Etaamb.openjustice.be
Wet van 10 maart 1998
gepubliceerd op 11 april 1998

Wet tot wijziging van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof

bron
ministerie van financien
numac
1998003189
pub.
11/04/1998
prom.
10/03/1998
ELI
eli/wet/1998/03/10/1998003189/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 MAART 1998. Wet tot wijziging van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 5 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de laatste drie leden worden weggelaten;2° het aldus gewijzigde artikel wordt aangevuld met de volgende leden : « Het Rekenhof controleert a posteriori de goede besteding van de rijksgelden;het vergewist zich ervan dat de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in acht worden genomen.

De Kamer van volksvertegenwoordigers kan het Rekenhof gelasten onderzoeken van het beheer uit te voeren bij de diensten en instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen. »

Art. 3.In dezelfde wet wordt een artikel 5bis (nieuw) ingevoegd luidend als volgt : «

Art. 5bis.Het Rekenhof is gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, met betrekking tot het beheer van de diensten en instellingen die aan zijn controle onderworpen zijn, te doen verstrekken.

Het Rekenhof kan een controle ter plaatse organiseren.

De bevoegde overheid is verplicht binnen een termijn van ten hoogste één maand te antwoorden op de opmerkingen van het Rekenhof. Die termijn kan door het Rekenhof worden verlengd. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 maart 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, Ph. MAYSTADT De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

(1) Gewone zitting 1997-1998. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - 618 - 95/96 : Nr. 1 : Wetsvoorstel. Nr. 2 : Bericht. Nr. 3 : Advies van de Raad van State. Nrs. 4 tot 6 : Amendementen. Nr. 7 : Verslag. Nr. 8 : Tekst aangenomen door de Commissie. Nr. 9 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Parlementaire handelingen. - Bespreking. Vergadering van 28 januari 1998. Aanneming.Vergadering van 29 januari 1998.

Senaat.

Aanneming. Vergadering van 17 februari 1998.

^