Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 september 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2022 pub. 04/09/2023 numac 2023042920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de reglementering van voortbewegingstoestellen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023010236 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 4519 van 26 mei 2023: Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II: mevrouw: Karin Noelmans, Leraar de heer: Peter Bormans, Leraar Zij nemen rang in de Orde in op datum van 8 april 2023. Bij koninklijk besluit nr. 4522 van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023020053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2023, wordt de heer Koen PAPPAERT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een b Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023020054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 april 2023, wordt mevrouw Veerle PETERS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023031210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 mei 2023, wordt de heer Davy VEREECKEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023031213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 mei 2023, wordt de heer Tom VAN RENTERGHEM, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023042477 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2023, wordt de heer Bjorn SCHEERENS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 6 mei 20 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023042422 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 april 2023, wordt de heer Alotondji Lay Renaud DJITRINOU bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 4 mei 2023, wordt mevrouw Isabelle DONTAINE bevorderd door overgang (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023042614 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 maart 2023, wordt de heer Francis VAN DEN NOORTGAETE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A1 met de titel va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023042658 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023 wordt de heer Paulo ESPIN ROMO, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 11/07/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023043858 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die folcodine bevatten type koninklijk besluit prom. 12/07/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023043890 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten type koninklijk besluit prom. 25/06/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023044281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IV van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023044635 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Kennisgeving. - Bevestiging tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het lee Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023 wordt de vergunning van 29 maart 2019 A-0033080 van de stic(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023044754 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

decreet

type decreet prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023044743 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met betrekking tot de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023030992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie ter uitvoering van artikel 7, § 4, van het Regiodecreet van 3 februari 2023, wat betreft de afwijkingsaanvraag van de principes rond regiovorming en van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023042391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBB2AB-PR naar begrotingsartikelen JB0-1JAB2ZZ-LO en JB0-1JAB2ZZ-WT van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023042858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023044254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2022-2023 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/04/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023043756 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 13 oktober 2016 betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023044934 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde. - Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Samenstelling De Adviescommissie voor de benoemingen voor de advocaten bij het Hof van Cassatie is samengesteld als volgt : 1° aangewezen d - gewoon lid : de heer Kevers Y., advocaat - plaatsvervangend lid : de heer Forges M, stafhouder(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023044758 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten Economische studies (niveau A2) voor Belgische Mededelingsautoriteit. - Selectienummer: AFE23005 Deze selectie werd afgesloten op 16/08/2023. De lijst van geslaagden, zo(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204285 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers Communicatie Dienst (niveau B) voor HZIV. - Selectienummer: AFG23170 Solliciteren kan tot en met 18/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204251 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Single Service Point Managers (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ500 Solliciteren kan tot en met 18/09/2023 via www.talent.brussels. De gedetail(...) Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...) type lijst prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204304 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consulenten kwaliteit en methodologie (niveau A1) voor talent.brussels. - Selectienummer: REQ510 Solliciteren kan tot en met 04/09/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebe(...) Een lijst van maximaal A 12 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204333 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige kinesist-dossierbeheerders (niveau A1) voor Fedris. - Selectienummer: AFG23285 Solliciteren kan tot en met 18/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023030860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij besluit van 30/03/2023 wordt de vergunning voor het organiseren van type vergunning prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023030877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 29/03/2023 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 13/07/2021 pub. 04/09/2023 numac 2023042251 bron interregionale verpakkingscommissie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende de uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023020050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt mevrouw Laila SUMUN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023015394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2023, wordt mevrouw Fatima BOUJTAT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023015364 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2023, wordt mevrouw Alice ANBERGEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Bij koninklijk besluit van 4 mei 2023, wordt mevrouw Alissa BATITA benoemd tot rijksambtenaar i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023020051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2023, wordt de heer Ismail SELVI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023030951 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 maart 2023, wordt de heer Bruno NASCIMENTO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februari 2023. Overeenkomstig de gec type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023030998 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2023, wordt mevrouw Inge PEETERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023031037 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 maart 2023, wordt mevrouw Sarah ROSSIGNOL benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023042346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022, wordt de heer Fouad SAMRI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taalk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023042427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2022, wordt mevrouw Lisa MASHINI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023044674 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 4531 van 26 mei 2023, wordt mijnheer Alexandre Gilles, op 1 februari 2023, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn ancië Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2023, met uitzondering van het tweede lid, d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023044753 bron hoge raad voor de justitie Werving van kandidaat-magistraten . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de **** en ****(...) Het examen inzake **** is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023044840 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Derde oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid als magistraat bijzitter van de Franstalige gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen 1. Context De samenstelling van de organen van de Orde der dierenartsen wordt Het mandaat van magistraat bijzitter van de Franstalige gewestelijke raad van de Orde der dierenart(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023044839 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Agentschap te adviseren over het toezichtbeleid en moet mee De Raad volgt eveneens de evolutie van de kennis inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en strali(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023044933 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie als houder van een leeropdracht of hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die afhangt van de Vlaamse Gemeensch De opdracht van de commissie bestaat uit het voorstellen van kandidaten voor de functie van advocaa(...)

document

type document prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023203915 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Configuration managers (m/v/x). - Selectienummer: BFG23070 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te so(...) Solliciteren kan tot en met 18/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten(...) type document prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023203914 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Configuration managers (m/v/x). - Selectienummer: BNG23086 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om(...) Solliciteren kan tot en met 18/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten(...) type document prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204260 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Finance Officers (niveau A1) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG23267 Deze selectie werd afgesloten op 22/08/2023. Er zijn 3. laureaten. De lijst is 1 j(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204197 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ: Inspecteurs externe audit (m/v/x). - Selectienummer: BNG23107 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden doo(...) Solliciteren kan tot 18/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204286 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de franstalige adjunct-commissaris voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Selectienummer: AFE23705 Solliciteren kan tot en met 02/10/2023 via werkenvoor.be. De functiebeschrijving (job(...) type document prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid: Attachés juridisch dossierbeheer (m/v/x). - Selectienummer: BFG23067 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solli(...) Solliciteren kan tot 18/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204306 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid: Attachés personeelsplan en monitoring (m/v/x). - Selectienummer: BNG22271 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden o(...) Solliciteren kan tot 18/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204305 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid: Attachés personeelsplan en monitoring (m/v/x). - Selectienummer: BFG22276 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te (...) Solliciteren kan tot 18/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 04/09/2023 numac 2023204308 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid: Attachés juridisch dossierbeheer (m/v/x). - Selectienummer: BNG23082 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te (...) Solliciteren kan tot 18/09/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...)
^