Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 mei 2007
gepubliceerd op 12 juli 2007

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van de akten van de burgerlijke stand voor materiële misslagen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009609
pub.
12/07/2007
prom.
15/05/2007
ELI
eli/wet/2007/05/15/2007009609/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2007. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van de akten van de burgerlijke stand voor materiële misslagen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 99 van het Burgerlijk Wetboek, opgeheven bij de wet van 15 juli 1970, wordt hersteld in de volgende lezing : «

Art. 99.Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand, op basis van andere authentieke akten of officiële attesten een materiële misslag vaststelt, kan hij na gunstig advies van de procureur des Konings deze matieriële misslag in de rand van de akte van de burgerlijke stand, waarvan hij houder is, verbeteren door toevoeging van een randmelding, gedagtekend en ondertekend in rode inkt, met vermelding van de datum van het gunstig advies van de procureur des Konings.

De procureur des Konings geeft zijn advies binnen zestig dagen na ontvangst van de aanvraag.

Indien deze aanpassing, na gunstig advies van de procureur des Konings, de wijziging vergt van andere akten die betrekking hebben op dezelfde persoon, dient deze aanpassing ook te gebeuren.

Indien deze aanpassing door een andere ambtenaar van de burgerlijke stand dient te gebeuren, moet de eerste betrokken ambtenaar van de burgerlijke stand de andere bevoegde ambtenaren hierover in kennis stellen door het toezenden van het gunstig advies van de procureur des Konings.

Elke andere betrokken ambtenaar van de burgerlijke stand dient van de wijzigingen die hij doorvoert een afschrift, alsook het initiële advies van de procureur des Konings, te bezorgen aan de procureur des Konings van zijn ambtsgebied. ».

Art. 3.Artikel 100 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 15 juli 1970, wordt hersteld in de volgende lezing : «

Art. 100.Materiële misslagen die door de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden verbeterd, overeenkomstig artikel 99, betreffen : - een tikfout in namen, voornamen en adressen; - een verkeerde datum van geboorte of overlijden in een akte als uit een geboorte- of overhijdensattest een andere datum blijkt; - een verkeerde huwelijksdatum; - een fout met betrekking tot de in de akte vermelde ambtenaar van de burgerlijke stand; - een verkeerde datum van opmaak van de akte; - een verkeerde burgerlijke staat als deze uit andere akten anders blijkt te zijn. ».

Art. 4.Artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld als volgt : « , tenzij de verbetering gebeurt op grond van de artikelen 99 en 100 van het Burgerlijk Wetboek. ».

Art. 5.In artikel 1385 van hetzelfde Wetboek worden tussen de woorden « Geen enkele verbetering of wijziging mag in de akte worden aangebracht » en de woorden « ; het beschikkend gedeelte van de vonnissen » de woorden « tenzij de verbetering gebeurt op grond van de artikelen 99 en 100, van het Burgerlijk Wetboek » ingevoegd.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc.51 2368 (2005/2006) : 001 : Wetsvoorstel van Mevr. Van der Auwera.

Doc. 51 2368 (2005/2006) : 002 : Amendement. 003 : Verslag. 004 : Tekst aangenomen door de commissie. 005 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 12 april 2007.

Senaat : Stukken 3-2394 - 2006/2007 : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^