Etaamb.openjustice.be
Wet van 19 juli 2012
gepubliceerd op 22 augustus 2012

Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2012204228
pub.
22/08/2012
prom.
19/07/2012
ELI
eli/wet/2012/07/19/2012204228/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

19 JULI 2012. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 24 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, vervangen door de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wetten van 13 juli 2001 en 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden « en aanvullende samenstellingsregels bepalen.»; 2° in § 2 wordt het tweede lid aangevuld met de woorden « en aanvullende samenstellingsregels bepalen.»; 3° in § 3, tweede lid, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden « en aanvullende samenstellingsregels bepalen.».

Art. 3.In artikel 26 van dezelfde wet, vervangen door de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° een § 2bis wordt ingevoegd, luidende : « § 2bis.Het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen bij decreet, elk wat hem betreft, een kieskring instellen voor het hele grondgebied van hun gewest, waarin een deel van hun respectieve parlementsleden worden verkozen. Als zij van deze mogelijkheid gebruik maken, bepalen het Vlaams Parlement en het Waals Parlement per decreet, elk wat hem betreft, het aantal zetels dat deze gewestelijke kieskring telt. »; 2° § 3, eerste lid, wordt aangevuld met de woorden « in voorkomend geval verminderd met het aantal zetels dat de in § 2bis bedoelde kieskring telt.».

Art. 4.In artikel 28 van dezelfde wet, vervangen door de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wetten van 2 maart 2004 en 27 maart 2006, wordt tussen het zesde en zevende lid een lid ingevoegd, luidende : « Het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen bij decreet, elk wat hem betreft, de vorige leden wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen. ».

Art. 5.In artikel 29octies van dezelfde wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en vervangen door de bijzondere wet van 2 maart 2004 wordt tussen het tweede en derde lid een lid ingevoegd, luidende : « Het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen bij decreet, elk wat hem betreft, het tweede lid wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen. ».

Art. 6.In artikel 29nonies van dezelfde wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de bijzondere wet van 2 maart 2004, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt : « Het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen bij decreet, elk wat hem betreft, het eerste tot en met het derde lid wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen. ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S. VERHERSTRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota's (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 53 2293/ (2011/2012) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 en 003 : Amendementen. 004 : Verslag. 005 : Tekst verbeterd door de commissie. 006 : Amendement. 007 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag : 12 en 13 juli 2012.

Stukken van de Senaat : 5-1572 - 2011/2012 : Nr. 1 : Voorstel van bijzondere wet van Mevr. Piryns, de heren Moureaux en Claes, Mevr. Defraigne en de heren Anciaux, Cheron, Tommelein en Delpérée.

Nr. 2 : Advies van de Raad van State.

Nr. 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Verslag.

Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie.

Handelingen van de Senaat : 19 en 21 juni 2012.

^