Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 september 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009009619 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 april 2009 : -is Mevr. Boonen, G., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dr - is de heer Hanssens, M., raadsheer in het hof van beroep te Gent, benoemd tot Commandeur in de Kr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009009620 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008, dat in werking treedt op 30 september 2009, is de heer Evers F., vrederechter van het tweede kanton Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen late Bij koninklijke besluiten van 7 december 2008, die in werking treden op 30 september 2009 : (...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat voor de voorzitter Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, wordt het mandaat van type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 21 type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale wetenschappelijke instelling « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009201353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de toekenning van vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de professionele vorming type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009201360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende vier bijkomende vakantiedagen per jaar - Brussel type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009202740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009202742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot vaststelling van een tijdelijke bijkomende bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009201772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vastlegging van de patronale bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten" type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009202618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor de risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009202741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar voor de werknemers die een beroepsverleden van tenminste 33 jaar als loontrekkende waarvan 20 jaar nachtarbeid kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009203725 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009 wordt bepaald : Artikel 1. Mevr. Ester Mathilde LAMBRECHTS , ps. La Esterella, artieste, wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Art. 2. Zij ne(...) Art. 3. De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is (...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende revalorisatie van sommige leden van het onderwijspersoneel, houder van een master, met toepassing van het akkoordprotocol van 20 juni 2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de diensten voor schoolherinschakeling. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 houdende oprichting van de « Haute Ecole de la Province de Namur » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die Hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een indexeringsclausule in en tot andere wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 betreffende de wildbeheereenheden, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende erkende reservaten, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende erkende bosgroepen, alsook het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de identificatie van onregelmatig verblijvende vreemdelingen. - **** vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009018327 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Alphonse Use heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 192.850/XI-16.853. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009018328 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Paul Schrevens heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 192.827/XI-16.852. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009018329 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Alain Vanderheyden heeft de nietigverklaring gevor Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 192.582/XI-16.827. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009018342 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Raoul THYBAUT, Johnny DE COSTER, Francis VERDIN, Jean-Clau Dat besluit is bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2009. Deze za(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009009612 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2009. - Erratum In « De aanvragen tot inschrijving moeten ten laatste op 18 september 2009, bij middel van een kopie v(...) type erratum prom. 17/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus    Indice août 2009 Moyenne

document

type document prom. 28/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203426 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van de werkwijze van de jury's voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommissies

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 21 augustus 2009, wordt de heer MONIN, Marc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met terugwerkende kracht vanaf 2 april 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Smiets, P., benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanigheid va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Godin, J.-N., benoemd bij genoemde raad, in de hoedanigheid va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte en- invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter Bij ko Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Winnen, Gilbert, doctor in de genees-, heel- en verloskund(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verz(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Farmaceutische Raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat uitwerking heef Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigsters van een verzekeri(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009009621 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 5 . Een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgi(...) - te Hasselt : 1 (vanaf 1 juni 2010); - te Brussel : 2 (waarvan 1 vanaf 1 juni 2010);

document

type document prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Patrakais, N., benoemd, in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type document prom. 29/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de interregionale bodemsaneringscommissie houdende verlenging van de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk BOFAS, J. Bordetlaan 166, bus 1, te 1140 Brussel
^