Etaamb.openjustice.be
Wet van 21 juni 2002
gepubliceerd op 20 juli 2002

Wet tot wijziging van artikel 25 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van de artikelen 136, 140, 141 en 178, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
ministerie van financien
numac
2002003342
pub.
20/07/2002
prom.
21/06/2002
ELI
eli/wet/2002/06/21/2002003342/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUNI 2002. - Wet tot wijziging van artikel 25 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van de artikelen 136, 140, 141 en 178, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 25 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt B wordt vervangen door de volgende bepaling : « B.In § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het 1° wordt vervangen door de volgende bepaling : « 1° 870 EUR voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of meer kinderen ten laste heeft;"; b) in het 4° wordt het bedrag "1.500 EUR" vervangen door het bedrag "1.800 EUR". "; 2° in punt C, in het voorgestelde artikel 133, 2°, wordt het bedrag "1.500 EUR" vervangen door het bedrag "1.800 EUR".

Art. 3.In het door het koninklijk besluit van 20 juli 2000 gewijzigde artikel 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt het bedrag "1.500 EUR" vervangen door het bedrag "1.800 EUR".

Art. 4.In het door het koninklijk besluit van 20 juli 2000 gewijzigde artikel 140, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het bedrag "1.500 EUR" telkens vervangen door het bedrag "1.800 EUR".

Art. 5.In artikel 141 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en door de wet van 10 augustus 2001, worden de bedragen van "1.500 EUR" en van "3.000 EUR" respectievelijk vervangen door de bedragen van "1.800 EUR" en van "3.300 EUR".

Art. 6.In artikel 178, § 3, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 december 1992 en 30 maart 1994 en bij de koninklijke besluiten van 20 december 1996 en van 20 juli 2000, worden de woorden "In afwijking van § 2, eerste lid, wordt, behoudens wat in de artikelen 131 tot 134 vermelde belastingvrije sommen, eventueel verhoogd, en de grenzen van de in artikelen 136 en 140 tot 142 vermelde bestaansmiddelen betreft, de aanpassing verwezenlijkt : " vervangen door de woorden "In afwijking van § 2, eerste lid, wordt, behoudens wat de in de artikelen 131 tot 134, 136 en 140 tot 143 vermelde bedragen betreft, de aanpassing verwezenlijkt : ".

Art. 7.De artikelen 3 tot 5 treden in werking met ingang van het aanslagjaar 2003. Artikel 6 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2002.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegels gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 50-1558 - 2001/2002 : - Nr.1 : Wetsvoorstel van de heer van Weddingen c.s. - Nrs. 2 en 3 : Amendementen. - Nr. 4 : Verslag. - Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 23 mei 2002.

Stukken van de Senaat : 2-1162 - 2001/2002 : - Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^