Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 27 september 2022

Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van deskundige hoofdzakelijk ingeschakeld in de ondersteunende processen niveau **** voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, (...) Financieel deskundige bij de **** van het College van hoven en rechtbanken: 3 (****(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022033333
pub.
27/09/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van deskundige hoofdzakelijk ingeschakeld in de ondersteunende processen (****/****/****) niveau **** voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Financieel deskundige bij de **** van het **** van hoven en rechtbanken: 3 (****) Boekhouder bij het parket voor de verkeersveiligheid: 1 (****) Boekhouder bij het Centraal **** voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring: 1 (****) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest van slagen in de vergelijkende selectie voor werving van **** financieel deskundigen/boekhouders (arrondissement ****) (****/****/****) (niveau ****) voor de Rechterlijke **** (****22270), georganiseerd door **** voor de Rechterlijke Orde.

Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten (art. 287**** § 3 van het Gerechtelijk Wetboek).

Aan deze vereisten en de **** opgenomen in het Gerechtelijk ****, moet worden voldaan op het ogenblik van het afsluiten van de termijn voor ****.

De kandidaten worden geacht **** of burger van een ander land behorende tot de **** **** Ruimte of **** te zijn op het ogenblik van benoeming.

De rangschikking van de kandidaten in de vergelijkende **** geldt als volgorde voor benoeming.

De kandidaturen voor een benoeming bij de Rechterlijke Orde dienen gesteld te worden binnen een termijn van 20 kalenderdagen na bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art.287**** van het gerechtelijk wetboek) via "**** ****" (****.****.****).

De selectieprocedure wordt volledig elektronisch gevoerd. Elke onvolledige kandidaatstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische **** zal onontvankelijk verklaard worden.

^