Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 maart 2020
gepubliceerd op 23 maart 2020

Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020040680
pub.
23/03/2020
prom.
15/03/2020
ELI
eli/wet/2020/03/15/2020040680/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

15 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 4 van de wet van 28 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 bron ministerie van justitie Wet betreffende de euthanasie sluiten betreffende de euthanasie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het zesde lid vervangen als volgt: "De wilsverklaring is geldig voor onbepaalde duur."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de inleidende zin vervangen als volgt: "Onverminderd de bijkomende voorwaarden die de arts aan zijn ingrijpen wenst te verbinden en op voorwaarde dat de enige of de in laatste instantie aangewezen vertrouwenspersoon zich niet in één van de vier in § 1, tweede lid, tweede zin, beoogde situaties bevindt, moet hij vooraf:".

Art. 3.In artikel 14 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Geen enkele al dan niet schriftelijke clausule mag een arts beletten om met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen."; 2° het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt vervangen door de twee volgende leden: "Weigert de geraadpleegde arts op grond van zijn gewetensvrijheid euthanasie toe te passen, dan moet hij dit de patiënt of de eventuele vertrouwenspersoon tijdig en ten laatste binnen zeven dagen na de eerste formulering van het verzoek laten weten, waarbij hij de redenen van zijn weigering toelicht en de patiënt of de vertrouwenspersoon doorverwijst naar een andere door de patiënt of door de vertrouwenspersoon aangewezen arts. Weigert de geraadpleegde arts euthanasie toe te passen op een medische grond, dan dient hij dit de patiënt of de eventuele vertrouwenspersoon tijdig te laten weten, waarbij hij de redenen van zijn weigering toelicht. In dat geval wordt die medische grond opgetekend in het medisch dossier van de patiënt."; 3° het vijfde lid, dat het zevende lid wordt, wordt vervangen als volgt: "De arts die weigert in te gaan op een euthanasieverzoek moet de patiënt of de vertrouwenspersoon in elk geval de contactgegevens bezorgen van een centrum of een vereniging die in euthanasierecht zijn gespecialiseerd, alsook op vraag van de patiënt of de vertrouwenspersoon, binnen vier dagen volgend op die vraag het medisch dossier van de patiënt bezorgen aan de door de patiënt of door de vertrouwenspersoon aangewezen arts.".

Art. 4.Artikel 121 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek sluiten houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 bron ministerie van justitie Wet betreffende de euthanasie sluiten betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek wordt ingetrokken.

Art. 5.Artikel 200, vierde lid, van dezelfde wet wordt ingetrokken.

Art. 6.De wilsverklaringen die werden opgesteld, gewijzigd en eventueel geregistreerd tussen 1 januari 2020 en de datum van inwerkingtreding van deze wet, worden geacht van rechtswege een geldigheidsduur van vijf jaar te hebben.

Art. 7.Artikel 2, 1°, is van toepassing op wilsverklaringen opgesteld of herbevestigd na de inwerkingtreding van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 55-523 Integraal verslag : 5 maart 2020.

^