Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023042901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de verlenging van de bepalingen inzake tijdskrediet en de eindeloopbaanregeling type koninklijk besluit prom. 12/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2023, gesloten in het Paritair Subco-mité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffen-de de samenstelling van het "Vlaams Sociaal en Waarborgfonds" type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende het recht op deconnectie type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende een eenmalige getrouwheidspremie type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de invoering van een opleidingsplan in uitvoering van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, hoofdstuk 9 - Opleidingsplannen type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het opleidingsplan en opleidingsrecht van de werknemers type koninklijk besluit prom. 17/09/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de voorwaarden voor de goedkeuring van sectorale beroepsopleidingen in het kader van betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de gelegenheidswerknemers in de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 17/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023044224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen inzake de financiering van de medisch directeur, de medisch adjunct-directeur en de verpleegkundige-regulator van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 30/08/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2016 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023043773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet en de landingsbaan (1) type koninklijk besluit prom. 20/03/2013 pub. 10/10/2023 numac 2023044822 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de specificaties van levensmiddelenadditieven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045070 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Personeel Speciale functie. - Ontslag uit ambt. - Aanduiding Bij koninklijk besluit ****. 4528 van 26 mei 2023: Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op 1 juli 2023 ontslagen uit het ambt van **** **** **** **** ****. **** **** op 1 juli 2023 aangeduid voor het ambt van(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023045345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de evaluatie van Belgische COVID-19 beleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045256 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Sabine WALLENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligh Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045681 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 5 september 2023, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen welzijnswerk BRUSSEL », met zetel te 1000 Brussel, Priemstraat 19A, als vereni Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045396 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering naar een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023 wordt mevrouw Tina VANDEBROEK bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mob Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045739 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 5 september 2023, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemee Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045733 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Verklaring van openbaar nut 235/80960 Bij koninklijk besluit van 19 september 2023 wordt een verklaring van openbaar nut met index 235/80960, verleend aan de nv Elia Asset, met ondernemingsnummer 0475.028.202, voor he type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045738 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 5 september 2023, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen welzijnswerk HALLE-VILVOORDE », met zetel te 1731 Asse, Poverstraat 75 b48, erkend als verenigi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023046056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2023 is aan mevrouw Magdalena Van den Broeck, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit haar Zij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023046060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Sophie Gosselin, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veili Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020 betreffende werken op zaterdag in de sector "inplanten en onderhouden van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. 28/09/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023204239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003 tot bepaling van de voorwaarden waaronder nachtarbeid kan uitgevoerd worden in de sector "inplanten en onderhouden van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. 28/09/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023204152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023204079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de vergoeding van de werkgever voor het gebruik door de werknemer van persoonlijke vervoermiddelen om dienstredenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet met motief type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2023, wordt aan de heer VANDECASTEELE Charles op het einde van de maand oktober 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit he Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, met betrekking tot het recht op uitkeringen bij landingsbaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2023, wordt aan mevrouw DE BEER Marie-Christine op het einde van de maand november 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2023, wordt aan de heer DE GUISSME Daniel op het einde van de maand oktober 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het am Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2023, wordt aan de heer THIERY Yves, op zijn verzoek, met ingang van 1 oktober 2023, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023045189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045602 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Energieopslagfaciliteit. - Individuele vergunning EP-2023-0094-A Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2023 wordt een individuele vergunning verleend aan de nv Patronale Solar, met ondernemingnummer 0823.068.061, voor de bouw en exploitatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023046054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Energieopslagfaciliteit Individuele vergunning EP-2023-0082-A Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2023 wordt een individuele vergunning verleend aan de bv Prologis Belgium GS, met ondernemingsnummer 0787.193.701, voor de bouw en exploitati type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023046090 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 28 september 2023, wordt mevrouw Audrey BEAUJEAN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en G Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023031256 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2023 van 12 januari 2023 Rolnummer 7779 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 11, 88, 91, eerste lid, 92, § 1 en § 1/1, en 319, eerste lid, juncto 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, ge Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023031399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 254.218 van 5 juli 2022 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XIe kamer, artikel 2, 1° van het koninklij(...) Hetzelfde arrest beveelt de bekendmaking ervan, bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023031259 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2023 van 12 januari 2023 Rolnummer 7884 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2 van de wet van 26 juni 1990 « betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke », gesteld door de Vrederechter van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023043474 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2023 van 9 februari 2023 Rolnummer 7770 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 21, § 3, tweede en derde lid, van de wet van 13 juni 1966 « betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, b Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023044238 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 97/2023 van 15 juni 2023 Rolnummer 7942 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 16 december 2022 « tot vaststelling van een tijdelijke solidariteitsbijdrage van de oliesector », ingesteld door de nv « Var Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023044762 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2023 van 16 februari 2023 Rolnummer 7888 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, § 1 en § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020 « met betrekking tot de verlengin Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. 30/06/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023044297 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type decreet prom. 31/08/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023204782 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2023 betreffende de controle en de procedure voor het opleggen van administratieve geldboeten in het kader van het tewerkstellingsbeleid

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023044846 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Officieuze coördinatie van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB De raad van bestuur van de GOMB, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen; Ge Gelet op artikel 14 van voormelde ordonnantie; Gelet op het besluit van de Regering van het Brus(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023203711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 26 april 2023 werd de heer DE GUISSME Daniel, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze r type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023203712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 24 april 2023 werd de heer VANDECASTEELE Charles, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van de type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023203701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 20 maart 2023 werd mevrouw DE BEER Marie-Christine, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023031232 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 maart 2023, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de voormalige persoonlijke woning van architect Louis Hoebeke, m Het goed is bekend in het kadaster van Sint-Agatha-Berchem, 3de afdeling, sectie A, perceel nr. 117(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023015249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de regeling inzake maaltijdcheques voor de personeelsleden overgeheveld in het kader van de 5de en 6de staatshervorming, de verhoging van het aantal maanden mantelzorgverlof per zorgbehoevende en andere bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2023 pub. 10/10/2023 numac 2022045877 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de overdracht van bevoegdheden in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023042879 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 april 2023, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de achteruitbouwzone, de voor- en achtergevels, het dak, de gemeenschappelijke del Het goed is bekend ten kadaster van Ukkel, afdeling 2, sectie C, perceel nr. 200 N3.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023042941 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is en tot opheffing van diverse besluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023044423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen en voor de invulling van het saneringscriterium van artikel 19, § 1, van het Bodemdecreet voor PFAS-houdende bodem

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2023 pub. 10/10/2023 numac 2023045532 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045699 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 augustus 2023, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 september 2023, heeft de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Gent, de « Schendt artikel 108, 1° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verz(...) type bericht prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023046104 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Alain PAEPS, Nathalie HOFFMANS, Hayri SEZER, Gökhan ÜNVER, Philippe DE MUNTER, Martine ELSOCHT en R(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204924 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ontwikkelaars (niveau A2) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: AFG23349 Solliciteren kan tot en met 25/10/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Een lijst van laureaten, geldig voor een jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze (...) type lijst prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204926 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige System Administrators (niveau A2) voor FOD Economie, K.M.O., Mddenstand en Energie. - Selectienummer: ANG23460 Solliciteren kan tot en met 24/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023044824 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 4506 van 24 mei 2023: **** **** **** kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, van wie de namen volgen, worden op 26 juni 202 **** van **** ****. **** ****. " **** ****" en ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045248 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Mélissa ROUSSEAU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045786 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, wordt mevrouw Katrien BARBE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045788 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, wordt mevrouw Victoria BRACQUINE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Charles VANDECASTEELE De be De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van mevrouw Marie-Christine DE BEER De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Daniel DE GUISSME. De betro De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Yves THIERY De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023045315 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Aanwerving van een diensthoofd voor zijn Dienst **** **** **** Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast **** ****), opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en ****(...) Als bevoegde **** ziet het Vast **** **** tot slot toe op de naleving van (...)

document

type document prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023044724 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2023-02-S In het kader van de controleopdracht naar het Referentiedocument `Toegang tot de Ticketingdiensten en -ruimtes' van NMBS type document prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 september 2023, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf: 1. als vertegenwoordiger(...) type document prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204824 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Attachés personeel- en loonadministratie (m/v/x). - Selectienummer : BNG23137 De medewerkers die voldoen aan de deelnemi(...) Solliciteren kan tot 24/10/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204847 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden ICT (niveau A4) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid. - Selectienummer: ANG23414 Solliciteren kan tot en met 24/10/2(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204987 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Instapkaart niveau C van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten, detentiebegeleiders, veiligheidassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG23343 Solliciteren kan (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023205020 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****23264 Deze selectie werd afgesloten op 0(...) Er zijn 22 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld va(...) type document prom. -- pub. 10/10/2023 numac 2023204979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie - Instapkaart niveau C van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten, detentiebegeleiders, veiligheidsassistenten voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG23447 Solliciteren kan tot en met 31/03/2024 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^