Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/12/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de mobiliteit. - Duitse vertaling type wet prom. 26/01/2010 pub. 30/03/2012 numac 2012000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de **** type wet prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012009138 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 is machtiging verleend aan de ****. **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012009137 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, ge(...) type wet prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012011138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning Autonoom gemeentebedrijf FRGE Mechelen Bij beslissing van 26 maart 2012, genomen in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkred 217610 AUTONOOM GEMEENTE(...) type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 28 februari 2012 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, c) (Plastische heelkunde) van de (...) type wet prom. 16/02/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012024109 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2011055002 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, weduwe van ****, ****, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 15 maart 2012 wordt het mandaat van de heer Jacques VANDENBOSCH als korpschef van de lokale politie van de politiezone HELECINE/JODOIGNE/ORP-JAU type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012003107 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4, adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wor 1. Adviseur-generaal (A41) : 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van « Adviseur-generaal i(...) type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012003112 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid » van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012003109 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3, adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wordt de vol - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van « Adviseur managementondersteuning » (functie- c(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012009149 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012, in werking tredend op 30 november 2012 's avonds, is de heer De Backer, F., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node, op zijn verzoek in r Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. 23/02/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 23/02/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 27/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012024076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. France D'HOLLANDER bevorderd met ingang van 1 november 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Anne-Noël DEROUBAIX bevorderd met ingang(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2011 wordt Mevr. Sigrid DE JAEGHER bevorderd met ingang van 1 oktober 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkad Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Tim STERKENS bevorderd met ingang van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012024078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Jean VAN PAMEL bevorderd met ingang van 1 november 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bi Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Fabrice DEHOUX bevorderd met ingang va(...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012024116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 27/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van paritaire commissie bedoeld in artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2012 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2012, 120.85 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012201437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de beroepsactiviteiten bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 28/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012201813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012201922 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012201924 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de Nationale selectiecommissie voor hogere officieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 19 maart 2012 wordt de VZW "TUV SUD Benelux", gevestigd te 3128 Baal, Betekomsestraat 98A, met ondernemingsnummer 0881.899.749, erk type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012018150 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende ontslag en aanduiding van een bijkomend lid van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 20/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57, § 4, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen betreft het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor de externe kwaliteitsevaluatie type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027047 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027050 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 24 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027053 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 14 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027052 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027054 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 13 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027056 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 10 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 04/10/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027055 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 12 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 15/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012201846 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk toegelaten wordt in een gedeelte van de beek "la Forge du Prince" dat door bossen onder bosregeling stroomt

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012200985 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2012 van 2 februari 2012 Rolnummer 5116 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 19 februari 1990, gesteld door het Hof van Beroep te Luik Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012200986 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2012 van 2 februari 2012 Rolnummer 5142 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 403, §§ 1 en 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg t Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 16/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012035357 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wat betreft beleidsondersteunende taken binnen een intern verzelfstandigd agentschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 houdende aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012035358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake wonen in het agentschap Wonen-Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012018151 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Vereniging van Mede-eigenaars van het gebouw De Potaard Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.914/X-15.021. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012018152 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc DE RO en Carine PAPPAERT, die beiden woonplaats kiezen Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.929/X-15.023. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012018155 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ELIA ASSET, die woonplaats kiest bij Mrs. Tangui VAN Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.878/XII-6867. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012018154 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ELIA ASSET, die woonplaats kiest bij Mrs. Tangui VAN Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.877/XII-6866. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012018153 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Leo VAN POLLAERT, Jeanine BOVIJN en Gui VAN POLLAERT, die Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.931/X-15.024. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012018158 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Thierry Hertoghe c.s. hebben de nietigverklaring g Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012018159 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Nationale Federatie der Unies van de Middenstand he Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2012. Deze zaak is ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012041703 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 401e AANVULLING Bijwerking op 10 maart 2012 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2012, bl. 20164, akte nr. 2012/00203, Franse tekst, moet gelezen worden : « Par arrêté royal du 15 mars 2012, le mand

verslag

type verslag prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012003091 bron rentenfonds Verslag over de operaties van het boekjaar 2011, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan h Een jaarverslag, uitgegeven door het Rentenfonds en in normale omstandigheden beschikbaar omstreeks(...)

erratum

type erratum prom. 19/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012201894 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief deskundige- dossierbeheerder (niveau B) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (AFG11136) De vergelijkende selectie van Franstalige administrat(...) Er zijn 8 geslaagden. type document prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012201902 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige commercieel geografen (m/v) (niveau A) voor het Nationaal Geografisch Instituut (ANG12042) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012201912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen (HVAC) (m/v) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG11086) werd afgesloten op 22 maart 2012. Er(...) type document prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012201920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige budgettair en financieel verantwoordelijke De vergelijkende selectie van een Nederlandstalige budgettair en financieel verantwoordelijke (niveau A) voor SELOR (ANG12030) werd afgesloten op 2(...) Er zijn 4 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012201921 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen collectief arbeidsrecht (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG12046) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012201923 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektriciteit De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektriciteit (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG12003) werd afgesloten op 20 ma(...) Er zijn 4 geslaagden. (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Op de voordracht van de Minister van Gelijke Kansen, wordt, bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2012, het mandaat van de heer Jozef De Witte als directeur van het Centrum v type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012021054 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Op de voordracht van de Minister van Gelijke Kansen, wordt, bij koninklijk besluit van 5 december 2011 dat uitwerking heeft met ingang van 2 februari 2010, Mevr. Fatima Zibouh benoemd tot plaatsvervangend lid van de raad v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012024073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. HUYSENTRUYT, Veerle, geboren op 23 juni 1969, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 16 december 2010, met als titel adviseur in de klasse A3 op het Nederlandse type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2011 wordt de heer Raes, Norbert, geboren op 5 september 1955, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2011, met als titel attaché in de Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. De Meyer, Hilde, geboren op 9 januari 19(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012009150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2012 : bladzijde 16149, regel 55, lezen : « medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beringen in de functiefamilie 'ICT-onderste bladzijde 16151, regel 25, lezen : « assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012201907 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** technische medewerkers De vergelijkende selectie van **** technische medewerkers (niveau ****) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (...) Er zijn 5 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012027058 bron waalse overheidsdienst Beheerscontract van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" Het behee(...) Het beheerscontract kan volledig ingekeken worden op de site www.ifapme.be Een afschrift is op s(...) type document prom. -- pub. 30/03/2012 numac 2012201864 bron waalse overheidsdienst Beheerscontract van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" Het beheerscontract van de "FOREm" werd op 13 september 2011 voor de duur van vi(...) Het beheerscontract kan volledig ingekeken worden op de site www.leforem.be Een afschrift is op (...)
^