Etaamb.openjustice.be
Wet van 03 september 2015
gepubliceerd op 23 oktober 2015

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000605
pub.
23/10/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/wet/2015/09/03/2015000605/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

**** Kamers hebben aangenomen en **** bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 39/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2009 en bij de **** (****) van 26 december 2013 worden de woorden "tien griffiers" vervangen door de woorden "veertien griffiers".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 3 september 2015.

**** **** **** : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** Staatssecretaris voor Asiel en **** ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : De Minister van ****, ****. **** _______ **** Kamer van volksvertegenwoordigers (****.****.****) Stukken: 54 **** 1215

^