Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 september 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/04/2021 pub. 26/09/2023 numac 2021031259 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking, en zijn bijlagen, gedaan te Brussel op 23 juli 2018 (2) type wet prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023044757 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Rentevoet voor het kalenderjaar 2024 - in uitvoering van artikel 311, derde lid, van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977. - Bericht type wet prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045151 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2023 De Federale O De aanvragen tot inschrijving moeten binnen een termijn van dertig dagen vanaf bekendmaking in het (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023020136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023020137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon-voorwaarden in uitvoering van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023031367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt mevrouw Laura TAMINAU, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023031341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2014 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging (1) type koninklijk besluit prom. 07/06/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023042842 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten met het oog op de toepassing van Verordening 2021/782 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (herschikking) type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023042634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020 betreffende de stabiliteit van arbeidsovereenkomsten (1) type koninklijk besluit prom. 12/07/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023042926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de procedure in de onderneming voor het medisch deeltijds werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023042793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 mei 2023, wordt de heer Dominique OSTOJSKI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en S Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023043955 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 juli 2023, wordt de heer Thomas VERRIJCKEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023043961 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 juli 2023, wordt de heer Klaas VERHEYDEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een b Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 25/06/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023044217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in het kader van de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit voor het begrotingsjaar 2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023044656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023 wordt mevrouw Evelien BRAEM, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, wordt mevrouw Nawal CHAOUI MEZABI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023045283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de snelheid voor adequate breedbandinternettoegang in het kader van de verstrekking van het geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Valérie BASTIN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attache, eervol ontsl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2023, wordt de mevrouw Sandra PUTZU, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045590 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 september 2023, wordt mevrouw Sophie DECREE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW3, met de titel van eerstaanwezend werkleider bij Koninklijke Belgisch Instituut vo Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023203973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2022 voor de geregionaliseerde Vlaamse gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023203975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het invoeren van het solidariteitsluik verbonden aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023203980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen" type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023204007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de aanvullende toelage bij tijdelijke werkloosheid (1) type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023204014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een sectorale regeling van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen" type koninklijk besluit prom. 15/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023204781 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de aanpassing van de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen en de inkomensgarantie voor ouderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023031427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het erkenningsreglement van 17 februari 2023 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, voor de uitoefening van de functie van revisor in een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045314 bron federale overheidsdienst justitie Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 11 september 2023 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 26/09/2023 numac 2023031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Brussel Huisvesting

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/04/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023044744 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023044980 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van inspecteur-generaal Exploitatiebeheer bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023045599 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2021 houdende aanwijzing van de leden van de Raad voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023045636 bron brussels hoofdstedelijk gewest 21 SEPTEMBER 2023 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/09/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023045637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2023 pub. 26/09/2023 numac 2023204441 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 betreffende de ondersteuning van de internationalisering van groeperingen van ondernemingen, gemengde kamers van koophandel en hun leden

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045060 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij drie verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 18, 24 juli 2023 en 2 september 2023 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op Die zaken, ingeschreven onder de nummers 8067, 8068 en 8075 van de rol van het Hof, werden samengev(...) type bericht prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045177 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw BOERENBOND, de lv HENDRICKX-VANDEVELDE, Hans DE MEU Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2023. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045431 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Anne-Laurence GOUSSET, Marian DEBLONDE, Robin STEVENS en L Het eerste besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2023. Deze zaak is in(...) type bericht prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045633 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guido DE RAEYMAKER en Lieve TUTS, die woonplaats kiezen bi Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2023. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045629 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Vincent VANDECASTEELE en Johan KALLAERTS die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Peter Crispyn, advoca(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023204716 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten Chef Simulatie (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23442 Solliciteren kan tot en met 10/10/2023 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrij(...) Een lijst van 12 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze(...) type lijst prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023204629 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Accreditation Officers (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG23412 Solliciteren kan tot en met 10/10/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetaille(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023204749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data scientisten (niveau A1) voor de RVA. - Selectienummer: ANG23443 Solliciteren kan tot en met 16/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045601 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Erratum De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023092404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 2023    Indice avril 2023 Moyenne(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023204784 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor talent.brussels. - Selectienummer: REQ469. - Erratum Solliciteren kan tot en met 03/10/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maximaal(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023030801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 28 februari 2023 wordt mevrouw Muriel VANDERHELST tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 22 maart 2023 heeft mevrouw Muriel VANDERHELST de voorgeschreve type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023043485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 23 mei 2023 zijn de dames en heren Margot CELLI, Pierre MALKA, Nicolas LITVINE, Pacôme NOUMAIR, Florian DUFOUR, Louise ERNOUX-NEUFCOEUR en Philippe NICODEME benoemd tot Op 27 juni 2023 hebben de dames en heren Margot CELLI, Pierre MALKA, Nicolas LITVINE, Pacôme NOUMAI(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023044096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 juni 2023, wordt mevrouw Liesa DE GROM benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023044922 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2023, wordt mevrouw Laure VANDER benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen van het Franse taalkader, met ingang van 1 juli 2023. Overeenkomstig de geco type benoemingen prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023044923 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2023, wordt mevrouw Amandine VANDERHULST benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen van het Franse taalkader, met ingang van 1 december 2022. Overeenkom

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt de heer Quentin BAIRE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Marjan CLAES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2023, wordt mevrouw Ibe ANNICAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023045454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 september 2023, wordt de heer Benoit FLAMENT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 september 2023. Overeenkomstig de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023043677 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de Benoemingscommissies voor het notariaat voor de categorie 'docent of hoogleraar in de rechten' Gelet op het ontslag van een Nederlandstalig werkend lid voor d Samenstelling van de Benoemingscommissies Elke commissie bestaat uit acht werkende en acht plaat(...)

document

type document prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023204729 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT Specialisten (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG 23105 Deze selectie werd afgesloten op 14/07/2023. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023204758 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummers: BFG23105 - BFG23106 - BFG23108 - BFG23109 - FG23110 - BFG23111 - BFG23105 - Experten schul(...) - BFG23106 - Experten verificatie (m/f/x). - BFG23108 - Experten coördinator Vergoedbaarheid (m(...) type document prom. -- pub. 26/09/2023 numac 2023204775 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten personeelsplanning en budget (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG23217 Deze selectie werd afgesloten op 18/09/2023. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)
^