Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023015335 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van ABN AMRO Levensverzekering N.V. naar Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. De Nederlandse prudentiële toezichthouder heeft op 28 maart 2023 de verzekeringsonderneming ABN AMRO Levensverzekering N.V Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023015251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023040979 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2023 dat in werking treedt op 15 maart 2023, wordt Mevr. Hilde De Clercq, geboren op 20 januari 1966, aangeduid als houder van een managementfunctie -1 bi Bij koninklijk besluit van 5 maart 2023 dat in werking treedt op 15 maart 2023, wordt Mevr. Sar(...) type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023040874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2022 type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 19/05/2023 numac 2023042331 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2021 houdende toekenning van een toelage aan "Kif Kif vzw" om bepaalde kosten van haar project "Vrijheid van meningsuiting? De ervaringen en aanbevelingen van vrouwen met een migratieachtergrond met online haat" dat zich toelegt op het verzamelen van getuigenissen van slachtoffers van online haatspraak, die worden gebruikt als beleidsaanbevelingen en als sensibiliseringsinstrument type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de eindejaarspremie van 15 december 2005 (1) type koninklijk besluit prom. 16/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de rechthebbenden en modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de dienstencheques" type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot invoering van de gedeeltelijke uitbetaling in cash van het loon voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 164 van 24 januari 2023, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 163 van 24 januari 2023, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een kader gericht op de harmonisering van de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden in sectoren met meerdere spiegel-paritairecomités en de onder hen ressorterende ondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 162/1 van 24 januari 2023, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 162 van 27 september 2022 tot invoering van een recht om een flexibele werkregeling aan te vragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023041190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/03/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023042208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023041979 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 157/2022 van 1 december 2022 Rolnummer 7663 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Brugge. Het Grondwettelij samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters T. Giet, M. Pâques, Y. Khe(...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023041980 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2022 van 1 december 2022 Rolnummers 7732 en 7733 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen II.18 en II.21 van het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018, gesteld door de Raad voor betwistinge Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. 26/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023042156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023030892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 2020 houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023041191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023202508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023202575 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen geschillen en juridisch advies (niveau A1) voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. - Selectienummer: AFG23013 Deze selectie werd afgesloten op 18/04/2023. Er zijn 5 (...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023202622 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten HR (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23249 Solliciteren kan tot en met 30/05/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023202637 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Training & Performance Policy (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23236 Solliciteren kan tot en met 01/06/2023 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

erratum

type erratum prom. 18/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023020014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden. - Erratum

protocol

type protocol prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023040569 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord inzake een verbeterende werking van het Belgisch Reitox focal point systeem I. Inleiding Gelet op de Belgische verplichtingen aangaande de drugfenomeen, in het kader van het Verdrag van Maastricht en naar aanleiding van de ver Gelet op het feit dat de Europese Raad, middels de Europese Drugsstrategie 2021-2025 (14178/20; 18 (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023202453 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Externe communicatiemedewerkers en perscontacten (niveau A1) voor Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: AFG23146 Solliciteren kan tot en met 02/06/2023(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023040987 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2023 wordt mevrouw Olivia-Gabriele VAES met ingang van 1 januari 2023 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A2 met de t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023040992 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2023 wordt mevrouw Gitte GIELEN met ingang van 1 januari 2023 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023031077 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van referendaris Een ambt van Franstalig referendaris is vacant verklaard. type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023042397 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te - Wachtebeke: 1 - Brugge (grondgebied van het eerste kanton): 1 (in associatie) - Bergen (grondgebied van het eerste kanton): 1 Deze plaats vervangt deze g(...) - Viroinval: 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023042246 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023031079 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het parket West-Vlaanderen - Rechterlijke Orde. - Managementondersteuners (m/v/x). - Selectienummer : BNG23033 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciteren kan tot en met 5 juni 2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidate(...) type document prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023030974 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Urban.brussels. - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw & Erfgoed. - Gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 14 en 29 te Brussel. - Goedkeuring Brussel. - Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 september type document prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023202490 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijk voor het adviseren over aanvragen voor bouwvergunningen (niveau A1) voor Brussel Mobiliteit. - Selectienummer: REQ399 Solliciteren kan tot en met 22/05/2023 via www.talent.brussel(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023202617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****23023 Deze selectie werd afgesloten op 05/05/202(...) Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de (...) type document prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023202689 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten personeelsplanning en budget (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG23156 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2023(...) Er zijn 0 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...) type document prom. -- pub. 19/05/2023 numac 2023202640 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****1) voor de Raad voor **** van **** **** Zaken. - ****: ****23053 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2023. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)
^