Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/06/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023020127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging, wat de uitkerings- en moederschapsverzekering betreft, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type wet prom. 30/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042771 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen inzake de werkingsregels en de betrouwbaarheidsopties in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme zoals bedoeld in hoofdstuk IIbis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023010287 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2023 - is hernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2023, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen van: * Mevr. Claes H. * Dhr. Claes L. * Dhr. Clement W. * Dhr. Cracco R. type koninklijk besluit prom. 04/06/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023031108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2022 houdende de nadere regels voor de bepaling van de kost voor de elektriciteitsbedrijven van de activiteiten inzake de verwarmingspremie, en van hun tussenkomst voor het ten laste nemen ervan, alsook desgevallend de in acht te nemen procedure voor het bekomen van een vergoeding, met inbegrip van de termijnen, de gevolgen bij overtreding en het bewijs dat dient geleverd te worden aan de commissie om aan te tonen dat zij voldoen aan de voorwaarden om te genieten van de betaling bedoeld in artikel 24, § 2 van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023031155 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2023 en 24 mei 2023, - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel: * mevr. El Abassi S., master in de rechten, advocaat; * de heer Navarre A., master i Zij zijn in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brab(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023031150 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Depouhon V., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Courcelles. Het i Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging (...) type koninklijk besluit prom. 11/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042485 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van het mandaat van inspecteur van lucht vaartinspectie type koninklijk besluit prom. 04/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042586 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2023 aan de MUCF

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023020058 bron vlaamse overheid Ministerieel besluittot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023030693 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 28 februari 2023, wordt de heer Benoit DELBART, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voed Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 16/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042695 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 30/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming en tot schrapping van deze vennootschap uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming

decreet

type decreet prom. 19/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023202986 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderdachtste zitting te Genève op 21 juni 2019 type decreet prom. 19/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023202985 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 29 en 132 van het Waals Wetboek van Duurzame Wonen om universiteiten en hogescholen in staat te stellen specifiek voor studenten in het Waalse Gewest woningen te creëren en te verhuren type decreet prom. 19/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023202987 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag nr. 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderdachtste zitting te Genève op 21 juni 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023030698 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2007 tot oprichting van de Hogere Raad voor de Studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023030705 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2022 tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023030699 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 betreffende de mobiliteitsbeurzen voor studenten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023041669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over steun voor innovatieve investeringen in de landbouw

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042478 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de zomervakanties voor het schooljaar 2022-2023

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042696 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de Franstalige Dienst voor Metiers en Kwalificaties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042691 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en van duale structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042699 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging tot het cumuleren van het mandaat van directeur-voorzitter en het mandaat van directeur van de Haute Ecole Ilya Prigogine type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042698 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2021 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042697 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Erkennings- en Selectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042700 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 tot benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de Ondervoorzitters van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023015355 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Beroepsfederatie van Handelaars in Vogels, Ge Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2023. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023015358 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw S. VAN GALEN en de vzw Avenir et Sauvegarde de Mon Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 238.856/XIII-9982. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023020088 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap Carrefour Belgium c.s. heeft de n Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 238.846/XV-5400. Voor de Hoofdgriffier, Cécile (...) type bericht prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023020091 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw KENNEL CLUB BELGE c.s. heeft de nietigverklaring ge Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2023. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023020090 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe en het OCMW van Schaar Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2023. Deze zaak is ingeschr(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023030905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse II en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen regleme Mijnheer Edwin PAQUET, geboren te Charleroi op 12 maart 1974, wordt erkend als deskundige in de fys(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023203059 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de rechterlijke orde. - Secretarissen-hoofd van dienst bij het parket bij het hof van beroep Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer: BNG22184 De(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023203025 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Elektriciens (niveau C) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG23184 Solliciteren kan tot en met 19/06/2023 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023020028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2023, wordt de heer Xavier LEBLANC benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023030661 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Personeel Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4323 van 19 januari 2023: **** de onderluitenant van het reservekader, ****. ****, op 1 augustus 2022 benoemd in de graad van onderluitenant Bij koninklijk besluit ****. 4328 van 25 januari 2023: **** de kapitein van het reservekader,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023030764 bron federale overheidsdienst justitie Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, wordt mevrouw Rebecca COENE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met in Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, wordt mevrouw Sofie WATTE tot rijksambtenaar benoemd (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023042446 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ereconsuls Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 april 2023 wordt benoemd: Kroonorde Ridder Mevrouw Sabine GOUHIE, honorair Consul van België te Dubrovnik Ontslagen - Benoemingen Bij k 1. Wordt op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Masaaki TANI, honorair (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023042701 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekking Bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, i De commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasione(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023042754 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Openstaande betrekking voor het mandaat van Directeur-generaal Oproep tot de kandidaten Context Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is een instelling van openbaar nut opgericht door de wet van 15 april 1994 betreffende de b(...) Het Agentschap is belast met de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen(...)

document

type document prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023202794 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Diensthoofden ICT-projecten (niveau A4) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG22393 Deze selectie werd afgesloten o(...) Er zijn geen geslaagden. type document prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023202968 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Junior Analists (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG23042 Deze selectie werd afgesloten op 12/05/2023. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023202942 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers Oost-Vlaanderen (niveau C) voor de noodcentrales 101- FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22559 Deze selectie werd afgesloten op 15/05/2023. Er zijn 9 (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023202996 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders WITA (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23120 Deze selectie werd afgesloten op 26/05/2023. Er zijn 3 la(...) type document prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023203030 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Partenaires Enfants Parents (m/v/x) (niveau B) voor 'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE). - Selectienummer: AFC22007 Deze selectie werd afgesloten op 21/04/2023. Er zi(...) De lijst is 2 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023202999 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG23079 Deze selectie werd afgesloten op 23/05/2023. Er zijn 25 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 14/06/2023 numac 2023203091 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratief en technisch medewerkster (niveau C) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: Req387 Deze selectie werd afgesloten op 08/06/2023. Er zijn (...) De lijst is 6 maand geldig.
^