Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 25 januari 2022

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats assistenten wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 10 Assistenten **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket ****(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022020035
pub.
25/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke ****. - **** betrekkingen 1. Volgende plaats assistenten wordt vacant verklaard voor benoeming via werving.Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. **** maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 10 (art. 287**** van het Gerechtelijk Wetboek).

**** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket Bergen : 1.

Toelichting: **** Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van: - een attest van slagen in de vergelijkende selectie voor werving van **** administratieve en technische assistenten (****/****/****) (niveau ****) voor alle federale overheden (****21188).

**** bepalingen Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten (art. 287**** § 3 van het Gerechtelijk Wetboek).

Aan deze vereisten en de **** opgenomen in het Gerechtelijk ****, moet worden voldaan op het ogenblik van het afsluiten van de termijn voor ****.

Om door middel van werving benoemd te kunnen worden, moeten de kandidaten beschikken over een van de volgende diploma's: ? getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan ? getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs ? diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden ? diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig ****.

**** van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef **** een beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt vermeld, worden de kandidaten die zich manifesteren op de vacature gerangschikt volgens hun slagen in de vergelijkende selectie van ****. Enkel de kandidaten die volgens hun rangschikking binnen het aangegeven aantal deelnemers vallen, worden toegelaten tot de bijkomende proef. Onder kandidaten van twee of meer vergelijkende selecties van eenzelfde type (werving), wordt voorrang verleend aan de kandidaten van de selectie waarvan het proces-verbaal op de verst afgelegen datum is afgesloten (art. 275 van het Gerechtelijk Wetboek).

**** **** kandidaten worden geacht **** te zijn op het ogenblik van benoeming.

Selectieprocedure: De kandidaturen voor een benoeming in de rechterlijke orde dienen gesteld te worden binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287**** van het Gerechtelijk ****) via «*****» (****.****.****) .

**** ****-**** in '**** ****' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het bijkomende proef.

Elke onvolledige kandidaatstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische **** zal onontvankelijk verklaard worden.

De kandidaten zullen via ****-mail uitgenodigd worden voor een bijkomende proef.

**** **** voor deze bijkomende vergelijkende proef en De functiebeschrijvingen kunnen opgevraagd worden op het ****-**** ****@****.****.****.

^