Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000
gepubliceerd op 18 december 2001

Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van het waalse gewest
numac
2001013210
pub.
18/12/2001
prom.
25/10/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2000. - Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst


Gelet op de artikelen 1, 39, 127 tot 130 en 134 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, meer bepaald op de artikelen 4, 6, en 92bis, § 1, gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, meer bepaald op artikel 43;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2000 tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de inschakeling van de werkzoekenden naar de startbaanovereenkomst, meer bepaald op artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 voor de uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en ' 5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid;

Overwegende de wens van de Federale Regering en van de Waalse Regering om de jongeren die tewerkgesteld zijn met een startbaanovereenkomst prioritair toe te wijzen aan globale projecten die voldoen aan de behoeften van de samenleving;

De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Werkgelegenheid, het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van de Minister-President en van de Minister van Werkgelegenheid en Vorming, Komen overeen wat volgt :

Artikel 1.Binnen haar verplichting om jongeren tewerk te stellen met een startbaanovereenkomst, verbindt het Waalse Gewest er zich toe 1,5% tewerk te stellen van het aantal voltijdse equivalenten, tewerkgesteld binnen de Waalse Ministeries en binnen de Waalse instellingen van openbaar nut met meer dan vijftig werknemers.

Voor het boekjaar 2000, komt deze verplichting overeen met 284 jongeren (1,5 % van 18.987 tewerkgestelde werknemers op 30 juni 1999).

Het aantal momenteel tewerkgestelde stagiairs bedraagt 150 eenheden.

Voor het jaar 2000 verbindt het Waalse Gewest er zich bijgevolg toe, 134 bijkomende jongeren aan te werven met een startbaanovereenkomst.

Voor de volgende jaren zal het aantal startbaanovereenkomsten evolueren op basis van het aantal door het Waalse Gewest tewerkgestelde personen.

Art. 2.De Federale Staat verbindt er zich toe, 227 bijkomende startbaanovereenkomsten te financieren.

Het Waalse Gewest verbindt er zich toe, 134 van deze 227 startbaanovereenkomsten aan de volgende projecten toe te wijzen : 1. bijstand aan de oprichting van beheerstructuren van de stadscentra : 64 banen (11 banen voor niveau 2;53 voor niveau 3); 2. de toegang vergemakkelijken tot de kleine stedelijke handelszaken voor personen met een verminderde mobiliteit : 20 banen (5 banen voor niveau 2;15 voor niveau 3); 3. hulp bij de mobiliteit van bejaarden en gehandicapten, net als hulp aan jongeren in moeilijkheden : 50 banen (3 banen voor niveau 2;27 voor niveau 3; 20 voor niveau 4).

Voor de jaren 2000 en 2001, op verzoek van de Franse Gemeenschap, verbindt het Waalse Gewest er zich toe haar het sluiten voor te stellen van een samenwerkingsakkoord voor de toewijzing van de 93 overblijvende startbaanovereenkomsten.

Dit samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap zal slaan op de volgende projecten : - partnerschap met de jongeren via cultuur en sport : 35 banen (11 banen voor niveau 2+; 7 voor niveau 2; 17 voor niveaus 3 of 4); - aanmoediging van de positieve betrekkingen tussen jongeren, tussen jongeren en instellingen : 35 banen (7 banen voor niveau 2+; 12 voor niveau 2; 16 voor niveaus 3 of 4); - begeleiding van jongeren in open en in schoolmilieu : 23 banen (3 banen voor niveau 2; 20 voor niveaus 3 of 4).

Art. 3.Binnen de transversale Federale programma's verbindt de Federale Staat er zich toe, 53 startbaanovereenkomsten te financieren binnen het Grootstedenbeleid : - schuldenbemiddeling 5 niveau 2+ - maatschappelijke MUD 4 niveau 2 - instellingen actief inzake integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse afkomst 10 niveau 3 - geïntegreerde sociale plannen 8 niveau 2; 9 niveau 3 - stadsvernieuwing, wijkregie 3 niveau 2; 7 niveau 2 en 7 niveau 4

Art. 4.De Federale Staat verbindt er zich toe, op basis van rechtvaardigingsstukken, het bruto salaris betreffende de 280 startbaanovereenkomsten net als de sociale werkgeversbijdragen aan het Waalse Gewest terug te betalen.

Artikel 33 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, bepaalt het loon waarop een jonge werknemer recht heeft binnen een startbaanovereenkomst.

De toewijzing van de startbaanovereenkomsten, bedoeld in voorliggend akkoord, zal kunnen herzien worden op verzoek van een van de partijen.

Art. 5.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op 1 november 2000 en wordt voor onbepaalde duur gesloten. Elk van de partijen kan er een einde aan stellen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Brussel, 25 oktober 2000, in 3 origine(e)l(e) exempla(a)r(en).

Voor de Federale Staat : Mevr. L. ONKELINX, Minister van Werkgelegenheid Voor het Waalse Gewest : Mevr. M. ARENA, Minister van Werkgelegenheid en Vorming J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, Minister-President

^