Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2024

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/04/2021 pub. 12/02/2024 numac 2024000887 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking, en zijn bijlagen, gedaan te Brussel op 23 juli 2018. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2023048638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 60 jaar die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2023206861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2023206862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" voor bepaalde werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2023206907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 170 van 30 mei 2023 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2023206863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2023-2024, luik stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 (1) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2023206867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2023-2024, luik stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2023206912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een eenvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de 1ste werf en de terugkeer van de laatste werf (1) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2023206908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024000005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen vanaf 1 juli 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2023206909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 170 van 30 mei 2023 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (1) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024000355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 19/10/2023 pub. 12/02/2024 numac 2024000627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/02/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024001155 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij op te zetten DRFM-programma type koninklijk besluit prom. 28/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024001259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de dierenartsen ten laste van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 4 februari 2024 wordt de heer Didier VANDECASTEELE aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone GRENSLEIE voor een termijn van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 januari 2024 wordt de heer André MATHIEU op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 april 2023. Hij wordt gerechtigd de g type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 24 januari 2024 wordt de heer Jean-Pierre VAN THIENEN op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2023. Hij wordt gerech type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017 tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de syndicale premie als aanvullend sociaal voordeel ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de technische land- en tuinbouwwerken" type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 juni 2023, wordt de heer Marc MORSA, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A4, met de titel van Adviseur-generaal bij de Federal Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 31 januari 2024, wordt de heer Roland VAN LAERE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt ver De heer Roland VAN LAERE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van a(...) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vormingsinspanningen en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vormingsinspanningen en de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van de toepassingsprocedures voor de opleidings- en tewerkstellingsregelingen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot invoering van een paragraaf 1bis in artikel 47 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging (1) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de koopkrachtpremie type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de flexibiliteit : interne grens en overuren type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024200206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet motief "zorg"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2023 pub. 12/02/2024 numac 2023048627 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2019 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 19/12/2023 pub. 12/02/2024 numac 2023048760 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2021 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de vakantiecentra type ministerieel besluit prom. 09/06/2023 pub. 12/02/2024 numac 2023205622 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een jongtalentkader, C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 12/07/2023 pub. 12/02/2024 numac 2024000207 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid " Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit : initiatie » » gerangschikt op het gebied van de opleidings- en onderwijswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 12/07/2023 pub. 12/02/2024 numac 2024000208 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid " De autismespectrumstoornis : initiatie » » gerangschikt op het gebied van de opleidings- en onderwijswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 12/07/2023 pub. 12/02/2024 numac 2024000209 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid " Neuro-educatie en leerstrategieën : initiatie » » gerangschikt op het gebied van de opleidings- en onderwijswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 12/07/2023 pub. 12/02/2024 numac 2024000336 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid " De specifieke leerstoornissen : initiatie » » gerangschikt op het gebied van de opleidings- en onderwijswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 29/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024000975 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2022 betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de GOB die worden gelijkgesteld aan de uitgaven onderworpen aan organieke regels type ministerieel besluit prom. 05/02/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024001231 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier en het model van het formulier voor de verklaring op erewoord voor de gemeenteraadsverkiezingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200553 bron waalse overheidsdienst Milieu Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2023 is LABORATOIRE DE LA FACULTE AGROBIOTECH, avenue Maréchal Juin 27, 5030 Gembloux erkend als laboratorium dat gemachtigd is om de hoeveelheid potentieel uitloogbare stikstof in de bodem te mete Deze erkenning is geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van publicatie van het minister(...)

beschikking

type beschikking prom. 25/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024000829 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een Centraal fietsregister

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2023 pub. 12/02/2024 numac 2023048625 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2011 betreffende de tegemoetkomingen toegekend aan de leden van de Raad voor de overdracht van de herinnering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2023048626 bron ministerie van de franse gemeenschap Eervol ontslag Bij uittreksel van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2023, wordt met ingang van 1 januari 2024 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vincent POINT, mandaathouder als Directeur-ge Vanaf 1 januari 2024 wordt betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden e(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2023048761 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2023 pub. 12/02/2024 numac 2023048696 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de prioritaire richtlijnen voor het jaar 2024 inzake subsidiëring van de organisatie van sportmodules en van programma's ter bevordering en ontwikkeling van de sport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2023 pub. 12/02/2024 numac 2023048643 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de hoofdstukken II en V van het decreet van 3 april 2014 betreffende de beeldende kunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2023 pub. 12/02/2024 numac 2023048762 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement van het Adviescollege van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector betreffende de programma's op audiovisuele mediadiensten tijdens verkiezingsperiodes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2023 pub. 12/02/2024 numac 2023048763 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van jaarlijks activiteitenverslag inzake steun voor succes voor de universiteiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024000210 bron ministerie van de franse gemeenschap Bevordering. - Uittreksel Bij uittreksel van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2023, resulteert het als volgt : Bij verhoging in graad wordt de heer VAN HEE Olivier, geboren op 23 mei 1972, directeur - cate

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001112 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekkingen van adjunct-leidend ambtenaar bij de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Iriscare). - Oproep tot kandidaatstelling (...) Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2024 pub. 12/02/2024 numac 2024001257 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, § 6, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2023 tot vaststelling van de site `PFAS 3M - Zwijndrecht'

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001193 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het b Het besluit van 26 juni 2023 werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2023. type bericht prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001196 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het k Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2023. De zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001195 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het b Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 november 2023. De zaak is ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200109 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HRM-medewerkers (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG24011 Solliciteren kan tot en met 26/02/2024 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200408 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Relatie- en contractbeheerders ziekenhuizen (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG24012 Solliciteren kan tot en met 26/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebe(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200543 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders (niveau C) voor Fedris. - Selectienummer: ANG24047 Solliciteren kan tot en met 26/02/2024 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200576 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ontwikkelaars Java (niveau A2) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: AFG24028 Solliciteren kan tot en met 28/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200578 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige meertalige administratieve assistenten (niveau B) voor safe.brussels. - Selectienummer: req674 Solliciteren kan tot en met 25/02/2024 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200585 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Compliance Auditors (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23453 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2024. De lijst van geslaagden, zonder rangschikkin(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200606 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****3) voor de **** ****. - ****: ****23328 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2024. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200625 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van relatie en contract beheerders (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG24033 Solliciteren kan tot en met 26/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Een lijst van laureaten, geldig voor een jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze (...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200633 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Taalinspecteurs in het onderwijs (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG24035 Solliciteren kan tot en met 26/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebes(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200677 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs HVAC, Elektriciteit en Energie (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG24061 Solliciteren kan tot en met 26/02/2024 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Personeel. - Ontslag. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 december 2023, in de Franse versie, blz. 119827, numac 2023/206477: Men moet "Steenlant" lezen in plaats van "Steelant". type erratum prom. 16/11/2023 pub. 12/02/2024 numac 2024200629 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 10 februari 2021 . - Erratum type erratum prom. 16/11/2023 pub. 12/02/2024 numac 2024200627 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 september 2023 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 afgesloten tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van voorzieningen in het kader van de herziening van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor gevorderde technologieën en de Kenniscentra. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024000811 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger onderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 16 november 2023 worden LEOPOLDORDE Groot Officier dhr. Biémont Emile, op 8 april 2015. dhr. Cauchies Jean-Marie, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 november 2023, wordt de heer Niels VERMOESEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met ingang van 15 oktober 202 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200484 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Comité Overheidsbedrijven. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2023 wordt mevrouw Brigitte Roefs benoemd tot voorzitster van het Comité Overheidsbedrijven, voor een mandaat van zes jaar. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200648 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een griffier Bij koninklijk besluit van 28 juni 2023 dat in werking treedt op 1 juli 2023, wordt de heer Nicolas Dupont benoemd tot Franstalig griffier van het Grondwettelijk Hof.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024000538 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalig en Franstalig tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Bij gebrek aan kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalig en Frans(...) De personen die zich ingevolge de vorige oproepen reeds kandidaat stelden, dienen hun kandidatuur n(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001252 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Deze publicatie van vacante plaatsen van hoofdgriffier, griffier-hoofd van dienst en griffier kadert in de uitvoering van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 november 2023, en het vonnis v - Hoofdgriffier via bevordering: 13. - Hoofdgriffier via aanwijzing in een mandaat: 2. - Grif(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001348 bron federale overheidsdienst justitie Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, wordt in april of mei 2024 ove Er moeten 44 leden worden gekozen. Voor elk lid wordt tevens een plaatsvervanger van dezelfde hoeda(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Oproep tot kandidaten voor verschillende mandaten als regeringscommissaris bij de beheercomités van de sectorale fondsen sociale Maribel en met het oog op het samenstellen van een pool van geschikte kandidaten Het gebruik van de manneli(...) Referenties: * wet van 29 juli 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid vo(...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024000199 bron ministerie van de franse gemeenschap Verlengingen van mandaten en ambten. - Uittreksel Bij uittreksel van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2023, resulteert het als volgt : 1) De aanstelling van de heer Jean-Louis BLANCHART, directeur - categ 2) Het mandaat van Mevr. Colette DUPONT, Adjunct-directeur-generaal van de Algemene dienst voor het(...) type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024001173 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekkingen van Adjunct-Leidend Ambtenaar bij Vivalis Oproep tot kandidaatstelling in de Nederlandse taalrol m/v/x) Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houden(...) Elke verwijzing in het kader van deze oproep naar een persoon van een bepaald geslacht moet eveneen(...) type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200332 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het RIZIV: BNG24010. - BNG24011. - BNG24012. - BNG24013. - BNG24014. - BNG24015. - BNG24016. - BNG24017 - Senior Expert Dossierbeheerders (m/v/x) - BNG24010 (...) - Sociaal inspecteurs (m/v/x) - BNG24011 - Teamchefs - Onderstaf " Sociale fraude " ((...) type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeembeheerder Linux (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG23337 Deze selectie werd afgesloten op 23/01/2024. Er zijn 1. laureaten. De lijst i(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200494 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Franstalige Arbeidsrechtbank Brussel Griffiers (m/v/x). - Selectienummer: BFG23148 Er zijn 7 laureaten. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200516 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Wetenschappelijk dossierbeheerders (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: AFG23363 Deze selectie werd afgesloten op (...) Er zijn 21 laureaten. De lijst is een jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld (...) type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200540 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bouwplaatsopzichters (niveau A1) voor Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel). - Selectienummer: REQ702 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2024. Er i(...) Deze lijst is geldig t.e.m. 28/07/2024. . type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200574 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Maatschappelijke Integratie): Managementondersteuners (m/v/x). - Selectienummer: BFG23114 Er zijn geen laureat. Deze selectie werd afge(...) Er is geen laureatenlijst. type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Netwerkbeheerders (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: AFG23246 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2023. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200577 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs psychosociale aspecten (niveau A2) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: AFG23406 Deze selectie werd afgesloten op 30/01/2024. Er zijn 1 laureat(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200605 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs-generaal strategisch leidinggevend. - Directeur Deposito - en Consignatiekas (m/v/x) (niveau A4) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG23255 Deze selectie werd afgesl(...) Er zijn geen geslaagd. type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200631 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Quality Managers ICT (m/v/x). - BNG24023 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren w(...) Solliciteren kan tot 26/02/2024. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 12/02/2024 numac 2024200630 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Quality Managers ICT (m/v/x). - BFG24017 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden(...) Solliciteren kan tot 26/02/2024. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...)
^