Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 september 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023043968 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter en van eerste en tweede plaatsvervangende voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten Oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter en van eerste(...) De Kamer van volksvertegenwoordigers dient, met toepassing van artikel 30, derde lid, van de wet va(...) type wet prom. 17/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie en houdende de Deontologische Code voor de openbare mandatarissen type wet prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de productnormen voor het integreren van energie uit hernieuwbare bronnen in fossiele motorbrandstoffen bestemd voor de vervoerssector en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023020083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 mei 2023, wordt mevrouw Dorothy NECHELPUT, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023031320 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 november 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Friart, Ratri, geboren te Chumphon op 11 maart 1983, wonende te Antwerpen, om haar naam in die van "Yangsawat" t(...) Bij koninklijk besluit van 29 november 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Logja, Elmira, g(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023042565 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 april 2023 is machtiging verleend aan de heer Buysse, Lucas Michel Marie-Christine, geboren te Gent op 28 april 2007, wonende te Gavere, om zijn naam in die van "Adam" te v Bij koninklijk besluit van 19 april 2023 is machtiging verleend aan juffrouw Sklavounos, Aylin (...) type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044283 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie of de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de beroepsmilitair of van de militair met een loopbaan van beperkte duur type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023044541 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 12 juli 2023, wordt de heer Yvan BERGMANS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag u Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023203843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023203922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 4 september 2023 wordt de heer David ROZENBLUM benoemd in hoedanigheid van lid van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorz

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023031424 bron federale overheidsdienst financien Personeel. Aanduiding na 65 jaar Bij ministerieel besluit van 2 juni 2023 wordt, met ingang van 16 juli 2023, de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de Fiscaliteit" in de Federale Overheidsdienst Financiën van de heer J Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van d(...) type ministerieel besluit prom. 17/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023043127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023044873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 1 september 2023 tot invoeging van bijlagen IV en V in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 21/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044861 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de afgevaardigde van de minister van defensie bij de hoge raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023044913 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-082 Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2023 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Edison SpA, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 jun type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023044927 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Energieopslagfaciliteit Individuele vergunning EP-2023-0077-A Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2023 wordt een individuele vergunning verleend aan de bv Storm 67, met ondernemingsnummer 0754.814.111, voor de bouw en exploitatie van een b type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023045024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Energieopslagfaciliteit Individuele vergunning EP-2023-0095-A Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2023 wordt een individuele vergunning verleend aan de nv Patronale Solar, met ondernemingsnummer 0823.068.061, voor de bouw en exploitatie van type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023044938 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Energieopslagfaciliteit Individuele vergunning EP-2023-0078-A Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2023 wordt een individuele vergunning verleend aan de bv Storm 90, met ondernemingsnummer 0782.983.703, voor de bouw en exploitatie van een b type ministerieel besluit prom. 31/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023045084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drieëndertig vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drieëndertig vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 31/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023045086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van veertien vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 30/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023045103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van ATECON vzw als organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1, de controle van installaties andere dan huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning uitgezonderd installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2023, is de NV POWERTECH (nr. KBO 0824.109.129), rue de l'(...) type ministerieel besluit prom. 06/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023204420 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2019 tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s

arrest

type arrest prom. 13/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044019 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 2 maart 2023 tot vaststelling van de voorwaarden en de grenzen van de financiële bijdrage van de gebruikers van onthaalhuizen

decreet

type decreet prom. 13/04/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023042104 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van een afwijking beperkt tot de inhoud en de verwachtingen bepaald in het referentiesysteem van de initiële competenties type decreet prom. 30/01/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023202863 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 19 december 2022 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023043500 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject `Antwerpse Zuidrand' type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023043814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van NCOI N.V. als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023043889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044010 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 februari 2014 betreffende de organisatie van het informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 betreffende de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de VIA-subsidie en de tegemoetkoming voor te bouwen, te renoveren, te verbeteren of aan te passen woning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen, wat betreft de afbakening van de nieuwe werkingsgebieden en het recht op huursubsidie en huurpremie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten naar aanleiding van de omvorming van het Grondfonds tot het BRV-fonds en de inkanteling daarin van het Rubiconfonds en het Vernieuwingsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, de loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023045089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2023 betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023045152 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023203889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2023 is het het laboratorium « Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT » , rue Achille Pe(...) Groep: 6 Methode : T-MOLP-WO24083 Gebaseerd op : HSG248 bijlage II Verrichting en p(...) type erkenning prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023203890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2023 is het het laboratorium « Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord » te 62110 Hénin-Beaumont (Fr(...) Groep: 6 Methode : T-MOLP-WO24083 Gebaseerd op : HSG248 bijlage II Verrichting en p(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204225 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën: Deskundigen Centrale Departementen (m/v/x). - Selectienummer : BFG22134 Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd a(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204301 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (m/v/x) (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG23410 Solliciteren kan tot en met 29/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetaill(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204353 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG23301 Solliciteren kan tot en met 29/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebes(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204376 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectcoördinatoren Spending Review (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG23365 Solliciteren kan tot en met 02/10/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschri(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204394 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Attaché experten toelaatbaarheid (m/v/x) BNG23054 Er is 1 laureat. Deze selectie werd afgeslo(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204384 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés nationale veiligheidscoördinatie (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23294 Solliciteren kan tot en met 29/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerd(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204392 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Managers - Team hypercoordinatie (niveau A1) voor Brussel Mobiliteit. - Selectienummer: REQ522 Solliciteren kan tot en met 22/09/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204476 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige automecaniciens (niveau C) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG23298 Solliciteren kan tot en met 29/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Een lijst van laureaten, geldig voor een jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze (...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204509 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juridisch Dossierbeheerders (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG23304 Solliciteren kan tot en met 02/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204561 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer, binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsnummer vervangt dat werd afgesloten wegens dubbel. Het ondernemingsnummer werd afgesloten conform de procedure voor het w Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204560 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204552 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen arbeidsongevallen (niveau A1) voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Selectienummer: ANG23397 Solliciteren kan tot en met 29/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204566 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën: Deskundigen Dossierbeheer - staatsGaranties & financiële Controles (m/v/x). - Selectienummer: BNG22138 Deze (...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is onbeperkt geldig in tijd. type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen wegens niet-neerlegging jaarrekening. Overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alin(...) Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204577 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve & technische assistenten (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23381 Solliciteren kan tot en met 22/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204578 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve & technische assistenten (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23280 Solliciteren kan tot en met 22/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

erratum

type erratum prom. 30/08/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023045150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Erratum

document

type document prom. 26/01/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023203378 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de coëfficiënt voor de uitbetaling van de jaarlijkse forfaitaire subsidies die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs worden toegekend voor het jaar 2022 type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204311 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Media Bij besluit van de Regering van 25 mei 2023 wordt, voor het uitvoeren van een DAB+-proefproject in het Duitse taalgebied, de radiofrequentie 195,936 MHz voor tijdelijk, niet-exclusief gebruik via een multiplex van 1 mei 2023 t(...) type document prom. 11/05/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023204425 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 06/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023204518 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 november 2008 over het financieel beheer van de Kerkfabrieken

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023042399 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2023, wordt mevrouw Camille De Brabant-Bibi tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023044782 bron ministerie van landsverdediging Personeel Aalmoezeniersdienst - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 4498 van 9 mei 2023, wordt mijnheer Israël Muller militair aalmoezenier van tweede klasse van de Israëlitische eredienst, tot militair aalmoezenier van eerste klasse van de Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau B Bij koninklijk besluit(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor oftalmologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, worden benoemd tot leden bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid en hernieuwing van het mandaat van een lid Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van voornoem(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor reumatologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 augus als vertegenwoordigers van universiteiten : - de dames ANDRE Béatrice en MARGAUX Joëlle en de h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204582 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt eervol ontslag uit h Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SAERENS Ruud benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 august Bij hetzelfde besluit, wordt de heer CLAUS Pieter-Jan benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande 1° de dames DE BISSCHOP Ineke, DE RYCKE Eline en VERMEERSCH Catherine en de heren DEMARREE Serge en(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023043615 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Franstalig tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor het mandaat van Franstalig tweede plaatsve(...) Het Comité I bestaat uit drie leden: een voorzitter, een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid.(...)

document

type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023202709 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.): Data scientists (m/v/x). - Selectienummer: BFG23006 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afges(...) type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023202710 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel leidinggevenden (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG23019 Deze selectie werd afgesloten op 15/05/2023. Er zijn 2 lau(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204224 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën. - Selectienummers: BFG22122 - BFG22126 - BFG22131 Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevord(...) - Deskundigen dossierbeheer logistiek (m/v/x) - BFG22122 Er zijn 4 laureaten. - Deskundigen(...) type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur-generaal "Budget en beheerscontrole" voor de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG23710 Solliciteren kan tot en met 05/10/2023 via werkenvoor.be De functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204257 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve en technische assistenten (niveau C) voor alle federale organisaties. - Selectienummer: ANG23233 Deze selectie werd afgesloten op 18/08/2023. Er zijn 661 l(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 8 gesl(...) type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204372 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Evaluatoren wetenschappelijke dossiers (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Geneeesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: ANG23415 Solliciteren kan tot en met 29/09/2023 (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204378 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal strategisch leidinggevend - Directeur Deposito - en Consignatiekas (m/v/x) (niveau A4) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23379 Solliciteren kan tot en met 02/10/2023 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204411 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratief deskundigen (niveau B1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG23189 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2023. Er zijn 4(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204515 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés contractbeheer (niveau A1) voor Belnet. - Selectienummer: AFG23197 Deze selectie werd afgesloten op 05/09/2023. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er (...) type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés contractbeheer (niveau A1) voor Belnet. - Selectienummer: ANG23234 Deze selectie werd afgesloten op 20/07/2023. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204571 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de doorlopende selectie van **** **** voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken in **** en **** (niveau ****) voor **** **** Zaken. - ****: ****23171 De(...) Er zijn 36 laureaten. type document prom. -- pub. 15/09/2023 numac 2023204576 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Business Intelligence Analisten (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23205 Deze selectie werd afgesloten op 08/09/2023. Er zijn geen laureaat.
^