Etaamb.openjustice.be
Wet van 07 april 2019
gepubliceerd op 21 november 2019

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op het vermijden van het onterecht verlies van rechten voor personen met een handicap

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019205433
pub.
21/11/2019
prom.
07/04/2019
ELI
eli/wet/2019/04/07/2019205433/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

7 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op het vermijden van het onterecht verlies van rechten voor personen met een handicap (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap wordt aangevuld met de zin : "Indien het bedrag van de tegemoetkoming toegekend krachtens de in § 1, 5°, bedoelde beslissing hoger is dan het aanvankelijk toegekende recht, heeft deze uitwerking vanaf de eerste dag van de maand volgend op de geplande herzieningsdatum.".

Art. 3.De Koning kan de bepaling gewijzigd bij artikel 2 opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met Personen met een beperking, K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 3352.

Integraal Verslag : 14 maart 2019.

^