Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Turnhout : 1; - Gent : 1; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Antwerpen : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te D - bij het vredegerecht van het kanton Eigenbrakel : 1; - adjunct-secretaris bij het parket :

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009836
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Turnhout : 1; - Gent : 1; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Antwerpen : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : 2; - bij het vredegerecht van het kanton Eigenbrakel : 1; - adjunct-secretaris bij het parket : - van het hof van beroep te Luik : 1; - van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Personeelszaken - ROJ 212., Waterloolaan 115, 1000 Brussel », worden gericht binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden opgemaakt; de brieven mogen in eenzelfde aangetekende zending worden verstuurd.

^