Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002054000 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Demeuter, Willy Romain Demeuter, Willy Romain, geboren te Sint-Katharina-Lombeek op 1 d Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002000129 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002003290 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de wijziging in euro van sommige langlopende staatsleningen die uitsluitend terugkoopbaar of eeuwigdurend zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002009624 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Coppin, J., eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Zij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is h Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is de heer De V(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002009623 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 is Mevr. Coppin, J., eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002009625 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 juni 2002 zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : - Mevr. Van Camp, B., wonende te Koningshooikt, voor een termijn van vijf jaar, met ingan - de heer Gorrebeeck, J., wonende te Boechout, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 10 de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002016137 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 april 2002 worden bevorderd, benoemd of vereremerkt vanaf 15 november 2001 : Leopoldsorde Officier De heer Kinet-Poleur, Arthur, aannemer tegelzetter, te Amay. Ridder De heer Braban De heer Carlier, Roger, groothandelaar in brandstoffen (op rust), te Edingen; De heer Pirard, Fé(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002009626 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 juni 2002 wordt opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut van 1 juli 2002 tot en met 31 juli 2002, aan Mevr. Denis, M., eers Bij ministerieel besluit van 24 juni 2002 blijft opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-grif(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002009628 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus Bij ministerieel besluit van 24 juni 2002 wordt de heer Debrauwere, Yves, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel en federaal magistraat, aangewezen als werkende voorzitter v Bij ministerieel besluit van 24 juni 2002 wordt de heer Meire, Philippe, substituut-procureur d(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002027564 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 27 mei 2002 wordt met ingang van 27 mei 2002 tot 31 mei 2003 een voorlopige vergunning voor levering van elektriciteit toegekend aan de vennootschap "SoucePower.Net" waarvan de sociale zetel gelegen Bij ministerieel besluit van 27 mei 2002 wordt met ingang van 27 mei 2002 tot 31 mei 2003 een voorl(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002009622 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Toepassing van de artikelen 259quarter , § 6, tweede lid, en 319 van het Gerechtelijk Wetboek. Bij beschikking van 11 september 2001 is de heer de le Court, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel,

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002027578 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2000 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Regering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 1996 tot benoeming van de leden van de Paritaire gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/06/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002000444 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 15bis betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002021266 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 april 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 april 2002, h Die zaak is ingeschreven onder nummer 2430 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002000519 bron ministerie van binnenlandse zaken Bekendmaking van de lijst van de boventallige zones De boventallige zones bedoeld in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002041706 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...)

document

type document prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002002155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Administrateur-generaal « Patrimoniumdocumentatie » van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 2 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 2 augustus 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderw(...) type document prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002002154 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Administrateur-generaal « Thesaurie » van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 2 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige p(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 2 augustus 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderw(...) type document prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002002156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Administrateur-generaal « Belastingen en Invorderingen » van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 2 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 2 augustus 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderw(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002008218 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** onroerend **** voor de Afdeling Monumenten en **** (****02004). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. Van ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. De ****, ****, **** 4. (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002014059 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Mededeling inzake de terbeschikkingstelling van interconnectieakkoorden die gesloten zijn door organisaties met een sterke marktpositie Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 april Datzelfde artikel vertrouwt aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002022499 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk bes Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, de heer Lens, F., in de h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002022498 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, als vertegenwoordiger van een verzeker(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002012844 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hasselt De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individuel(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2002 numac 2002016143 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouweconomie. - Te begeven betrekkingen Twee betrekkingen van assistent of attaché zijn te begeven bij het Centrum voor Landbouweconomie te Brussel. Deze betrekkingen zullen worden toegekend aan kandidaten die kunnen ingeschreve De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese U(...)
^