Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 september 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023015369 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Child Focus voor de projectontwikkeling van het project "Arachnid" voor het begrotingsjaar 2023 type koninklijk besluit prom. 26/02/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023042124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023042407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2023, wordt mevrouw Christiane Ramjoie, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023042355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2023 wordt de heer Korneel LENAERTS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023042654 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 april 2023, wordt mevrouw Annick DELEPINE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023043259 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** ****. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit ****. 4466 van 20 april 2023, wordt aan mijnheer **** ****, aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst, op 1 oktober 2022 eervol ontslag uit **** **** hem wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te ****(...) type koninklijk besluit prom. 24/05/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044597 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing van de benoeming van de voorzitter en vicevoorzitters van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 31/07/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044596 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van ereleden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044463 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het verlenen van erkenning aan de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden type koninklijk besluit prom. 24/05/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044599 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van de mandaten van de voorzitter en vicevoorzitters van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 09/07/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044603 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 24/05/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044601 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van de mandaten van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 23/10/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044602 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044622 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw I. Care ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044878 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2023, het verlof wegens opdracht, verleend aan mevr. Vanovermeire V., rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, wordt verlengd voor de duur van één jaar met ingang van 16 oktober 2023. Bij koninklijke besluiten van 31 juli 2023, -de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefene(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044912 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 juli 2023, is de heer Horion F.-X., licentiaat in de rechten, ondervoorzitter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Brussel. Bij koninklij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023045017 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden In het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2023, blz. 70526, acte nr. 2023/10235 : Moet er "Bij koninklijk besluit nr. 4552 van 26 mei 2023:" gelezen worden in plaats type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023202745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag, afwijkende stelsels 2021-2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 27 april 2023 De heer Alonzi Robert, Beyne-Heusay Mevr. Aspeslagh Suzanne, Anderlecht De heer Baillien Yves, Oerle De heer Bettonville Marc, Riemst De heer Beyen De heer Blancke Dieter, Gent De heer Bloemmen Rudy, Herselt De heer Blomme Carlos, Evergem (...) type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023202908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023041570 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type ministerieel besluit prom. 27/04/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023042149 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 03/07/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023043743 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2023 tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van het beheerscomité van de DABS type ministerieel besluit prom. 18/08/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044742 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023203844 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 22 juni 2023 wordt « DM Interim » voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023203845 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 18 juli 2023 wordt "Abalone TT Namur" voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023203846 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 18 juli 2023 wordt "Abalone TT Brabant" voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. 17/08/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023204196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 14/12/2022 pub. 01/09/2023 numac 2023203821 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023031485 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023041937 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de overdracht van de departementen van het korte type van de " Haute Ecole Galilée » naar de « Haute Ecole EPHEC » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023041936 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2017 tot vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de begroting en de boekhouding van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023041943 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een authentieke bron van gegevens betreffende de machtigingen en het geprogrammeerde aanbod van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023042014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2021 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023042031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2020 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het vrij niet-confessioneel basisonderwijs.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/05/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023042585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende aanstelling van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/04/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023042981 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk lucht-klimaat-energieplan

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023043886 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bv 3M BELGIUM, die woonplaats kiest bij Mrs. Dominique Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2023. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023043882 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Stefan DE CUYPER en de bv STIN DE CUYPER, die woonplaats k Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2023. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023043887 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Roger LANGENAKEN, die woonplaats kiest bij Mr. John Toury, Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 239.455/X-18.422. Namens de Hoofdgriffier, T. (...) type bericht prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044234 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw VERENIGDE DIERENARTSEN , die woonplaats kiest(...) Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2023. Deze zaak is ingeschreve(...) type bericht prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044236 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw GLOBAL ACTION IN THE INTEREST OF ANIMALS , di(...) Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2023. Deze zaak is ingeschreve(...) type bericht prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044235 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw HARRISON COLLECTIEF, die woonplaats kiest te 8400 Oostende, Talingstraat 13, heeft op 7 juli(...) type bericht prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044863 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De bv LOOTS en de bv BENEKO die woonplaats kiezen bij Mrs. Glenn Declercq en Peter Flamey, advocate(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044673 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van FranstaligeTechnisch controleurs metrologie (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG23283 Solliciteren kan tot en met 11/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetaill(...) Een lijst van 15 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze (...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204114 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen penitentiaire (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG23286 Solliciteren kan tot en met 21/09/2023 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204189 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen Gezondheidszorgbeleid (niveau A3) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG23232 Deze selectie werd afgesloten op 17(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204192 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts Transfer Pricing (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22479 Deze selectie werd afgesloten op 19/07/2023. De lijst van geslaagden, zonder rangsch(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 ja(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204190 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG23407 Solliciteren kan tot en met 18/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204203 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs ICT - Adjuncten (niveau A3) voor Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: ANG23388 Solliciteren kan tot en met 22/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204211 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerkachitecten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG23364 Solliciteren kan tot en met 18/09/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204258 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Architecten - Amay (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23179 Solliciteren kan tot en met 15/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204261 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten Overheidsopdrachten (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23278 Solliciteren kan tot en met 18/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschr(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204299 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiele Beheerders (Niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: REQ392 Solliciteren kan tot en met 15/09/2023 via www.talent.brussels De gede(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maximaal(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204290 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige information management integrators (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23366 Solliciteren kan tot en met 15/09/2023 via www.selor.be. De gedetailleerde funct(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

document

type document prom. 20/07/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023204275 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2022-2023 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204367 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B) voor Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Selectienummer: ANG23345. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10/08/202(...) Solliciteren kan tot en met 18/09/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrij(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023020049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt mevrouw Charlotte PUTTEMAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023042238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2023, wordt mevrouw Morgane FAILON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023042201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2023, wordt mevrouw Visara SELIMI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023042237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2023, wordt mevrouw Marie-Hélène DUPUCHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Fra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023042475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt mevrouw Flores DEWITTE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023043076 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Personeel Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 4457 van 20 april 2023: Worden benoemd in hun ****: In de graad van kapitein-commandant, op 26 maart 2023, kapitein S. Lauwe In de graad van kapitein van het vliegwezen, op 26 maart 2023, luitenant van het vliegwezen ****. Vans(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044900 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a)alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044986 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten voor een Nederlandstalig Diensthoofd voor de Afdeling Mechanische Ballistiek (m/v/x). - Statutair. - Niveau SW2. - Werkleider. - Activiteitengroep II : Wetenschappelijke dienstverlening Sollicitere(...) De gedetailleerde oproep (functie-inhoud, deelnemingsvoorwaarden, toelaatbaarheidsvoorwaarden, func(...)

document

type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023042984 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Intraregionale mobiliteit Bij besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 mei 2023 wordt Mevrouw PROVOST Florence aangeworven door de intraregionale mobiliteit, op 1 maart 2023 in de hoedanigheid van Attaché bij(...) type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044364 bron de federale ombudsman De federale Ombudsman werft voor zijn Centrum Integriteit een tweetalige statutaire onthaalmedewerker/ster en beheerder/ster van meldingen in de Nederlandstalige taalrol aan (m/v/x) Het Coll(...) De federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling die klachten onderzoekt van burgers over de (...) type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023044918 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 24 april 2023, heeft M. Lebrun P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, aangewezen tot het adjunct-mandaat van afdelingsvoorzitte type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023203965 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Gedelegeerd Bestuurder (niveau I) voor het Centrum van de Duitstalige Gemeenschap voor kinderopvang. - Selectienummer: ADD23001 Deze selectie werd afgesloten op 31/07/2023. Er zijn 2 laure(...) type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204081 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Talenten (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG23075 Deze selectie werd afgesloten op 21/06/2023. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er wer(...) type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204146 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën. - Documentalisten . - Selectienummer: BNG22122 Deze selectie werd afgesloten op 04/08/2023. Er is 1 laureaat. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204183 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen Vastleggingen . - Selectienummer: BNG22134 Deze selectie werd afgesloten op 20/07/2023. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204206 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal - Experten Thesaurie voor de dienst Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (m/v/x) (niveau A4) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23402 Solliciteren k(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204216 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Calltakers noodcentrales voor de provincie Luik met kennis van het duits (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG23295 Solliciteren kan tot en met 18/09/2023 via w(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204245 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën - Deskundigen Dossierbeheer - Afleveren van patrimoniuminformatie (m/v/x). - Selectienummer: BNG22061 Deze select(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst van laureaten is onbeperkt geldig in tijd. type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204233 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters voor de FOD Binnenlandse Zaken en het CGVS (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG23274 Deze selectie werd afgesloten op 23/08/2023. Er z(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 2 gesl(...) type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204264 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés welzijn op het werk (niveau A1) voor POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG23289 Deze selectie werd afgesloten op 21/08/2023. Er zijn 1. laureaten. De lijst(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 01/09/2023 numac 2023204295 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Plaatsvervangende Gewestelijke Boekhouders A (niveau A1 ) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: REQ491 Solliciteren kan tot en met 15/09/2023 via www.tal(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^