Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999003399 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 De "Office de la Naissance et de l'Enfance" is voornemens een akte van e(...) Gemeente Mont-Saint-Guibert « Institut médico-pédagogique "Les Tilleuls" », Lindenstra(...) type wet prom. 13/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot stimulering van langetermijnpachten type wet prom. 13/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999015155 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Intergouvernementeel Akkoord en Uitvoeringsprotocol over een gemeenschappelijke interpretatie van de Protocollen met betrekking tot de monetaire associatie tussen België en Luxemburg vanaf de overgang naar de derde fase van de Economische en de Monetaire Unie ondertekend te Brussel op 23 november 1998. - Corrigendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999000530 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 juni 1999 zijn de hierna vermelde Leden van de Senaat bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : BOCK Jean, Senator, Voorzitter van het College van Quaestoren van de S DE DECKER Armand, Senator, Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad DELCROIX Leo, Senato(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999007099 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 2268 van 26 maart 1999 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 juli 1999 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** **** Luitenant-generaal ****, ****. Korps van de infanterie De kolonels ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999009787 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 april 1999, dat in werking treedt op 19 juli 1999, is Mevr. Delange, M., rechter in de politierechtbank te Luik, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haa Bij koninklijk besluit van 3 mei 1999, dat in werking treedt op 19 juli 1999, is de heer Scholt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999009786 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 mei 1999, is Mevr. Delange, M., rechter in de politierechtbank te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999009570 bron ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek. - Benoemingen Bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 29 april 1999, werden leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemd overeenkomstig artikelen 2, 1° en 3 van het Samenwerkingsakkoo Dit besluit treedt in werking de dag van de huidige publicatie in het Belgisch Staatsblad. De a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999011242 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 juni 1999 wordt de oprichting van installaties voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Zemst en Vilvoorde van ope (...) type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012439 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan de Belgische grensarbeiders in uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, n van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige teksten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012502 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79bis en 79ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 79, 80, 83 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012507 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de vrijstelling van de prestaties uitgevoerd in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst van de sociale bijdragen type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999015143 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot oprichting van een directieraad bij de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999003404 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 1, 21° en artikel 5, 10°, van het koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen der hypotheekbewaarders type ministerieel besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012500 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 54 en 56 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 21/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999016176 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1998 tot oprichting en regeling van de sociale dienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en vaststelling van de samenstelling van zijn sociaal comité

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999021328 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 78.181 van 19 januari 1999 in zake H. Meert tegen de Erasmushogeschool Brussel, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageh « Schendt artikel 277 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gem(...)

decreet

type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen type decreet prom. 18/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999035763 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Muziekdecreet van 31 maart 1998

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999012054 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Bij koninklijk besluit van 22 december 1998, dat in werking treedt op 21 januari 1999, wordt de heer Jean-Noël GODIN, te S Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Bij koninklijk besluit van 22 december 1998, dat(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027516 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij de lijst van onroerende goederen wordt samengesteld zoals bedoeld in artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de « Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures » , ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999 type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027519 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 25 juli tot instelling van een bijzonder beleid inzake vervoer over de bevaarbare waterwegen in het kader van artikel 32.13 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027518 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de technische en architectonische normen waaraan de gebouwen en ruimten bedoeld in artikel 414 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium moeten beantwoorden

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999009569 bron ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bericht betreffende de samenstelling van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek De hiernavolgende lijst bevat het geheel van de leden die deel uitmaken van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Dit comité werd opgericht door het Samenwerkin 1° Leden benoemd bij in Ministerraad overlegde koninklijke besluiten van 10 april 1995, van 29 janu(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999009381 bron ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek Voorzitting en ondervoorzitting Op 12 januari 1998 heeft het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, opgericht door het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, gesloten de heer Etienne Vermeersch. De samenstelling van het Bureau blijft als volgt (zie bericht in het(...)

erratum

type erratum prom. 11/04/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijlage ten voordele van zelfstandigen. - Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999020477 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechtenen verplichtingen tussen twee pensioenfondsen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999003380 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Sector van de registratie en de domeinen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 1999 wordt Mevr. Collignon, Nicole M.G., directeur bij een fiscaal bestuur bij de gewestelijke directi (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999007095 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2261 van 26 maart 1999 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren benoemd in de hogere graad op 27 maart 1999. Ze nemen anciën Korps van de infanterie In de graad van ****-commandant de **** : ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/1999 numac 1999009788 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend s(...) Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.
^