Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 september 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2020 pub. 07/09/2023 numac 2023041149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023044851 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoort per geïsoleerde wagons

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023020073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de samenstelling van het "Sectoraal Fonds voor de tweede pijler voor bedienden van de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023042652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 mei 2023, wordt mevrouw Delfien VERHELST, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023043029 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 4 juni 2023 wordt mevrouw Karin DELEU, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Rechterlijke Orde, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met de titel van attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023203162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023203163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de initiatieven voor 2023-2024 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023030861 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van het Brussels Planningsbureau type ministerieel besluit prom. 17/08/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023030891 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 26/04/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 211, Y Steenland - Y Hazop, gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 3.205 type ministerieel besluit prom. 25/04/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042256 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor de studietoelagen in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 25/04/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042401 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de Commission consultative de la création radiophonique type ministerieel besluit prom. 25/04/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042402 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2019 houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor algemene tandartsen type ministerieel besluit prom. 23/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de dienstkaart van de ****-chauffeurs van de dienst vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 17/08/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023044649 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juli 2021 houdende benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 08/02/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043758 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dispatcher » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad. type ministerieel besluit prom. 12/07/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043670 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de toediening van de geneesmiddelen HYDROXYUREA MEDAC 500MG x 100 CAPS van Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, ONCO CARBIDE capsule rigide*20CPS 500MG van TEOFARMA en HYDREA 500 mg capsule van BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT en de daarmee verband houdende geneesmiddelenbewaking type ministerieel besluit prom. 05/09/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023044662 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 13/04/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042107 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 131 betreffende de vaststelling van minimumlonen, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkelingslanden, aangenomen te Genève op 22 juni 1970 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 54ste zitting

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 22 augustus 2023 werd de heer LIMET Rudolf, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 4 augustus 2023 werd de heer VANHAGENDOREN Dirk, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door M

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023031468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023031242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de digitalisering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042105 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2019 betreffende de samenstelling van de jury in het kader van de onderzoeksmiddelen toegekend aan de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende tijdelijke benoeming van een Regeringscommissaris aan de Université de Mons

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023042449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de indeling van de afstroomzones in gebiedstypes vanaf 2023 en wat betreft de aanvulling van de lijst van equivalente maatregelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043023 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « De Marollen » op het grondgebied van de Stad Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van een bevoegde instantie als vermeld in artikel 3 van verordening nr. 598/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie binnen het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 tot erkenning van de beroepskwalificatie residentieel elektrotechnisch installateur type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 tot regeling van de procedure voor toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van de Watering van Melden type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043502 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2023 pub. 07/09/2023 numac 2023043757 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan.

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023044866 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie en de REGIE DER GEBOUWEN, die be(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023042380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en me geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de ve(...) type lijst prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204282 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling (niveau A2) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: MFG23012 Solliciteren kan tot en met 21/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedet(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204336 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling (niveau A2) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: MNG23024 Solliciteren kan tot en met 21/09/2023 via www.werkenvoor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023020069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 15/05/2023 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023044874 bron federale overheidsdienst justitie Samenstelling van het Directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen per 1 september 2023 Voorzitter: Anthony LELEU, notaris te Komen-Waasten Vice-Voorzitter: Isabelle RAES, notaris te Sint-Jans-Molenbeek Penningmeester: Yves SOMVILL Secretaris: Marij HENDRICKX, notaris te Heusden-Zolder Verslaggever: Michel HERBAY, notaris te E(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204379 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwprojectmanager - Brussel of Amay (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23179. - Erratum Solliciteren kan tot en met 15/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetai(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023020041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt de heer Gauthier LEGRAND benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023020042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt de heer Gilles KOLP benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023020039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt Mevrouw Madame Anne LEHON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023020040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt Mevrouw Moïra LENAERTS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023020043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt de heer Antony GALAND benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023030913 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2023, wordt mevrouw Lora SIKORA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023042518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt Mevrouw Lamia MLAYEH benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023042519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2023, wordt Mevrouw Catherine FAUFRA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023042534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt mevrouw Frédérique PHILIPPO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023043373 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2023, wordt de heer Dimitri JACQUIJ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrekking van het Franse taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023044853 bron federaal instituut voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens werft aan: 1 educatief medewerker mensenrechten (V/M/X) Door middel van een vergelijkend examen voor een statutaire benoeming Wie zijn wij? Het Federa(...) Het FIRM werd recent door de Global Alliance of National Human Rights Institutes (GANHRI) geaccredi(...) type document prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204113 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maritieme Experts/Inspecteurs (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG23080 Deze selectie werd afgesloten op 08/08/2023. Er zijn 7 laureaten. type document prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204162 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Franstalige politierechtbank Brussel (Rechterlijke Orde): Griffiers hoofd van dienst (m/v/x). - Selectienummer: BFG23079 De medewerkers die voldoen aan de deeln(...) Solliciteren kan tot 21/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve en technische assistenten (niveau C) voor alle federale organisaties. - Selectienummer: AFG23171 Deze selectie werd afgesloten op 18/08/2023. Er zijn 2186 laure(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 16 ges(...) type document prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204337 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: secretarissen-hoofd van dienst bij het parket Luxemburg (m/v/x). - Selectienummer: BFG23087 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoor(...) Solliciteren kan tot 21/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204380 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Secretarissen bij het parket-generaal Brussel (Nederlandstalig) (m/v/x). - Selectienummer : BNG23109 De medewerkers die voldo(...) Solliciteren kan tot en met 21 september 2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kan(...) type document prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204355 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés welzijn op het werk (niveau A1) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG23211 Deze selectie werd afgesloten op 28/08/2023. Er zijn 6 laureaten. De lijst is(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204351 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interviewers (niveau C) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG23263 Ladite sélection a été clôturée le 28/08/2023. Le nombre de lauréats s'élève à 27. La liste(...) Il n'y a pas de liste spécifique pour les personnes présentant un handicap qui a été établie. type document prom. -- pub. 07/09/2023 numac 2023204399 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Luxemburg (m/v/x). - Selectienummer : BFG23098 De(...) Solliciteren kan tot 21/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...)
^