Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2023

Snelle toegang:

document

type document prom. 13/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045347 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Reglement van het Virtuele E-Game Pop Coins Arena

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023042905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023010232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 maart 2023, wordt de heer **** ****, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse ****3, met de titel van Adviseur bij Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken, in een **** **** de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023045270 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, is machtiging verleend aan mevrouw Koc, Filiz, geboren te Emirdag , wonende te Saint-Nicolas, om haar naam in die van « Ulusoy » te veranderen. type koninklijk besluit prom. 15/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2023 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde afnemers type koninklijk besluit prom. 10/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045311 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023045274 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale orden Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, worden bevorderd of benoemd tot: Het Kruis eerste klasse aan: Mevr. DE BOCK Myriam Jeanne Marie, geboren te Oudenaarde op 11 november 1965, griffier-hoofd va Mevr. DE CANCK Ann Martine Gilberte, geboren te Zottegem op 10 februari 1964, griffier bij de arbei(...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045322 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij georganiseerde thematische openbare loterijen en wedstrijden die de mogelijkheid bieden om respectievelijk loten of prijzen in natura te winnen. type koninklijk besluit prom. 13/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van tombola's maximaal vier keer per jaar op gemeentelijk niveau voor een sociaal of liefdadig doel door een door het college van burgemeester en schepenen erkende vereniging, overeenkomstig artikel 7, 1°, van de wet van 31 december 1851 op de loterijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023045481 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 september 2023 worden benoemd: - in de graad van griffier bij het arbeidshof te Brussel, de heer De Grève J., assistent bij de griffie van het arbeidshof te Brussel - in de hoedanigheid va - in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023045536 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 september 2023, is machtiging verleend aan mevrouw Kale, Yasemin, geboren te Eskisehir op 13 oktober 1968, wonende te Brussel, om haar naam in die van « Çakma(...) Bij koninklijk besluit van 10 september 2023, is machtiging verleend aan mevrouw Willemsen, Ral(...) type koninklijk besluit prom. 09/07/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045661 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot beëindiging van verschillende bepalingen uit het koninklijk besluit nr. 21 van 14 mei 2020 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023203977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023203972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2022 voor de federale gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 15/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023204362 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023203978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet met motief type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023204008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023203985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de levering, het onderhoud en het wassen van de arbeidskledij type koninklijk besluit prom. 17/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023204395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de Commissaris-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023204396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de Administrateur-generaal van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een werkend assessor landmeter-expert bij de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van de landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 14/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023043898 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2023 van 19 januari 2023 Rolnummers 7736 en 7740 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 32decies, § 1/1, van de wet van 4 augustus 1996 « betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter T. Giet, waarnemend voorzitter, voorzitter L. L(...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023043899 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2023 van 19 januari 2023 Rolnummer 7744 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 39quater, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door het Hof van Bero Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter L. Lavrysen, rechter T. Giet, waarnemend voo(...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023043900 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2023 van 19 januari 2023 Rolnummer 7822 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 8, § 4, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwe samengesteld uit voorzitter L. Lavrysen, rechter T. Giet, waarnemend voorzitter, en de rechters Y. (...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023044239 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2023 van 15 juni 2023 Rolnummer 7944 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 12 van de wet van 29 november 2022 « houdende diverse bepalingen inzake gezondheid », ingesteld door de nv « Timani Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023044764 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2023 van 29 juni 2023 Rolnummer 7963 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 5, 9°, 9, c), 10, b) en d), 18, 27, 28 en 40 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 15 d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023044384 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2023 van 26 januari 2023 Rolnummer 7745 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 23, § 5, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwe samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters M. Pâques, Y. Kherbache, T(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023045059 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest ****. 292 387 van 27 juli 2023, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 augustus 2023, heeft de Raad voor **** de « Is artikel 40ter, § 2, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toega(...)

decreet

type decreet prom. 19/05/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023044780 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van bepalingen betreffende de meldingskanalen en de bescherming van personen die melding maken van een inbreuk binnen de diensten of organen van een lokale overheid

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023045106 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer en plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. M 13 Bij beschikking van de Voorzitter van het Benelux comité van Ministers, van 31 juli 2023, die (...) - is de heer Kroeze M.J., plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof, benoemd tot raadsh(...) type beschikking prom. 06/07/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045579 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op het aanpassen van de Brusselse fiscale regelgeving aan de nieuwe gezinsstructuren en het bevorderen van de overdrachten tussen generaties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023031484 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot definitieve wijziging van de rooilijn van het stuk van de Klein-Eilandstraat dat de verbinding met de Industrielaan verzekert, tot definitieve herbestemming van het grondrestant dat uit deze wijziging ontstaat en tot definitieve vastlegging van de rooilijn van het stuk van de Klein-Eilandstraat ter hoogte van de oude Dantestraat, op het grondgebied van de gemeente Anderlecht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2018 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'économie sociale" type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de advies- en goedkeuringscommissie voor ondernemingen van de sociale economie

bericht

type bericht prom. 15/09/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uittreksel uit het advies van de Raadgevende Commissie belast met de coördinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en de territoriale zee van 15 september 2023 met betrekking tot de heropening van het referentiegebied op de Thorntonbank

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023204686 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023204750 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer: ANG23444 Solliciteren kan tot en met 11/10/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023204768 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige elektromechanische controllers (niveau B) voor Brussel Mobiliteit. - Selectienummer: REQ531 Solliciteren kan tot en met 05/10/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

document

type document prom. 22/12/2022 pub. 27/09/2023 numac 2023204473 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot hervorming van het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type document prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023204731 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Eupen EUPEN. - Bij besluit van de Regering van 4 mei 2023 wordt het kasteel Lontzen, gelegen in de Schlos(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 26/06/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023204747 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 20 januari 2014 tot oprichting van een centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023204796 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhouders (niveau B) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG23405. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20/09/2023. De de(...) Solliciteren kan tot en met 04/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023043145 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2023, wordt mevrouw Sarah Opsomer benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023044093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2023, wordt mevrouw Karen CASTRYCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023044167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2023, wordt de heer Mattias DAVID benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023044963 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2023, wordt de heer Kris ADRIAENSSENS benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen met ingang van 1 augustus 2023. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten type benoemingen prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023044983 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2023, wordt de heer Erwin VAN OPPENS benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 augustus Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023045333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2023, wordt mevrouw Yseult ALBERTY, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023045380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt de heer Kevin SCHMIDT, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2023 numac 2023045387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt de heer Quentin ARRIGONI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)
^