Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 01 februari 2010

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervanger van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, gewijzigd bij de wet van 13 maart 2001 Er moeten 44 leden worden gekozen waarvan 22 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen. Voor elk lid wor(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009049
pub.
01/02/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervanger van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, gewijzigd bij de wet van 13 maart 2001 en bij de wet van 10 april 2003, wordt op vrijdag 7 mei 2010 overgegaan tot de verkiezing van de magistraten, leden van de Adviesraad van de magistratuur. De verkiezingsprocedure wordt geregeld door het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de vaststelling van verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 2002 en 14 oktober 2002.

Er moeten 44 leden worden gekozen waarvan 22 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen. Voor elk lid wordt tevens een plaatsvervanger van dezelfde hoedanigheid gekozen. Er zijn vier kiescolleges per taalrol : het kiescollege voor de hoven (omvat naast de zittende magistraten van de hoven ook de magistraten van het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie), het kiescollege voor de rechtbanken, het kiescollege voor de vrederechters en de rechters in de politierechtbank en het kiescollege voor het openbaar ministerie (omvat naast de magistraten van het openbaar ministerie ook de federale magistraten, de bijstandsmagistraten en de verbindingsmagistraten in jeugdzaken).

De kandidaten moeten op het ogenblik van de kandidaatstelling : - de eed als magistraat hebben afgelegd; - beroepsmagistraat zijn; - in actieve dienst zijn in de hoedanigheid van beroepsmagistraat; - voldoen aan de voorwaarde vermeld in artikel 3, § 1, vijfde lid, van voormelde wet (ten minste vier jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 383, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek op de dag van de verkiezingen).

Op straffe van onontvankelijkheid : - vermeldt de kandidaat in zijn kandidaatstelling voor welk kiescollege hij zich kandidaat stelt; - en voegt hij de volgende stukken bij : a) een uittreksel uit de geboorteakte;b) een afschrift van het recentste benoemings- of aanwijzingsbesluit. De kandidaten vermelden tevens in hun kandidaatstelling of zij zich kandidaat stellen als lid of als plaatsvervanger. Bij gebrek aan keuze worden zij geacht zich voor beide kandidaat te stellen.

De kandidaturen moeten op straffe van verval binnen een termijn van een maand na de bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad bij ter post aangetekende brief worden verzonden aan de Voorzitter van de Adviesraad van de magistratuur - Verkiezingen, Adviesraad van de magistratuur, Poelaertplein 3, 1000 Brussel. De kandidaten kunnen gebruik maken van het hierbij gevoegd formulier om de kandidaatstelling te doen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^