Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2024

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/05/2023 pub. 22/03/2024 numac 2023043012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 10 februari 2021 (2)(3) type wet prom. 18/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het wetgevend samenwerkingsakkoord van 22 december 2023 tussen de federale staat, de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het Waalse gewest en de Franse gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot COBRHA+ type wet prom. 06/12/2022 pub. 22/03/2024 numac 2024002191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 09/05/2021 pub. 22/03/2024 numac 2024002192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2020 betreffende de medische hulpmiddelen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2021 pub. 22/03/2024 numac 2024002194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/12/2022 pub. 22/03/2024 numac 2024002193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/12/2023 pub. 22/03/2024 numac 2024002225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement en tot wijziging van het oudburgerlijk wetboek, teneinde de deelname van 16- en 17-jarigen aan de verkiezing van het Europees Parlement mogelijk te maken zonder voorafgaande inschrijvingsplicht. - Duitse vertaling type wet prom. 21/07/2022 pub. 22/03/2024 numac 2024002531 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende internationale akten: 1) Protocol voor de toetreding van de Republiek Finland tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 5 juli 2022; 2) Protocol voor de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 5 juli 2022. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024001504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 29/01/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024001525 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 177 en 179 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024001514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de stagediensten en de stagemeesters en voor de goedkeuring van voortgezette opleidingen, in het kader van de opleiding tot ziekenhuisapotheker type koninklijk besluit prom. 29/01/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024001797 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek type koninklijk besluit prom. 03/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002119 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de certificering van ambtenaren en diensten bij selecties type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002285 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Niveau A Bij koninklijk besluit van 29 februari 2024, wordt mevrouw Julie DE LANDTSHEER, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt verleend met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 22/03/2024 numac 2024002237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002304 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 november 2023 wordt mevrouw Veerle DELRUE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van Adviseur-Generaal bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 17/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 2 van de wet van 29 november 2022 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, wat betreft de toepassing van het verbod op ereloonsupplementen voor geneeskundige verzorging verleend door tandheelkundigen aan rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002502 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 februari 2024, - dat in werking treedt op 31 maart 2024 's avonds, wordt aan de heer Lambert J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Aan betrokkene wordt eveneens ont(...) type koninklijk besluit prom. 03/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002544 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 22/03/2024 numac 2024002595 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de traceerbaarheid en het veiligheidskenmerk van producten op basis van tabak. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002674 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2024 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002672 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 december 2023, wordt de heer Hans D'HONDT, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A5 met de titel van directeur-generaal, ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002697 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 februari 2024, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 3 april 2024, is de heer Nolet de Brauwere Van Steeland M., advocaat-generaal bij het Hof van Cass Bij koninklijk besluit van 29 februari 2024, is de heer Willocx B., voorzitter van de rechtbank van(...) type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 22/03/2024 numac 2024002719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Royale Etoile Elsautoise inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 12/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 2 van de wet van 29 november 2022 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, wat betreft de toepassing van het verbod op ereloonsupplementen voor geneeskundige verzorging verleend door artsen aan rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002796 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 mars 2024, wordt de heer Matthias JATES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën,, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 7 maart 2024 wordt het mandaat van mevrouw Delphine de LAVAREILLE als korpschef van de lokale politie van de politiezone DES TRIEUX hernieuw(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002830 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 mars 2024, wordt mevrouw Elisabeth MULLER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002820 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 maart 2024 wordt mevrouw Sophie MORIS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002816 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 januari 2024, wordt mevrouw Mégane MALCHAIR, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt verleend met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002836 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2023, wordt de heer Boris VAN BERLO, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A2 met de titel van attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024200944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de landingsbanen voor de mindervalide werknemers type koninklijk besluit prom. 29/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024200987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende medisch toezicht type koninklijk besluit prom. 03/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024200969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2023 tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 03/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024200980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 29/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024200953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot verlaging van de leeftijdsgrens in de bakkerijen en banketbakkerij voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor arbeiders met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheid of in herstructurering type koninklijk besluit prom. 03/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024201003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 03/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de landingsbanen voor de mindervalide werknemers type koninklijk besluit prom. 03/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024200999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet (1) type koninklijk besluit prom. 03/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024200995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2023, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024201005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar en 35 jaar loopbaan zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 03/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024201004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 62 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024001513 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een permanente werkgroep bij de Federale Raad voor de apothekers type ministerieel besluit prom. 15/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002096 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2021 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 12/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002543 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de te nemen noodmaatregelen om de introductie van boviene besnoitiose in België te voorkomen type ministerieel besluit prom. 12/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Bijzondere raadgevende commissie Mededinging type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002712 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 12 maart 2024: - dat in werking treedt op 1 september 2024, is er, op gezamenlijk verzoek van mevr. Van Gansewinkel P. en van mevr. Van Gansewinkel C., notarissen ter standplaats Arendonk, een einde ge Mevr. Van Gansewinkel C. neemt de hoedanigheid terug in van kandidaat-notaris. - dat in werking (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002735 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 september wordt Mevrouw CORE Manuela met ingang van 1 oktober 2023 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brus Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 oktober 2023 wordt Mevrou(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002736 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslag Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 oktober 2023 wordt mevrouw RABANAL GUILLEN Melisa op 1 oktober 2023 van rechtswege en zonder opzegtermijn ontslagen als Attaché bij de Gewestelijke Overheidsdienst Br Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling a(...) type ministerieel besluit prom. 19/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002813 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van D'Broej VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 18/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002839 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 december 2023 betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 12/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002861 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 januari 2018 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type ministerieel besluit prom. 12/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002862 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024000997 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 127/2023 van 21 september 2023 Rolnummer 7874 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel D.IV.13 van het Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling, gesteld door de Raad van State. Het Grondwettelijk Hof, sa wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2023045983 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2023 van 21 september 2023 Rolnummer 7872 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 5 van de wet van 23 juni 2022 « houdende dringende diverse bepalingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. 26/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024201306 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 22 december 2023 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie strekkende tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 type decreet prom. 10/01/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024201552 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft de uitvoering van bepaalde werken aan waterlopen om de gevolgen van gevallen van overmacht te beperken type decreet prom. 10/01/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024201553 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft de uitvoering van bepaalde werken aan waterlopen om de gevolgen van gevallen van overmacht te beperken

beschikking

type beschikking prom. 07/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de implementatie van de strategie voor de renovatie van de gebouwen type beschikking prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Gent Bij beschikking van 13 maart 2024 werd mevrouw VROMAN Roseline, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002001 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van "Administratief medewerker" en van "Koelmonteur" in het 4e, 5e en 6e leerjaar in het gewoon of gespecialiseerd beroepsonderwijs van vorm 4 met volledig leerplan of alternerend en van "Technicus elektrische installaties" in het 7e leerjaar in het gewoon of gespecialiseerd beroepsonderwijs van vorm 4 met volledig leerplan of alternerend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024001962 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2022 tot vaststelling van de overeenstemming tussen de cursussen en de ambten in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap (2) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 oktober 2023 betreffende de financiering van volledige, gratis, gezonde en duurzame maaltijden in scholen voor gewoon of gespecialiseerd basisonderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002003 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de systematische opsporing van doofheid bij pasgeborenen in de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Jeugddecreet van 23 november 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de stembiljetten ter beschikking gesteld kunnen worden voor wetenschappelijke doeleinden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002684 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van 4 mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002690 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over Vlaamse erfgoednetwerken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024201548 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een specifieke bepaling betreffende de reiskosten op de weg van en naar het werk voor het personeel dat het beroep van leerlingenbegeleider uitoefent

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002475 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tegen de beslissing d.d. 11 december 2023 waarbij het geme Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 241.159/XIII-10.262. Gr. Delannay, Hoofdgriffi(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002566 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen de be Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 241.248/X-18.594. Gr. Delannay Hoofdgriffie(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002567 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het a Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 241.034/X-18.566. Gr. Delannay, Hoofdgriffi(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002656 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tegen het koninklijk besluit van 13 november 2023 tot wijz Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2023. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201423 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors sociale zekerheid (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG24123 Solliciteren kan tot en met 05/04/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201518 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Reserve van bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG24097 Solliciteren kan tot en met 08/04/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201522 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten v/d directeur (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG24059 Solliciteren kan tot en met 05/04/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201529 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Maatschappelijk assistenten - Militair Hospitaal (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG24081 Solliciteren kan tot en met 05/04/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetai(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201566 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Program Management Office A2 IT (niveau A2) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG24128 Solliciteren kan tot en met 12/04/2024 via www.werkenvoor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201572 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige IT Helpdesks (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. Selectienummer: AFG24092 Solliciteren kan tot en met 05/04/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen. Ond(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, lid 1, Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen. Ond(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201618 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Attachés-Leidinggevenden Sociale Zekerheid (m/v/x). - Selectienummer : BFG23157 Er zijn 3 laureaten(...) Deze selectie werd afgesloten op 15/03/2024 (datum PV). De lijst van laureaten is 2 jaar geldig(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201585 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvan het adres van de zetel is doorgehaald in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.40 van het Wetboek van economisch recht Voor vragen kunt u de website van de FOD Economie raadpl Ond. Nr. 1000.679.813 NEEDED-EVENT Het adres van de zetel Rue de la Fosse 4 1435 Mont-Saint(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201619 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Attachés-Leidinggevenden Sociale Zekerheid (m/v/x). - Selectienummer : BNG24003 Er is 1 laurea(...) Deze selectie werd afgesloten op 15/03/2024 (datum PV). De lijst van laureaten is 2 jaar geldig(...)

protocol

type protocol prom. 08/11/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024001794 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet betreffende intermediaire ziekenwagens

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024, wordt de heer Aleandro QUINTAS LOUREIRO, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024, wordt mevrouw Laura VANBAELEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002783 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2024, wordt mevrouw Sarah VAN STAEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024, wordt mevrouw Danila Habimana benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2024 wordt de heer Jean-Michel PAQUAY benoemd in de betrekking van "Adjunct-directeur Operaties" bij de politiezone LUIK en bevorderd in de gra type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002814 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2024, wordt de heer Philipp Shevtchenko benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2024 wordt de heer Samuel Lietaer benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002851 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 maart 2024 wordt de heer Bert LAMEIR benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002852 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2024 wordt de heer Benjamin Haulet benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024001743 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024002715 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De heren Scavée P. en Maghe B., notarissen ter standplaats Ferrières, en de heer Lenelle J., notaris ter standplaats Aywaille, zijn overgegaan tot de vorming van de associatie "ETUDE SCAVEE, MAGHE ET LENELLE" met zetel ter st De associatie heeft een antenne ter standplaats Ferrières en een antenne ter standplaats Aywaille. type document prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juniors medewerkers internationale fiscaliteit (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG23355 Deze selectie werd afgesloten op 11/03/2024. Er zijn 53 laureaten. (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201434 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief medewerkers/controleurs Voedselhulp (niveau B) voor POD Maatschappelijke Integratie. - Selectienummer: ANG24125 Solliciteren kan tot en met 08/04/2024 via www.werkenvoor.be. Naast deze li(...) type document prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201504 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden ICT (niveau A1) voor War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG24036 Deze selectie werd afgesloten op 08/03/2024. Er zijn geen laureaten. Er werd geen(...) type document prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201527 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Recruiters (m/v/x). - Selectienummer : BNG24049 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te(...) Solliciteren kan tot 08/04/2024. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201543 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers Imagery Intelligence (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG24034 Deze selectie werd afgesloten op 07/03/2024. Er zijn 2 laureaten. D(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201557 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ: Attachés sociaal statuut VOB (m/v/x). - Selectienummer: BNG24050 - Attachés sociaal statuut VOB (m/v/x) - BNG24050 De medewerkers die voldoen aa(...) Solliciteren kan tot en met 5 april 2024. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidat(...) type document prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten Begroting en Boekhouding (niveau A1) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG23422 Deze selectie werd afgesloten op 14/03/2024. Er is 1(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/03/2024 numac 2024201616 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van duitstalige Contrôleurs Algemene Administratie Douane en Accijnzen - eerste lijn controol (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG23012 Deze selectie werd afgesloten op 18/03/20(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...)
^