Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 30 juli 2003

Commissie voor de Duitse rechtsterminologie Tweede oproep tot de gegadigden Krachtens de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid artikel 77, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 De kandidaten moeten een bijzondere bevoegdheid in juridische en wetgevingsaangelegenheden bezitten(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000527
pub.
30/07/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Commissie voor de Duitse rechtsterminologie Tweede oproep tot de gegadigden Krachtens de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid artikel 77, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 (Belgisch Staatsblad van 25 juli 1990), en krachtens het koninklijk besluit van 26 januari 1998 (Belgisch Staatsblad van 27 maart 1998) betreffende de instelling en de werkwijze van de Commissie voor de Duitse rechtsterminologie zal die Commissie, samengesteld uit drie door de Koning benoemde leden, opnieuw bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat Eupen-Malmedy-Sankt Vith te Malmedy ingesteld worden.

De kandidaten moeten een bijzondere bevoegdheid in juridische en wetgevingsaangelegenheden bezitten en blijk geven van een grondige kennis van de Duitse taal en de rechtsterminologie. Het bezit van de titel van licentiaat of doctor in de rechten is echter niet vereist.

De leden van de commissie hebben recht op presentiegeld en vergoeding van de reiskosten. Hun mandaat duurt vier jaar en kan worden hernieuwd.

In het kader van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen worden uitdrukkelijk de kandidaten van beide geslachten verzocht hun sollicitaties in te dienen.

De sollicitaties zijn, samen met een curriculum vitae en alle stukken tot staving van de vereiste bekwaamheden, per aangetekende brief aan de heer Minister van Binnenlandse Zaken (Federale Overheidsdienst BINNENLANDSE ZAKEN, t.a.v. Mevr. M. DE KNOP, voorzitster van het directiecomité, Koningsstraat 66 te 1000 BRUSSEL), te richten binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum waarop voorliggende oproep wordt bekendgemaakt.

De sollicitaties, reeds ingediend op grond van de oproep bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2003, blijven geldig en hoeven niet opnieuw te worden ingediend.

Nadere inlichtingen kunt U inwinnen bij de Centrale dienst voor Duitse vertalingen bij het adjunct-arrondissementscommissariaat van Eupen-Malmedy-Sankt Vith, rue de la Gare 13 in 4960 Malmedy (tel. 080-79 93 79, fax 080-79 93 80).

^