Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023043372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 juni 2023 werd met ingang van deze datum bevorderd : LEOPOLDSORDE Grootofficier Dhr. Luc DUFRESNE, voorzitter van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 17/10/2023 numac 2023044895 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling, de werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 17/10/2023 numac 2023044896 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/03/2022 pub. 17/10/2023 numac 2023044973 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 17/10/2023 numac 2023044979 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 17/10/2023 numac 2023045040 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende uitvoering van artikel 20/1 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong : bepalingen inzake de zelfvoorziening van plasmaderivaten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 17/10/2023 numac 2023045039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de modaliteiten voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie tegen rabiës van honden, katten en fretten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 17/10/2023 numac 2023045043 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de terhandstelling van COVID-19 vaccins door artsen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van inwerkingtreding voor artikel 29 van de wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging type koninklijk besluit prom. 20/09/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045568 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045510 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023045395 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt de heer Eric RUMMENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023045774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023045679 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 5 september 2023, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023045986 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 december 2021 zijn benoemd : Kroonorde Commandeur De h. DUJARDIN Philippe Adviseur-generaal De h. QUINA Dirk Adviseur-generaal De h. SMEETS Benny Adviseur generaal De h. Adviseur generaal Zij nemen hun rang in de Orde in op 8 april 2018. Officier Mevr. BOMA-W(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023046264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2023 wordt de heer Jeroen VAN OVERLOOP bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/10/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023046242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van een projectoproep voor de bevordering van onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de invoer van waterstof type koninklijk besluit prom. 02/10/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023046236 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van jaarlijkse subsidies aan verenigingen die strijden voor gendergelijkheid voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid type koninklijk besluit prom. 12/10/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023046244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van een tweede projectoproep voor de bevordering van onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de productie en het gebruik van waterstof en waterstofderivaten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023046336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 september 2023, wordt de heer Tom Duyck, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023031429 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2022043567 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 47.564 type ministerieel besluit prom. 02/10/2023 pub. 17/10/2023 numac 2022046001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 82, Aalst - Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 5.305 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043565 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 94 op de spoorlijn nr. 35, Leuven - Hasselt, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, ter hoogte van de kilometerpaal 82.385 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043568 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Bouwel ter hoogte van de kilometerpaal 28.088 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043566 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Nijlen ter hoogte van de kilometerpaal 22.530 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043569 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 91bis op de spoorlijn nr. 35, Leuven - Hasselt, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, ter hoogte van de kilometerpaal 81.620 type ministerieel besluit prom. 28/06/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023043637 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 147, Auvelais-Fleurus, gelegen te Sambreville, ter hoogte van de kilometerpaal 3.446 type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023044924 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanstelling Bij Ministerieel besluit van 17 juli 2023, wordt het mandaat van de heer Dirk RAMAEKERS aangesteld als houder van de managementfunctie Voorzitter van het Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 28/09/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045926 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van elf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/09/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045964 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als sociale onderneming en tot schrapping van deze vijf vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 28/09/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045925 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van negenveertig vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze negenveertig vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 03/10/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023046055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier vennootschappen als sociale onderneming

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023042264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van « arbeider brood- en banketbakker », van « productieprocesoperator in de voedingsindustrie », van « operator van recepten in de voedingsindustrie », van « groepsanimator » en van « floor supervisor » in het 4e, 5e en 6e leerjaar in het gewoon of gespecialiseerd onderwijs van vorm 4 met volledig leerplan of in het alternerend onderwijs, van de « magazijnier », van de « monteur elektricien », van « algemeen herwaardeerder » in het alternerend gewoon onderwijs en in het gespecialiseerd onderwijs van vorm 3, met volledig leerplan of in het alternerend onderwijs, van « sociaal schoonheidsspecialist » en van « receptionist in hotels » in het 7e leerjaar in het gewoon of gespecialiseerd onderwijs van vorm 4 met volledig leerplan of in het alternerend onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023043010 bron leefmilieu brussel Afwijking op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: `Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwo Betreft : Afwijking op het artikel 15, § 2, 15° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedeli(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het paritair beroepscomité dat beslissingen neemt inzake de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045616 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2023 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer, wat betreft de emissienormen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023045993 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer M. STEFFENS enerzijds en de vzw BIHU c.s. anderzij Die beroepen zijn ingeschreven onder respectievelijk de rolnummers G/A 239.924/Vbis-290 et G/A 239.(...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023046182 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw V. DEFRANCATEL, enerzijds, en mevrouw F. de MOREAU Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2023. Die beroepen zijn resp(...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023045994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten v(...) Op 1 december 2023 stijgen de maximale JKP's voor de kredietopeningen met 1 procentpunt. De overige(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023205048 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid: Attachés juridisch dossierbeheer (m/v/x). - Selectienummer : BFG23067 Er is 1 laureate. Deze selectie werd afgeslote(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023205070 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Budget Spécialists (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG23340 Solliciteren kan tot en met 06/11/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023205236 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Wetenschapsbeleid: Attachés personeelsplan en monitoring (m/v/x). - Selectienummer: BNG22271 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023045761 bron brussels hoofdstedelijk gewest Eerste avenant bij de beheersovereenkomst voor 2021-2023 De onderstaande tekst bevat de wijzigingen die aan de beheersovereenkomst 2021-2023 van Iriscare zijn aangebracht aan de hand van het eerste avenant van die beheersovereenkomst. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023205051 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Doorlopende selectie van Franstalige Verpleegkundigen penitentiaire - Haren (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG23250. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21/08/2023. De uiter(...) Solliciteren kan tot en met 07/12/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023046338 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2023, wordt mevrouw Elise SERGEANT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023204666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Michel SCHOUTERDEN De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023204948 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ. - Teamverantwoordelijken VOB Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG23118 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden (...) Solliciteren kan tot 31/10/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023205049 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Wetenschapsbeleid. - Attachés juridisch dossierbeheer (m/v/x). - Selectienummer: BNG23082 Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd (...) type document prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023204921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 september 2023, dat in w worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesu(...) type document prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023205086 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR administratieve ondersteuning (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23143 Deze selectie werd afgesloten op 03/10/2023. Er zijn 11 laureaten. (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 17/10/2023 numac 2023205235 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Wetenschapsbeleid. - Attachés personeelsplan en monitoring (m/v/x). - Seletienummer: BFG22276 Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd a(...)
^