Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 september 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023042980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toewijzing aan de Federale Pensioendienst van bepaalde opdrachten inzake de aanvullende pensioenen van de contractuele personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen. - Duitse vertaling type wet prom. 24/01/2022 pub. 14/09/2023 numac 2023043026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet wat het actualiseren van de regelgeving inzake het verbod op elektronische communicatietoestellen in het verkeer betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 02/03/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023043519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde een informatierecht voor slachtoffers in te stellen. - Duitse vertaling

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023043457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 13 APRIL 2019. - Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Officieuze coördinatie in het Duits De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 28 april 2022 houdende boek 5 &quo Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023043002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 14/09/2023 numac 2023043025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 21/02/2022 pub. 14/09/2023 numac 2023043409 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 14/09/2023 numac 2023043419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 16/02/2022 pub. 14/09/2023 numac 2023043408 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2756 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 14/09/2023 numac 2023043841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag onder hetwelk de zoneraad de uitoefening van zijn bevoegdheden betreffende overheidsopdrachten voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen aan het zonecollege kan delegeren, in uitvoering van het artikel 85, § 1, vierde lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 14/09/2023 numac 2023043520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de inschrijving in het wachtregister van de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigden zijn van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die hun recht als grensarbeider hebben uitgeoefend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/11/2021 pub. 14/09/2023 numac 2023043937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de arbeidstijd van sommige personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023044457 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 juli 2023 is machtiging verleend aan de heer Singh, Harpreet, geboren te Purowal Jattan op 21 april 1989, wonende te Turnhout, om zijn naam in die van "Hundal" te ve(...) Bij koninklijk besluit van 9 juli 2023 is machtiging verleend aan mevrouw Vandaele, Mandy, gebo(...) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 14/09/2023 numac 2023044395 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen krachtens artikelen 1516, 1522 en 1526 van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 14/09/2023 numac 2023044819 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 14/09/2023 numac 2023044773 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het aanslagjaar 2023. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/08/2021 pub. 14/09/2023 numac 2023044577 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/10/2022 pub. 14/09/2023 numac 2023044580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van de buitenlandse onderdanen in de registers en met het oog op de registratie van de inlichtingen betreffende frauduleuze erkenningen en het aanvullen van de informatie met betrekking tot **** en **** ****. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 17/12/2021 pub. 14/09/2023 numac 2023044820 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/09/2014 pub. 14/09/2023 numac 2023044821 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenadditieven, ter implementatie van verordening Nr. 1333/2008. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023043991 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Urbike CV als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023044997 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Energieopslagfaciliteit Individuele vergunning EP-2023-0079-A Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2023 wordt een individuele vergunning verleend aan de bv Storm 91, met ondernemingsnummer 0782.983.901, voor de bouw en exploitatie van een type ministerieel besluit prom. 31/08/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023045082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 31/08/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023045080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 30/08/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023045100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van SOFISTES vzw als organisme voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

decreet

type decreet prom. 13/07/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023204513 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023044136 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een algemeen kader voor de erkenning van beroepskwalificaties

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023204469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 4 september 2023 werd de heer SWINNEN Herman, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/06/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023043322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023045054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-055ter Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2023 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan de nv Luminus, met ondernemingsnummer 0471.811.661, overeenkomstig de bepal

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/2022 pub. 14/09/2023 numac 2023042979 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 100 betreffende het gebruik van geweld tegen leden van de Geïntegreerde Politie. - Duitse vertaling

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023204502 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers - expert ICT bij de vredegerechten Oost- Vlaanderen (niveau B) voor de rechterlijke orde. - Selectienummer: ANG23372 Solliciteren kan tot en met 05/10/2023 via www.werkenvoor.be (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023204573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: Dossierbeheerder-Coördinatoren (m/v/x). - Selectienummer: BFG23044 Er is 1 laureaat. De(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 02/02/2018 pub. 14/09/2023 numac 2023044454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. - **** vertaling

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023030962 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 maart 2023, wordt mevrouw Lien GOETGHEBEUR benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, met ingang van 1 februari 2023. O

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023043118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2023, wordt mevrouw Ozde AVCU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023043117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt mevrouw Larissa COURANT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023044080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 februari 2023, wordt mevrouw Marie BAMUTESE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023044086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt mevrouw Joke CANNAERTS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023044089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt de heer Bram DANCKAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023204453 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, dat in werking treedt op 11 september 2023, wordt Mevrouw Magali Plovie benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Franse taalgroep, op grond Mevrouw Magali Plovie, rechter van het Grondwettelijk Hof, heeft op 11 september 2023, in de handen(...)

document

type document prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023203908 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Hoofdsecretarissen voor het parket bij het Hof van Cassatie (m/v/x). - BNG23083 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden(...) Solliciteren kan tot 28/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023204365 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: Dossierbeheerder-Coördinatoren (m/v/x). - Selectienummer: BNG23051 Er zijn geen laurea(...) Deze selectie werd afgesloten op 29/08/2023. type document prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023204402 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Griffiers-hoofden van dienst bij het arbeidshof Antwerpen (m/v/x). - BNG23111 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden o(...) Solliciteren kan tot 28/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023204397 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Interne Controleurs Inningsdiensten (m/v/x). - BNG23093 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te (...) Solliciteren kan tot 28/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023204381 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde : Hoofdsecretaris voor het parket van het Hof van Cassatie (m/v/x) - BFG23088 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te s(...) Solliciteren kan tot 28/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 14/09/2023 numac 2023204538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sharepoint deskundigen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23178 Deze selectie werd afgesloten op 08/05/2023. Er zijn 0 laureaat. Er werd(...)
^