Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 september 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023044208 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 juli 2023 is machtiging verleend aan de genaamde Viaene Schepens, Leff, geboren te Knokke-Heist op 6 oktober 2019, er wonende, om zijn naam in die van "Viaene" te verandere Bij koninklijk besluit van 12 juli 2023 is machtiging verleend aan de heer Vranken, Tjerre, geb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023044099 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 juli 2023 is machtiging verleend aan juffrouw XXX, Arezo, geboren te Jowzjan op 10 maart 2003, wonende te Kruibeke, om haar naam in die van "Bavari" te verande(...) Bij koninklijk besluit van 5 juli 2023 is machtiging verleend aan de genaamde Aktepe Erduran, B(...) type koninklijk besluit prom. 05/09/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023044795 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het juridisch kader voor non-SOLAS-schepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023030889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023042470 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 9 mei 2023, wordt de heer Bruno LAGAE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselke Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 25/08/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023043128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rhino-laryngologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 31/08/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023045085 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot tijdelijke benoeming van twee managementfuncties bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023045120 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2023, wordt mevr. Altinok Y., assistent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Gent te vervullen. Dit besluit treedt in werking op de datum van Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2023, wordt mevr. Curto S., assistent op arbeidsoveree(...) type ministerieel besluit prom. 14/09/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023045093 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2022 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2023 tot het behoud van de visbestanden in zee

decreet

type decreet prom. 12/07/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023045351 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen en tot omzetting van Richtlijn 2021/514/EU van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023031283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023044582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 in het kader van "personeelsuitbreiding bij EWI met het oog op de ontwikkeling en implementatie van het kennis- en economisch veiligheidsbeleid".

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023044880 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Assistent. - Managementassistent van de leidend ambtenaar van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad . - Oproe(...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houde(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023203767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités. - Paritair Comité voor het verzekeringswezen. Paritair Comité voor het verzekeringswezen Bij besluit van de Directeur-generaal van wordt mevrouw Marieke DE KEGEL, te Tubeke, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, t(...) type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023203826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het koetswerk Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 juni 2023, dat uitwerking heeft met ingang van 13 m wordt mevrouw Jasmina CHRISTIAENS, te Mechelen, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisat(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/06/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023043179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023044482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 juli 2023 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 123,14 wordt, vanaf 1 juli 2023, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd: Krachtens het koninklijk besluit van 12 maart 2023 tot wijziging van(...) type bericht prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023044887 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 augustus 2023, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 augustus 2023, heeft de Vrederechter van het kanton Hamme de volgende « Schendt artikel 3.62 § 2 van het Burgerlijk Wetboek artikel 16 van de Grondwet, artikel 1 va(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023042006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als energie auditeur voor de milieuvergunningen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 13/04/2023, werd de erkenning als energie auditeur voor de milieuvergunningen aan ADVIESBUREAU DIRK DE GROOF B.V.B.A. De erkenning draagt het nummer AGR/ AE/001865025. Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel (...) type erkenning prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023042007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies Bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09/03/2023, werd de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies aan AQUACONSEIL B.V.B.A. toegek(...) De erkenning draagt het nummer AGR/ EI/001831586.

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204291 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychiatrisch verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG23409 Solliciteren kan tot en met 09/10/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204467 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG23411 Solliciteren kan tot en met 09/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Doorlopende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG23392 Solliciteren kan tot en met 31/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204466 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige foto/videograaf (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG23368 Solliciteren kan tot en met 04/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204508 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Process Analysts (niveau A1) voor de Centrum voor Cybersecurity België. - Selectienummer: ANG23430 Solliciteren kan tot en met 02/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204616 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van HR Generalisten (niveau A1) voor talent.brussels. - Selectienummer: Req 463 Solliciteren kan tot en met 23 september 2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maximaal(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204608 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectmanagers Innovatie met sterke technologische affiniteit (niveau A2) voor FOD BOSA. - Selectienummer: MFG23035 Deze selectie werd afgesloten op 06/09/2023. De lijst van g(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204626 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders territoriale analyse (niveau A1) voor perspective.brussels. - Selectienummer: REQ525 Solliciteren kan tot en met 27/09/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

vergunning

type vergunning prom. 21/03/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023045179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling 2023. - Vergunningen voor fietsdeeldiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. CONTEXT EN WETTELIJK KADER Met de goedkeuring van het gewestelijk mobiliteitsplan "Good Move" heeft het Brussels Hoofd Om deze doelstellingen te bereiken, richt de strategie zich op het ontwikkelen en vergemakkelijken (...)

erratum

type erratum prom. 09/02/2023 pub. 18/09/2023 numac 2023043935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten. - Erratum type erratum prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische deskundige electronica (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23423. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 6 september (...) De uiterste inscrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 27 september 2023. Solliciteren (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023031318 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 maart 2023 dat in werking treedt op 1 juni 2022, wordt mevrouw COOLS Lene, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Justitie. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 augustus 1° de heer VAN der EECKEN Jean, in de hoedanigheid van voorzitter; 2° als vertegenwoordigers va(...)

document

type document prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023044540 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2023-01-S over de bevoegdheden en de werking van het Beheersorgaan Prestatieregeling Op 19 juli 2023 besliste de Dienst Regulerin Het beschikkend gedeelte van deze beslissing luidt als volgt: "Beslist de Dienst Regulering(...) type document prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204403 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren boekhouden (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23217 Deze selectie werd afgesloten op 01/09/2023. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldi(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204510 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs kwaliteit gezondheidzorg (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG23429 Solliciteren kan tot en met 02/10/2023 via w(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204594 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Business Analisten SAP - Functioneel Applicatiebeheer (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG23328 Deze selectie werd afgesloten op 06/09(...) Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204575 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Product owners (niveau A1) voor het Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG23230 Deze selectie werd afgesloten op 04/09/2023. Er zijn 2 laureaten. De lij(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 18/09/2023 numac 2023204607 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratief Medewerkers (niveau B) voor urban.brussels. - Selectienummer: REQ461 Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2023. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 6 maand geldig(...)
^