Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 maart 2012
gepubliceerd op 30 maart 2012

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000199
pub.
30/03/2012
prom.
15/03/2012
ELI
eli/wet/2012/03/15/2012000199/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

15 MAART 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de **** (1)


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 2.**** artikel 39/2, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de woorden « de in artikel 57/6, eerste lid, 2° bedoelde beslissing » vervangen door de woorden « de in de artikelen 57/6, eerste lid, 2° en 57/6/1 bedoelde beslissingen ».

Art. 3.**** artikel 39/81, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en gewijzigd bij de wetten van 4 mei 2007, 23 december 2009 en 29 december 2010, worden de woorden « - 39/76, § 3, eerste lid; » vervangen door de woorden « - 39/76, § 3, eerste lid, met uitzondering van de beroepen **** de beslissingen vermeld in de artikelen 57/6, eerste lid, 2° en 57/6/1 die overeenkomstig artikel 39/76, § 3, tweede lid, worden behandeld; ». HOOFDSTUK 3. - **** van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een **** en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de ****

Art. 4.In **** **** van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de ****, wordt een hoofdstuk **** ingevoegd, dat artikel 20/1 bevat, **** : «*****»

Art. 5.Artikel 60 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt aangevuld met een lid, **** : «*****» Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 15 maart 2012.

**** **** **** : **** Vice-**** Minister en **** van Binnenlandse ****, Mevr. ****. **** **** **** van ****, Mevr. ****. **** **** **** voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke ****, Mevr. ****. **** **** **** 's Lands zegel gezegeld : **** Minister van ****, Mevr. ****. **** _______ Nota (1) **** van de **** van volksvertegenwoordigers : 53-1913 -2011/2012 : ****.1 : **** aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

**** verslag : 24 november 2011.

**** van de Senaat : 5-1364 -2011/2012 : ****. 1 : Ontwerp overgezonden door de **** van volksvertegenwoordigers.

****. 2 : Amendementen.

****. 3 : Verslag.

****. 4 : **** aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

**** van de Senaat : 16 februari 2012.

Zie ook : **** van de **** van volksvertegenwoordigers : 53-1825 -2011/2012 : ****. 1 : Wetsontwerp.

****. 2 : Bijlagen.

****. 3 tot 5 : Amendementen.

****. 6 : Verslag.

****. 7 en 8 : **** aangenomen door de commissie.

****. 9 en 10 : Amendementen.

****. 11 : **** aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

**** verslag : 24 november 2011.

**** van Senaat : 5-1363 -2011/2012 ****. 1 : Ontwerp niet **** door de Senaat.

^