Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 28 juni 2002

Centrum voor Landbouweconomie. - Te begeven betrekkingen Twee betrekkingen van assistent of attaché zijn te begeven bij het Centrum voor Landbouweconomie te Brussel. Deze betrekkingen zullen worden toegekend aan kandidaten die kunnen ingeschreve De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese U(...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016143
pub.
28/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Centrum voor Landbouweconomie. - Te begeven betrekkingen Twee betrekkingen van assistent of attaché zijn te begeven bij het Centrum voor Landbouweconomie te Brussel. Deze betrekkingen zullen worden toegekend aan kandidaten die kunnen ingeschreven worden op de Nederlandse taalrol.

De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese Unie; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - aan de dienstplichtwetten voldaan hebben; - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

De eerste te begeven betrekking kadert in de activiteiten van het Centrum voor Landbouweconomie als economische waarnemingspost van de landbouwsector op macro-economisch vlak. De bij het Centrum voor Landbouweconomie opgestelde en geanalyseerde statistieken hebben o.a. betrekking op de economische landbouwrekeningen, prijsstatistieken en bevoorradingsbalansen. De te begeven functie houdt in : het beheer van de databanken, ontwikkeling van analysemethoden en het gebruik van de statistische gegevens voor beleidsondersteuning.

De speciale wetenschappelijke geschiktheid voor de te begeven betrekking werd als volgt vastgesteld : de kandidaten moeten in het bezit zijn van hetzij : - een diploma van landbouwkundig ingenieur, richting « Landbouweconomie en sociologie » of « algemene landbouwkunde » of « veeteelt » of van een diploma van bio-ingenieur in de landbouwkunde met bijzondere kennis van de economie; - een diploma van licentiaat in de economische wetenschappen of in de toegepaste economische wetenschappen met grondige kennis van de landbouw.

Het bezit van een doctoraat en/of ervaring in data- en beleidsanalyse en een grondige kennis van de landbouwsector zijn pluspunten.

De vereiste diploma's moeten einddiploma's zijn, na ten minste vier jaar studies, uitgereikt door een universiteit, of door één van de instellingen die ermede gelijkgesteld zijn door één van de Gemeenschappen of door een examencommissie die voor het toekennen van de academische graden door de Staat of één van de Gemeenschappen is ingesteld.

In geval van aanwerving van een burger van de Europese Unie, houder van een diploma zoals bedoeld in vorige alinea, dat werd uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling, zal de Commissie voor Werving en Bevordering van het Centrum voor Landbouweconomie vooraf de gelijkwaardigheid van het door de kandidaat voorgelegde diploma nagaan overeenkomstig de statutair vastgestelde procedure.

De voorwaarden zijn te vervullen de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking van het huidig bericht in het Belgisch Staatsblad .

De tweede te begeven betrekking heeft tot doel het beheer van de informatica van het Centrum voor Landbouweconomie. Dit omvat o.a. het beheer van de bestaande informaticatoepassingen en in samenwerking met de onderzoekers de analyse en het ontwerpen van nieuwe toepassingen, het beheer en het ontwerpen van de databanken met data voor het landbouweconomisch onderzoek.

De speciale wetenschappelijke geschiktheid voor de te begeven betrekking werd als volgt vastgesteld : - de kandidaten moeten in het bezit zijn van een einddiploma dat zij hebben bekomen na ten minste vier jaar studies en dat werd uitgereikt door een universiteit, of door één van de instellingen die ermee gelijkgesteld zijn door één van de Gemeenschappen of door een examencommissie die voor het toekennen van de academische graden door de Staat of één van de Gemeenschappen is aangesteld; - de kandidaten moeten hetzij door hun studies, hetzij door bewezen ervaring kennis hebben van het beheer van databanken, van het ontwikkelen van informaticatoepassingen en van het beheer van een netwerk.

Het bezit van een doctoraat en/of opgedane ervaring met onderzoek in de betrokken studiegebieden zijn pluspunten.

In geval van aanwerving van een burger van de Europese Unie, houder van een diploma zoals bedoeld in vorige alinea, dat werd uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling, zal de Commissie voor Werving en Bevordering van het Centrum voor Landbouweconomie vooraf de gelijkwaardigheid van het door de kandidaat voorgelegde diploma nagaan overeenkomstig de statutair vastgestelde procedure.

De voorwaarden zijn te vervullen de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking van het huidig bericht in het Belgisch Staatsblad .

De kandidaturen voor deze betrekkingen moeten, samen met een curriculum vitae, een voor eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma of een inschrijvingsattest van het laatste jaar van de studies en een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad , per aangetekend schrijven gericht worden aan de directeur-generaal van het Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling, DG6, W.T.C.-III, Simon Bolivarlaan 30, 20e verdieping, 1000 Brussel.

Nadere inlichtingen omtrent deze betrekkingen kunnen bekomen worden bij het Centrum voor Landbouweconomie, W.T.C.-III, Simon Bolivarlaan 30, 24e verdieping, te 1000 Brussel (tel. 02-208 50 62 of 02-208 50 46, fax : 02-208 50 75).

^