Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023015399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023041834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie en voor de rapportering aan de vzw IFIC type koninklijk besluit prom. 07/06/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de samenstelling van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/06/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 07/06/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de financiering van het sociaal sectoraal pensioenplan voor de werknemers tewerkgesteld in de tuinbouwbedrijven type koninklijk besluit prom. 07/06/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 07/06/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 04/05/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 tot vaststelling van de lijst van goederen van Belgacom overgedragen aan de Belgische Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2023 numac 2023042887 bron ministerie van landsverdediging Personeel Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Landmacht Bij koninklijk besluit nr. 4384 van 1 maart 2023, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de bero Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 31/07/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023044535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 13/08/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023044796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 12/07/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023203262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 155 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2023 numac 2023204088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij Proximus wordt toegestaan een methode van gezichtsvergelijking te gebruiken om zijn abonnees te identificeren type ministerieel besluit prom. 17/07/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023044139 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van leden in eerste aanleg en Hoger Beroep bij de Commissies bevoegd inzake de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2023 numac 2023044837 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 11 augustus 2023, wordt mevr. El Amrani Y., assistent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket bij het hof van beroep te Brussel te vervullen. Dit besluit treedt in w Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

beschikking

type beschikking prom. 27/04/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042121 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar 108ste zitting op 21 juni 2019.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023020133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2023 voor Brussel-Preventie & Veiligheid

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/06/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023043003 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2023/568 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/06/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023043004 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2023/192 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/06/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023043190 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de referentierentevoet van het jaar 2023 voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/07/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023043849 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2023/887 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de personeelsleden van het Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle kunnen bekleden

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/08/2023 numac 2023042322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 04/05/2023 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

erratum

type erratum prom. 13/07/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023044875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2023 numac 2023042082 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2023, wordt de heer Gilles THALASSO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2023 numac 2023042223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2022, wordt de heer Christophe BECHET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2023 numac 2023043149 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Personeel Landmacht. - Benoeming van kandidaat-officieren met de beperkte duur van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 4460 van 20 april 2023: Landmacht De kandidaat-officieren met beperkte duur van niveau ****, van wie de Informatievergaring ***** van communicatie- en informatiesystemen ****. ****(...)

document

type document prom. 05/05/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023042368 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van 5 mei 2023 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het toekennen van een huurtoelage type document prom. 16/08/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023043838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden voor de Colleges - ULTOMIRIS type document prom. 13/07/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023044756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden voor de Colleges - OXLUMO type document prom. 16/08/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023044755 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden voor de Colleges - NEXVIADYME & MYOZYME type document prom. 13/07/2023 pub. 30/08/2023 numac 2023044765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden voor de Colleges - IDEFIRIX
^