Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023020047 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen met betrekking tot de tuchtstraffen en de kosten van de tuchtprocedure type wet prom. 14/03/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023041749 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen type wet prom. 07/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023202476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot Wijziging van de wet van 4 maart 2004 houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpen-sioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023015327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 23/01/2022 pub. 22/05/2023 numac 2023015328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende de vrijstelling van het verplichte gebruik van veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen in voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023015338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2023 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023030626 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 26 februari 2023, wordt de heer Libert VANDENBEMPT, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A3 met de titel De heer Libert VANDENBEMPT mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023030713 bron ministerie van landsverdediging Personeel Krijgsmacht. - Heropname in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4378 van 13 februari 2023, wordt reserve kapitein-commandant T. Van Herck op zijn aanvraag en met zijn graad heropgenomen in de categorie v Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als kapitein-commandant op 26 augustus 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023030648 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 29 januari 2023 wordt mevrouw Annelies WYNANT, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de k Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023030864 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023041815 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de nationale raad van de Orde van architecten en van de Vlaamse Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 16/02/2022 pub. 22/05/2023 numac 2023042272 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/02/2007 pub. 22/05/2023 numac 2023042271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 129, § 1, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 22/05/2023 numac 2023042270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden die gelden voor de terugbetaling van de eventuele resterende tegoeden in het kader van artikelen 11, § 7, zesde lid, en 111/2, § 1, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 22/05/2023 numac 2023042295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een **** voor de uitoefening van een zelfstandige ****. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 22/05/2023 numac 2023042273 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 22/05/2023 numac 2023042274 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid en het Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 april 2023. Wordt benoemd: Officier in de Kroonorde : Mevrouw Marleen WILLEMS Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent Zij neemt v Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt benoemd: Officier in de Kroonorde : De heer Marc(...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023202414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 13/05/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023202717 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023015311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2018 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 28/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023015336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage aan Natuurpunt studie vzw/Natagora voor het beheer van het notificatie- en informatieplatform voor quarantaine organismen type ministerieel besluit prom. 07/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023040814 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2021 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad type ministerieel besluit prom. 14/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023040815 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlening van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023040823 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 9 november 2022, wordt mevrouw Sofie CALLENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezo Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 15/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023040891 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2020 waarbij de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023040827 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 9 januari 2023, wordt mevrouw Jamie De BOECK, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezo Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023040828 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 17 november 2022, wordt mevrouw Nele MATTHIJS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Ge Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023040824 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 17 november 2022, wordt de heer Axel VAN DEN ABBEELE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddele Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023040988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste secretaris van de Vaste Commissie van de lokale politie. - Einde aanwijzing Bij ministerieel besluit van 23 december 2022, wordt de aanwijzing van HCP Patrick DE MUNTER in de hoedanigheid van Vaste Secretaris van de Vaste Commissie van de type ministerieel besluit prom. 13/03/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023041200 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Juwelier - Juweelverwerker" ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad

decreet

type decreet prom. 23/03/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023202512 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid betreffende lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderpersonen

beschikking

type beschikking prom. 17/03/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023041246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het herstel en de economische transitie

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 28 april 2023 werd mevrouw ROBERT Anne-Marie, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 18 april 2023 werd de heer VAN LEMBERGEN Harry, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel, door de V

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023015185 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2022 wordt de heer Jean-Yves CHARLIER door bevordering in graad benoemd tot de graad van adjunct-directeur - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2022 wordt Mevr. Laetitia(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023030469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 34 van het decreet van 7 februari 2019 tot bepaling van de initiële opleiding van de leerkrachten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023031081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het ontwerp voor een ruimtelijk ontwikkelingsplan tot herziening van het door de Waalse Regering op 27 mei 1999 aangenomen ruimtelijk ontwikkelingsplan wordt aangenomen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023040788 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 tot benoeming van de leden van de Deskundigencommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023040789 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2021 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023040576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023202574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het programma inzake preventieve geneeskunde tuberculose type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023202576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interministeriële Commissie ingesteld bij artikel 48 van het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023042310 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102, eerste lid, 3° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of Deze overdracht heeft uitwerking op 29 mei 2023. Overeenkomstig artikel 106, eerste lid van de b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202558 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Managers talentacquisitie (niveau A3) voor talent.brussels. - Selectienummer: REQ404 Solliciteren kan tot en met 05/06/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202626 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten financiën en budget (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer: AFG23172 Solliciteren kan tot en met 05/06/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202631 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Archivisten - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23180 Solliciteren kan tot en met 02/06/2032 via www.werkenvoor.be. De g(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202634 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Data Center Managers (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ412 Solliciteren kan tot en met 28/05/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebesc(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202630 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers bij de arbeidsrechtbank en de politierechtbank Leuven (m/v/x). - Selectienummer : BNG23018 Er zij(...) Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2023. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig(...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202638 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** Contact Center Rekrutering en Selectie (niveau ****) voor het Ministerie van Defensie. - ****: ****23253 Solliciteren kan tot en met 05/06/2023 via ****.****.**** **** ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Een lijst van ****(...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs begroting (niveau A3) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: MFG23007 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2023. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. (...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202670 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Spending Reviews managers (niveau A1) voor Brussel Synergie. - Selectienummer: REQ401 Solliciteren kan tot en met 28/05/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202696 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige budget- en financieel attaché (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG23185 Solliciteren kan tot en met 05/06/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202698 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Wapensmeden-Rocourt (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23118 Solliciteren kan tot en met 02/06/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202702 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige E-auditors (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23254 Solliciteren kan tot en met 12/06/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202699 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Webbeheerders voor de dienst gegevensbeheer Douane en Accijnzen (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23228. - Erratum Deze selectie is verschenen in het Belgisch Staatsblad(...) De uiterste inschrijvingsdatum werd verlengd tot 5 juni 2023. Solliciteren kan tot en met 30/05(...) type erratum prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202700 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data-analisten voor de dienst gegevensbeheer Douane Accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23205. - Erratum Deze selectie is verschenen in het Belgisch Staatsblad op(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 5 juni 2023. Solliciteren kan to(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023031002 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam. Vincent Lemoine, Esmael Haj Hadi, met ingang van 01.09.2022 Yasmina Ait El Hadj, met ingang van 01.09.2022 Jul(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023040819 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 november 2022, wordt mevrouw Sarah DENOULET benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023040829 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 januari 2023, wordt mevrouw Celien MUYLAERT benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023040830 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 13 januari 2023, wordt mevrouw Shelley-Ann POLLEN benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het N Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023040945 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 22 februari 2023, wordt de heer Bernard CRESPIN benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Fran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 april 2023, dat in werking treedt de dag worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse(...) type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202567 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen bij Medex (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG23230 Solliciteren kan tot en met 12/06/2023 via www.werkenvoor.be.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202581 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Financieel experten (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG23050 Deze selectie werd afgesloten op 05/05/2023. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202624 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Project managers (niveau A2) voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken ( Rechtelijke Orde). - Selectienummer: AFG23182 Solliciteren kan tot en met 04/06/2023 via www.werkenvoo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202632 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG23065 Deze selectie werd afgesloten op 9/5/2023 Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202636 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs begroting (niveau A3) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: MNG23011 Deze selectie werd afgesloten op 03/05/2023. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202658 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectverantwoordelijken Fiber (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22333 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2022. Er is 1 laureaat. De l(...) type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Trainers in de pedagogie (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22335 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202693 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT-Materiaalbeheerders (m/v/x) (niveau A2) voor Het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23087 Deze selectie werd afgesloten op 12/05/2023. Er zijn 0 laureaten. De lijst(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202661 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Milieucoördinatoren (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22423 Deze selectie werd afgesloten op 21/11/2022. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 22/05/2023 numac 2023202704 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectmanagers Europese programma's voor onderzoek en innovatie (niveau A1) voor de POD Wetenschapsbeleid - Belspo. - Selectienummer: AFG23169 Solliciteren kan tot en met 05/06/2023 via www.werken(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^