Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 april 2020

**** op de politionele informatie **** ****. CONTEXT In de loop van de maanden mei en juni 2020 zal het **** een lid voor zijn **** (****) aanwerven met de hoedanigheid van lid van de geïntegreerde po(...) De aanwerving vindt plaats op basis van een vergelijkende selectie. De weerhouden kandidaat tree(...)

bron
wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers
numac
2020030499
pub.
03/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WETGEVENDE KAMERS, KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


**** op de politionele informatie (****) **** ****. CONTEXT **** de loop van de maanden mei en juni 2020 zal het **** een lid voor zijn **** (****) aanwerven met de hoedanigheid van lid van de geïntegreerde politie (zie artikel 231, lid 4, en artikel 232 §§ 5 en 6 van de wet van 30 juli 2018 op de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van ****, hierna afgekort als `****') behorend tot de **** of **** ****.

**** aanwerving vindt plaats op basis van een vergelijkende selectie.

De weerhouden kandidaat treedt in dienst als stagiair (zie **** **** van het ****, **** staatsblad van 27.11.2018, in het bijzonder de artikelen 33 tot 36). De stage duurt 1 jaar. **** **** die het **** kan aanleggen is 2 jaar geldig (verlengbaar met maximaal 2 **** 6 maanden).

**** **** is een onafhankelijk orgaan dat is opgericht door de **** (****. artikel 71 en titel ****), is gevestigd bij de **** van volksvertegenwoordigers en heeft als administratieve standplaats ****. **** **** omvat een **** (****) bestaande uit 3 leden, waaronder een voorzitter en wordt ondersteund door een dienst onderzoeken (****) van 3 personen en een secretariaat van 3 personen.

**** **** werft aan, benoemt en ontslaat de personeelsleden van het **** **** bevoegdheden van het **** zijn schematisch onder te brengen in de volgende vier domeinen: 1. Activiteit **** **** ****' (****) ****.****.****. de ****, de **** en de ****; 2. Activiteit `**** en toezicht op de politionele **** en de gemeenschappelijke gegevensbanken terrorisme' ****.****.****. de **** en ****; 3. Activiteit `Bijzondere **** Methoden', meer bepaald actueel alle vormen van politioneel ****;4. **** ten aanzien van de **** **** van **** en **** in fiscale materies en verband houdende met de **** gegevens. Aan de **** moet uiterlijk op voldaan zijn op de datum van het afsluiten van de termijn voor de indiening van de kandidaturen (****. verder).

****. ALGEMENE VOORWAARDEN **** benoeming in de functie van lid van de **** is voorbehouden aan personen die voldoen aan de volgende algemene voorwaarden: - **** zijn; - burgerrechten en politieke rechten genieten; - onberispelijk gedrag vertonen; - een expertise bezitten op het gebied van de bescherming van **** en op het gebied van het **** door de politie; - houder zijn van een "zeer geheim" **** verleend in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 betreffende classificatie en ****. Aan deze voorwaarde moet ten laatste tijdens de stage voldaan zijn; - geen functie vervullen in een federale of regionale ministeriële strategische cel of kabinet.

****. SPECIFIEKE VOORWAARDEN **** benoeming in de functie van lid van de **** is voorbehouden aan personen die aan de volgende specifieke voorwaarden voldoen: - ten minste 10 jaar in dienst zijn en ten minste de graad van commissaris van politie van het operationeel kader hebben of van niveau **** in het geval van een lid van het administratief en logistiek personeel; - gedurende de 5 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag niet het voorwerp zijn geweest van een **** of evaluatie die als `onvoldoende' is omschreven, noch een zware, niet te wissen, disciplinaire sanctie te hebben opgelopen; - minimaal 2 jaar ervaring hebben met de verwerking van politie-informatie of de bescherming van ****.

****. OPDRACHT BESCHRIJVING - **** uitvoeren van onderzoeken en/of visitaties, het behandelen van klachten en het verstrekken van adviezen op het gebied van alle activiteiten van het ****; - **** opvolgen en behandelen van de dossiers en thema's in verband met de **** van het **** en daarvoor een aanspreekpunt vormen binnen de **** **** en ten behoeve van het ****. ****. **** ****.1. **** en attitude **** wordt van het lid **** verwacht dat hij/zij: - over uitstekende **** (rapporten, adviezen, ****.) beschikt; - methodisch handelt bij de uitvoering van zijn/haar opdrachten: ****, kritische analyse, synthese, conclusies, aanbevelingen; - de bekwaamheid bezit tot zelfstandig plannen van zijn/haar taken binnen de gestelde termijnen; - de bekwaamheid bezit tot samenwerken met collega's: gericht zijn op overleg en kennisoverdracht alsook op constructieve deelname aan vergaderingen; - beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. De rapporten moeten relevant, onderbouwd, goed gestructureerd en vlot leesbaar zijn; - een goede interviewer is; - over goede relationele en communicatieve vaardigheden beschikt gezien de vele contacten: goed kunnen interviewen, zich goed kunnen uitdrukken, doelgericht en diplomatisch kunnen omgaan met de personen die het voorwerp uitmaken van een controle, onderzoek of visitatie van het ****, ongeacht hun graad of positie; - dynamisch, **** en creatief is; - probleemoplossend ingesteld is; - analytisch en gestructureerd kan denken; - zin heeft voor synthese; - een kritische **** heeft, nauwkeurig is, aandacht heeft voor kwaliteit en objectiviteit; - stressbestendig is; - over een gepaste assertiviteit beschikt; - over een grote integriteit beschikt; - op weldoordachte wijze kan omgaan met de grote vrijheid van handelen waarover hij/zij beschikt tijdens de uitoefening van zijn/haar opdrachten en taken; - duidelijkheid en transparantie vertoont; - flexibel is; - een brede maatschappelijke interesse heeft voor diverse domeinen met betrekking tot privacy, ****, grondrechten en politie; - een cognitief engagement vertoont; openstaat voor nieuwe taken, werkmethodes en technologieën; bereid is kennis te delen en **** over te dragen; - integer kan oordelen en zich onpartijdig kan opstellen; - over een afdoend inlevingsvermogen beschikt in het dagelijks werk van de personeelsleden van de gecontroleerde; instellingen; - over een zeer grote mate van loyaliteit beschikt ten aanzien van het parlement, het **** in het algemeen en de leden van het **** in het bijzonder; - creatief ingesteld is en meedenkt met de organisatie om de vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen zoals verwoord in het strategisch plan van het **** te bereiken; - oog heeft voor (de optimalisering van) de transversale **** binnen de ganse organisatie; - op regelmatige basis, op vraag en op eigen initiatief, een opvolging geeft van de dossiers aan de opdrachtgever en/of het ****. ****.2. Juridische kennis - een grondige kennis van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met het politiewezen en het ****; - een grondige kennis van de **** bepalingen van het strafwetboek en het wetboek van strafvordering en de bijzondere (straf)wetten; - een basis kennis van het privacy - en **** in het algemeen en in de context van het politiewezen, de algemene inspectie van de federale en de lokale politie en de regelgeving betreffende de verwerking van **** in het bijzonder.

****.3. Beheersmatige kennis en vaardigheden - een basiskennis - van het concept `excellente ****'; - een grondige kennis van de door de politie gehanteerde gegevensbanken en ****; - een grondige kennis van de relevante ministeriële richtlijnen (****.****.

**** 3, ****3, ...), zowel conceptueel als in hun dagelijkse toepassing; - een specifieke **** van inzonderheid (politionele) ****, opleiding en vorming en meer algemeen **** (****) materies vormt een meerwaarde. - een praktische kennis heeft van **** **** (****, ****, ****Point); - een basiskennis statistiek; - een praktische kennis heeft van de **** toepassingen van de ****; - een goede kennis hebben van de organisatiestructuur van de geïntegreerde politie (federale en lokale politie); - een goede kennis hebben van de ****; - een goede kennis hebben van de **** Informatie-eenheid.

****.4. Taalvaardigheid De passieve kennis van de tweede taal is een ****.

**** actieve kennis van de tweede taal is een zeer belangrijk pluspunt.

Een passieve en/of actieve kennis van het **** is een pluspunt.

Het lid **** moet in staat zijn te functioneren in een tweetalige omgeving ****-****.

****. AANBIEDING ****.1. **** **** valt als lid van de **** onder de corresponderende schaal ****3 van het statuut van de ambtenaren van de **** gecreëerd door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de **** (****. artikel 234 § 1, 2**** al **** en artikel 65 § 1 Huishoudelijk Reglement).

**** ****3: 41.499 - 60.908 (aan 100% en derhalve nog te indexeren) Bij de vaststelling van de geldelijke anciënniteit wordt rekening gehouden met de verworven ervaring tijdens een eerdere professionele activiteit, op voorwaarde dat deze door het **** als nuttig wordt erkend. **** erkenning wordt van rechtswege uitgevoerd voor de ervaring waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de geldelijke anciënniteit van de agenten van de staat.

****.2. Andere **** - **** ****. - Woon-werk vergoeding of gratis abonnement voor woon-**** met het openbaar vervoer. - ****. - **** tot telewerken, rekening houdend met de behoeften van de dienst. - ****.

****. SELECTIEPROCEDURE **** selectie vindt plaats in de maand mei en juni 2020.

**** tests worden georganiseerd door een examencommissie van minimaal drie personen.

**** bestaan uit een schriftelijke proef, gevolgd door een mondelinge test.

**** examenreglement is op aanvraag beschikbaar.

****. UITERSTE DATUM VAN KANDIDAATSTELLING : 22 APRIL 2020 Kandideren kan, op straffe van niet-ontvankelijkheid, enkel per ****-mail aan de voorzitter van het **** het volgend ****: ****.****@****.****, met in **** de heer **** ****, lid van het **** (frank.****@****.****).

**** verzoek is alleen ontvankelijk op voorwaarde dat de volgende documenten worden overgemaakt: > Een schriftelijk bewijs van lidmaatschap van de geïntegreerde politie > Een curriculum vitae > **** afschrift van de relevante **** of diploma's; > **** uittreksel strafregister dat werd afgeleverd na de uiterste datum van inschrijving; > **** aparte **** die ook uitleg verschaft omtrent de relevante professionele ervaring > **** verklaring op eer dat de kandidaat, voor zover hij/zij weet, niet het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijk vooronderzoek of strafrechtelijke vervolging ten zijnen laste.

De datum van ontvangst van de ****-mail door het **** geldt als datum van indiening van de kandidatuur.

**** uitleg kan bekomen bij de heer **** ****, lid-raadsheer van het **** (****-mail: frank.****@****.****).

^