Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2024

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023047740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot toekenning van een vergoeding voor verlies van persoonlijke goederen ingevolge scheepsramp type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048383 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van de Nationale Veiligheidsoverheid type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023046753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2023, gesloten in het Paritair Sub-comité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2023048642 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 december 2023 is machtiging verleend aan mevrouw Shulimova, Evgenia, geboren te Dushanbe op 1 januari 1988, wonende te Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), om haar naam i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2023048641 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 december 2023 is machtiging verleend aan mevrouw De Veirman, Dorien Myriam Arthur, geboren te Aalst op 12 april 2002, wonende te Ninove, om haar naam in die van "Marti-Montserra Bij koninklijk besluit van 12 december 2023 is machtiging verleend aan de genaamde De Mey Mussc(...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023205916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere arbeiders die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 14/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023205631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming voor de risicogroepen en bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023206176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2023, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021 betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023206174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de waarborgen in geval van moederschap type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023206184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2023, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot toekenning van een vrijstelling van de verplichting inzake aangepaste beschikbaarheid voor de periode 2025-2026 type koninklijk besluit prom. 14/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023206026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar mits een lange loopbaan in de ondernemingen van de dagbladpers (1) type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023205910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023206030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023206253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2023, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023206199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de waarborgen in geval van moederschap type koninklijk besluit prom. 19/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023206258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2022 en 2023, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2024000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 19 december 2023 wordt de heer Wim PIETERAERENS, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone NINOVE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 25/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2024000056 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2024, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044197 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit dat de Maagd met het Kind uit de Groep van de Meester van Elsloo als schat classificeert type ministerieel besluit prom. 26/05/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044193 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit dat de "Art nouveau" Kelk van Fernand Dubois classificeert als schat voor de Abdij van Maredsous type ministerieel besluit prom. 21/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048590 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van de stichting van openbaar nut « Stichting Kankerregister » type ministerieel besluit prom. 28/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2024000057 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld

decreet

type decreet prom. 20/07/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044704 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van diverse bepalingen inzake hulpverlening aan de jeugd

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2023048543 bron leefmilieu brussel Afwijking op het artikel 68, § 1, eerste lid, 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om een vossenhol (Vulpes vulpes) te vernietigen buiten de voortplantingsperiode AANHEF: Overwege(...) Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, meer in het bijzonder haar a(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toelating tot het organiseren van specifiek onderwijs van ritmiek en lichaamsexpressie aan het Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 april 2008 tot vaststelling van de referentielijst van indicatoren met toepassing van artikel 11 van het decreet van 22 februari 2008 houdende diverse maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2020 tot vaststelling van het model van jaarlijks verslag over de uitvoering van de overeenkomst bedoeld in artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019 betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs, met toepassing van artikel 15, § 2, van hetzelfde decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de leervakken en de leervormen voor de externe certificeringsproeven verbonden aan de toekenning van het getuigschrift hoger secundair onderwijs voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2022 tot benoeming van de leden van de raad van beroep tegen beslissingen tot weigering van toekenning van het getuigschrift van basisstudie aan het einde van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de datums voor het afnemen van de externe certificerende proeven voor het basisstudiegetuigschrift alsook de gemeenschappelijke externe certificerende proeven voor secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 in het kader van een subsidie voor de vzw Flanders Make type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048496 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2023206632 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs Leuven en Brussel (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG23572 Solliciteren kan tot en met 23/01/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2024200020 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR Manager (niveau A4) voor Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer: AFG23353 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2023. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2024200018 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés coördinator organisatie- en procesbeheer (niveau A1) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG23423 Solliciteren kan tot en met 19/01/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetail(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2024200019 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés coördinator organisatie- en procesbeheer (niveau A1) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG23577 Solliciteren kan tot en met 19/01/2024 via www.werkenvoor.be. De ged(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2024200032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...)

erratum

type erratum prom. 22/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2024200040 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2024000090 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig vast lid als vertegenwoordiger van de notarissen bij het bureau van de Federale bemiddelingscommissie - Tweede oproep Naar aanleiding van de op 25 september 2023 bekendgemaakte oproep to De Federale Bemiddelingscommissie bestaat uit het bureau, de vaste commissie voor de erkenning van (...)

document

type document prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2023206873 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG23345 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2023. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2023206811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Storage experten (niveau A1) voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG23571 Solliciteren kan tot en met 23/01/2024 via www.werkenvoor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 09/01/2024 numac 2024200031 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van dossiersbeheerders (niveau C) voor Brussel Huisvesting. - Selectienummer: REQ583 Deze selectie werd afgesloten op 03/01/2024. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 6 maand geldig. (...)
^