Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 juli 1999

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend s(...) Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

bron
ministerie van justitie
numac
1999009788
pub.
03/07/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1 (vanaf 19 juli 1999).

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraal-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

^