Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 15 mei 2024

Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Directeur/Directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in de Nederlandstalige en Franstalige taalrollen De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat(...) ? Directeur/directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; Ove(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2024202435
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x). - Vacante betrekking van Directeur/Directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in de Nederlandstalige en Franstalige taalrollen De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de hierna beschreven betrekking vacant en gaat ze over tot de publieke oproep tot kandidaatstelling voor deze betrekking. De in te vullen betrekking is de volgende: ? Directeur/directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit zal de mandaathouder worden aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

Hij leidt en coördineert alle activiteiten van zijn/haar bestuur teneinde: ? een relevante, efficiënte en consistente bijdrage aan de voorbereiding van het sociale huisvestingsbeleid te creëren; ? een loyale en correcte uitvoering te garanderen van het beleid beslist door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; ? een kwaliteitsvolle dienstverlening te verstrekken aan zijn klanten: de burgers, de OVM's en de regering.

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is een warme organisatie die het welzijn van haar 198 werknemers centraal stelt.

Daarom behaalde zij al drie jaar op rij het label Great Place to Work.

Door haar vernieuwende aanpak en expertise draagt de BGHM bij tot de ontwikkeling en bevordering van sociale huisvesting in het Brussels gewest. Ze ondersteunt en stimuleert de 16 openbare vastgoedmaatschappijen van het gewest door hen realiseerbare en inclusieve oplossingen aan te bieden. Doorheen haar talrijke bouw-, renovatie-, kunst- en sociale projecten, bouwt de BGHM aan sterke wijken waar iedereen de kans krijgt om zijn levenskwaliteit te verbeteren. Duurzame ontwikkeling ligt onze maatschappij na aan het hart. Dag na dag verbindt de BGHM zich ertoe kwalitatieve, economisch haalbare en sociaal rechtvaardige huisvesting te bieden aan zij die er nood aan hebben. De BGHM wil een betrokken persoon aanwerven die deze opdracht zinvol vindt.

De betrekking is geopend in de Nederlandstalige en Franstalige taalrollen.

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 29 van voornoemd besluit, namelijk: 1. gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;3. houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt. Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 435 van voornoemd besluit, zich minstens op één van de onderstaande titels en verdiensten kunnen beroepen: ? minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A of in een functie die slechts toegankelijk is voor de houders van een diploma die toegang geeft tot het niveau A in een organieke openbare dienst; ? minstens zes jaar leidinggevende ervaring hebben. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten : ? Een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 438 § 3 van voornoemd besluit en waarvan het model werd vastgelegd door de Minister.

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment en een interview met de commissie, zoals bepaald door artikel 445 van voornoemd besluit.

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het interview met de commissie brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met: ? de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek; ? de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden; ? het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A. Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar "talent.brussels, secretariaat mandaten, Sint-Lazarusplein 2, 11de verdieping, 1035 Brussel". Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten (elke envelop moet enkel het opschrift "kandidatuur Directeur/Directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. " - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: mandats@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels - via onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen

^