Etaamb.openjustice.be
Wet van 07 juni 2009
gepubliceerd op 03 augustus 2009

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000493
pub.
03/08/2009
prom.
07/06/2009
ELI
eli/wet/2009/06/07/2009000493/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

7 JUNI 2009. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft (1)


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.**** artikel 9ter, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 3.**** artikel 12bis, § 4, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 15 september 2006, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 7 juni 2009.

**** **** **** : De Minister van Migratie- en ****, ****. ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE **** **** (1) Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-1891 - 2008/2009 : ****.1 : Wetsvoorstel van mevrouw **** ****.s.

****. 2 : Verslag.

****. 3 : Tekst verbeterd door de commissie.

****. 4 : **** aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 29 april 2009.

Stukken van de Senaat : 4-1294 - 2008/2009 : ****. 1 : Ontwerp niet **** door de Senaat.

^