Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 02 september 2009

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 5 . Een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgi(...) - te Hasselt : 1 (vanaf 1 juni 2010); - te Brussel : 2 (waarvan 1 vanaf 1 juni 2010);

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009621
pub.
02/09/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 5 (waarvan 3 vanaf 1 april 2010 1 vanaf 1 juni 2010).

Een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2008. - te Hasselt : 1 (vanaf 1 juni 2010); - te Brussel : 2 (waarvan 1 vanaf 1 juni 2010); - te Leuven : 1 (vanaf 1 juni 2010); - te Dendermonde : 2 (waarvan 1 vanaf 1 april 2010 1 vanaf 1 mei 2010); - te Gent : 1 (vanaf 1 april 2010); - te Luik : 1 (vanaf 1 april 2010); - te Namen : 1 - te Charleroi : 2 (waarvan 1 vanaf 1 juni 2010).

Een van deze plaatsen vervangt een plaats gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2008. - te Bergen : 1.

Deze plaats vervangt een plaats gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2008.

Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « FOD Justitie, Directoraat-Generaal, Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken - ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel » binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

In elk geval dient slechts eenmaal te worden gepostuleerd indien meer dan een vacature wordt aangekondigd voor dezelfde rechtbank.

Bovendien worden de kandidaten uitgenodigd om een afschrift van hun rekwest over te maken aan de bevoegde procureur-generaal bij het hof van beroep, aan de bevoegde eerste voorzitter van het hof van beroep, aan de bevoegde procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg alsmede aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel.

^