Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 september 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023030845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2022, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers en -trainers type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023030899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023030898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de taxi's, betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023030850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023042230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 wordt de heer Jean-Marc DEMELENNE aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone van Luik voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023042231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 29 september 2022 wordt het mandaat van de heer Jean-Marc DELROT als korpschef van de lokale politie van de politiezone BORAINE, hernieuwd voor een termijn van vij type koninklijk besluit prom. 27/12/2021 pub. 20/09/2023 numac 2023044771 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het Register van kredieten aan ondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023045268 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 september 2023, zijn benoemd als kandidaat-magistraten bij de hoven en rechtbanken: - mevr. Arnou L. - de heer Matheussen V. - mevr. Rowaert O. - mevr. Vanbeylen C. magistraten in - mevr. Brouhns M. - de heer De Clerck A. - mevr. Garny M.-A. - de heer Gaudissart F.-X. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, wordt aan de heer LOYENS Gérard op het einde van de maand oktober 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. 07/09/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023203904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023203981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, wordt aan de heer SENAEVE Carlos op het einde van de maand november 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, wordt aan de heer DEHOSSAY Jean op het einde van de maand november 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, wordt aan mevrouw COOLS Anne, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Luik ar type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 september 2023, wordt aan de heer PLASMANS Walter op het einde van de maand november 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2022 pub. 20/09/2023 numac 2023042135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de paritaire commissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023031360 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Mobiliteit Binnen niveau A Bij ministerieel besluit van 13 april 2022 wordt mevrouw Tina JACOB, vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 20/06/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023043119 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtingen die voor steun vanuit FIVA en EFMZVA in aanmerking komen type ministerieel besluit prom. 13/09/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023045254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. type ministerieel besluit prom. 13/09/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023045257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023045432 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 4 september 2023, wordt mevr. Remy A., medewerker, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luxemburg vervullen. Dit besluit treedt in werk Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 13/09/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023045258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023043399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023043124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtingen die voor steun vanuit FIVA en EFMZVA in aanmerking komen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023043759 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de regeringscommissaris bij het Office francophone de la formation en alternance

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023044785 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023031336 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De CVBA HDS, woonplaats kiezend bij Mr. Eric De Gryse, adv Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2021. Deze zaak is ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** fiscaliteit (niveau ****3) voor de **** ****. - ****: ****23175 Deze selectie werd afgesloten op 24/08/2023. De lijst van geslaagden,(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204540 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën Deskundigen Risicobeheer (KMO) (m/v/x). - Selectienummer: BFG22066 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2023. E(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204520 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhouders (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG23405 Solliciteren kan tot en met 04/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204545 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Managementondersteuning (KMO) (m/v/x). - Selectienummer: BFG22112 Deze selectie werd afgesloten op 02/06/2023. (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204543 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen KMO - btw (m/v/x). - Selectienummer: BFG22110 Deze selectie werd afgesloten op 02/06/2023. Er zijn (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204625 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen. - Coördinatoren evaluatie van de impact van de handicap. - Medisch centrum Namen (niveau A3) voor het FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG23175 Deze selectie werd a(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204627 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het Ministerie van Defensie. - Administratief assistenten. - Bevordering niveau C (m/v/x). - Selectienummer: BNG23039 Er is 1 lau(...) Deze selectie werd afgesloten op 14/07/2023 (datum PV). De lijst van laureaten is onbeperkt in (...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204632 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tecniscshe Experten in informatiebeveilinging (niveau A2) (m/v/x) voor Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG23165 Deze selectie werd afge(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen human domain analist (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23428 Solliciteren kan tot en met 04/10/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde fu(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204630 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwplaatscontroleurs (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ527 Solliciteren kan tot en met 01/10/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebes(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld.

erratum

type erratum prom. 13/04/2023 pub. 20/09/2023 numac 2023044845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023042269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2022 wordt de heer BOUNAMEAU Laurent benoemd in de betrekking van "commissaris-coördinator/Coördinator Gegevensbeschermi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023042268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2022 wordt de heer GHOSEZ Nicolas benoemd in de betrekking van "commissaris-coördinator van de directie audit en inspect type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023043155 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 mei 2023, wordt de heer Amaury LEGRAIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A4 bij de Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 01 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023043390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 21 mei 2023 wordt de heer Christophe SERVAIS benoemd in de betrekking van "adjunct-directeur van de directie proximiteit en interventie" van de politie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023044427 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2023, wordt de mevrouw Marie SMET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 maart 2023. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023044368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juli 2023, wordt mevrouw Nina PINEAU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 01 ju Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023044442 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2023, wordt mevrouw Cécile TOPET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Econom Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023045196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt de heer Zackaria BOUSTANI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Fr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023045197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt de heer Bryan POELMAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 september 2023, is de heer WETZELS Daan benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023045436 bron raad van state Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige staatsraad Tijdens haar zitting van 29 juni 2023 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigheid van stemmen, een drievoudige Tijdens zijn plenaire vergadering van 20 juli 2023 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de li(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023203982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Carlos SENAEVE De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Gé De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jean DEHOSS De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Walter PLASMANS type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van mevrouw Anne COOLS De betrokke De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204289 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten analytische boekhouding (niveau A2) voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG23049 Solliciteren kan tot en met 04/10/2023 via www.werkenvo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204536 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten fiscale fraudebestrijding (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23259 Deze selectie werd afgesloten op 01/09/2023. Er zijn 23 laureaten. De (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204542 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen Traditionele Opsporingen (NCO) (m/v/x). - Selectienummer : BFG22109 Deze selectie werd afgesloten op 30(...) Er zijn 7 laureaten. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. Er werd geen bijzo(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204546 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen P/KMO - Personenbelasting . - Selectienummer: BNG22083 Deze selectie werd afgesloten op 09/06/2023. Er zijn 7(...) De lijst is onbeperkt geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen KMO - Vennootschapsbelasting (m/v/x). - Selectienummer: BFG22111 Deze selectie werd afgesloten op 08/05(...) Er zijn 1 laureaat. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. Er werd geen bijzon(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204547 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen Traditionele Opsporingen (m/v/x). - Selectienummer: BNG22084 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2023. Er z(...) De lijst is onbeperkt geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204548 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen KMO - btw . - Selectienummer: BNG22085 Deze selectie werd afgesloten op 02/06/2023. Er zijn 9 laureaten. (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204549 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen KMO - Vennootschapsbelasting . - Selectienummer: BNG22086 Deze selectie werd afgesloten op 08/05/2023. Er zi(...) De lijst is onbeperkt geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204551 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen Risicobeheer . - Selectienummer: BNG22088 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2023. Er zijn geen laureaat.(...) De lijst is onbeperkt geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en wer Paritair Comité Datum 1. Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer (nr. 315.03) 30.0(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204550 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen Managementondersteuning (m/v/x). - Selectienummer: BNG22087 Deze selectie werd afgesloten op 02/06/2023. Er zi(...) De lijst is onbeperkt geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de koopvaardij Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 september 2023, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de koopvaardij: 1. als vertegenwoordigers(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204617 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Analisten (niveau A1) voor safe.brussels. - Selectienummer: REQ516 Solliciteren kan tot en met 01/10/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt e(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204622 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Projectmanagers (niveau A1) voor safe.brussels. - Selectienummer: REQ518 Solliciteren kan tot en met 01/10/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt e(...) type document prom. -- pub. 20/09/2023 numac 2023204620 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Budget- en boekhoudassistenten (niveau B1) voor safe.brussels. - Selectienummer: REQ517 Solliciteren kan tot en met 01/10/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt e(...)
^