Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 april 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023030910 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat type wet prom. 27/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs tot de chocolatiers betreft

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023055821 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimonium- documentatie, Administratie van de Patrimoniumdiensten Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Di Matteo, Maria Mev Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2022034743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie in de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg en netwerken palliatieve zorgen type koninklijk besluit prom. 19/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2022207021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het outplacement type koninklijk besluit prom. 19/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2022043175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 19/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2022034351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 19/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2022207022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023030854 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023040171 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023, wordt mevrouw Annick GUEDENS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit haar amb Mevrouw Annick GUEDENS mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adv(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023040263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 90, Denderleeuw - Aat, gelegen te Ninove, ter hoogte van de kilometerpaal 27.859 type ministerieel besluit prom. 25/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023040266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 86, De Pinte - Ronse, gelegen te Ronse, ter hoogte van de kilometerpaal 46.560 type ministerieel besluit prom. 25/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023040267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 202B, Y Pelikaan - Km 6.535 , gelegen te Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 1.339 type ministerieel besluit prom. 25/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023040265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 41 op de spoorlijn nr. 69, Y Kortrijk-West - Poperinge, gelegen te Wervik, ter hoogte van de kilometerpaal 14.252 type ministerieel besluit prom. 17/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023041319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanduiding, voor Sciensano, van de hiërarchische meerdere bevoegd in het kader van de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en in het kader van de toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van Rijksambtenaren in het belang van de dienst

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023030994 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 7 maart 2023, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 maart 2023, heeft het Arbeidshof te Luik, afdeling Luik, de volgende pre « 1. Schonden artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in de ver(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023031026 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 21 december 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 maart 2023, heeft het Hof van Beroep te Bergen de volgende prejudicië « 1. Schendt artikel 215 van het Wetboek van strafvordering, in die zin geïnterpreteerd dat het aan(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023201344 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2023 van 3 maart 2023 Rolnummer 7871 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 5 van de wet van 30 juli 2022 « houdende instemming met de volgende internationale akten : 1) de Overeenkomst tussen het Koni Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 17/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023041426 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 30 november 2018 betreffende de sociale samenhang type decreet prom. 09/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023202038 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 december 2022 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023202027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking Bij beschikking van 3 maart 2023, werd de heer Marcel RULOT, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen om h

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2022 pub. 13/04/2023 numac 2023040337 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2022 pub. 13/04/2023 numac 2023040346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie in het kader van het Relanceplan `Vlaamse Veerkracht' voor de restauratie van het Hof ter Walle in Beveren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2022 pub. 13/04/2023 numac 2023040347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van bijkomende lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs voor het ondersteuningsmodel in het schooljaar 2022-2023 naar aanleiding van de Oekraïnecrisis type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023040356 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse regelgeving over de verhoging van de basissubsidie, gelijkschakeling van de subsidies inkomenstarief en de transitiesubsidie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023041433 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2022/1688 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juni 2019 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 30 november 2018 betreffende de sociale samenhang en tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 1997 houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 tot oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023041434 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de subsidiëring van sportclubs

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023031027 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 februari 2023, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 maart 2023, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Vervi « Is er geen sprake van een met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet strijdige discriminatie tusse(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023201892 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Mobiliteit en Vervoer : Experten (m/v/x) - BNG22206 Er zijn 10 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 21/03/2023.(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023201991 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige DNA-labtechnicus (niveau C) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer : AFG23117 Solliciteren kan tot en met 20/04/2023 via www.werkenvoor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023030971 bron brussels parlement **** **** voor de functie van kamerbewaarder (****/****/****). - niveau **** **** kan tot 15 mei 2023 via het inschrijvingsformulier beschikbaar op de **** van het **** ****. De gedetailleerde ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023030972 bron brussels parlement **** **** voor de functie van kamerbewaarder (****/****/****). - niveau **** **** kan tot 15 mei 2023 via het inschrijvingsformulier beschikbaar op de **** van het **** ****. De gedetailleerde ****(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023093004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het ongeregeld personenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het ongeregeld personenvervoer over de weg mede voor de maand april    Indices avril 2021 Moyenne(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023030970 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2023, ED.2, bladzijde 35817, akte nr. 2023/201853: - Regel 2-4, "Secretarissen-hoofd van dienst bij het parket bij het hof van beroep Antwerpen

document

type document prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023201890 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Mobiliteit en Vervoer : Experten (m/v/x) - BFG22219 Er zijn 8 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 21/03/2023. D(...) type document prom. -- pub. 13/04/2023 numac 2023202028 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerscontroleurs (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: AFG22408 Deze selectie werd afgesloten op 03/04/2023. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)
^