Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/09/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023015091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens type wet prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023030451 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Rekenhof Benoeming van een raadsheer Als gevolg van de benoeming van mevrouw Florence Thys tot voorzitster van de Franse kamer dient de Kamer van volksvertegenwoordigers, met toepassing van artikel 1 van de wet van 29 oktobe(...) Benoemingsvoorwaarden - Belg zijn; - ten minste dertig jaar oud zijn; - met uitzondering v(...) type wet prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023040841 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson Overeenkomstig artikel 106, eerste lid van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezi(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023055819 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimonium- documentatie, Administratie van de Patrimoniumdiensten Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Gieelaere, Léon De h Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022041937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022041935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022204952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022042003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden voor de ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothesen type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022205058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022204964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022205085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022204957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de koopkracht in het kader van het koninklijk besluit van 30 juli 2021 tot uitvoering van het artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (1) type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022205152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de vergoeding bij dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 14/10/2022 pub. 08/03/2023 numac 2022205153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toekenning van een coronapremie in uitvoering van het sectorakkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023010158 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 januari 2023, wordt de mevrouw Nathalie DEMAN, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A2met de titel van Attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met in Mevrouw Nathalie DEMAN mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Att(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023015217 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023, wordt de heer Patrick DE SMET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en C Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023010157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 21 december 2022 wordt de heer Frederic Eggermont, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2025 aan de facultei Bij koninklijk besluit van 21 december 2022 wordt de heer Frederic Eggermont, eerste auditeur b(...) type koninklijk besluit prom. 08/12/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023030374 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 200.000,00 EUR aan de stad Brussel in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 27/02/2023 pub. 08/03/2023 numac 2023030509 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen type koninklijk besluit prom. 02/03/2023 pub. 08/03/2023 numac 2023201239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38, § 3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023030520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4371 Bij ministerieel besluit van 17 februari 2023 wordt een verlenging van de vervoersvergunning A322-20 van 15 maart 1967 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan d type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023030571 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 20 februari 2023, worden opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Bergen te vervullen aan: ? de heer Houdart A., assistent ? mevr. Lescot A., assistent Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging. Het beroep tot nietigverklarin(...)

arrest

type arrest prom. 23/02/2023 pub. 08/03/2023 numac 2023040813 bron algemene administratie van de douane en accijnzen Besluit tot wijziging van het besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen van 25 april 2017 houdende aanduiding van ambtenaren in het kader van sommige wettelijke bepalingen met betrekking tot douane en accijnzen

decreet

type decreet prom. 21/12/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023030576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2023 pub. 08/03/2023 numac 2023030563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanstelling van de vereffenaars van Vitare nv, met zetel te 9800 Deinze, Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2023 pub. 08/03/2023 numac 2023030566 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023030594 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-generaal bij Brussel Fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023030595 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd Communicatie en Algemene Aankopen bij Leefmilieu Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2023 pub. 08/03/2023 numac 2023040838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023040843 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014 betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023200965 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve en technische talenten (niveau C) voor Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer: AFG23065 Solliciteren kan tot en met 23/03/2023 via www.werkenvoor.be. De gede(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023201194 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG23112 Solliciteren kan tot en met 29/03/2023 via www.werkenvoor.be via www.werkenvoor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

erratum

type erratum prom. 14/02/2023 pub. 08/03/2023 numac 2023040839 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023201200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023010113 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Personeel. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Medische dienst Bij koninklijk besluit nr. 4244 van 22 december 2022, heeft in de vakrichting "medische technieken" de volgende beno In de graad van geneesheer-kolonel, geneesheer-luitenant-kolonel F. Van Wouwe. Landmacht (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023010128 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Personeel. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Medische dienst Bij koninklijk besluit nr. 4252 van 22 december 2022, heeft in de vakrichting "medische steun" de volgende benoeming p In de graad van luitenant-kolonel, majoor J. Everaet. Landmacht Bij koninklijk besluit nr(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023030505 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van Mevrouw Colette VOSTIER op bladzijde 4310 gelezen worden als volgt: Bij koninklijk besluit van 21 april 2022, wordt mevrouw Colette VOSTIER, bevorderd door overgang na(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023030507 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2023, wordt mijnheer Miloud BOUAZZA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het frans taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023030508 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van mijnheer Alphonse BOSCH op bladzijde 4309 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk bes In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023030510 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt mevrouw Annick DELEPINE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Soc Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt mevrouw Isabelle BEAUCLERCQ benoemd tot rijk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023201234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 februari 2023, dat in werking treedt de Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemd College, de heer SAERENS Ruud, in de hoedanighe(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023030612 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2023, bladzijde 24947, akte nr. 2023/200980, regel 5 lezen : « Solliciteren kan tot 24 maart 2023 » i.p.v. « Solliciteren kan tot 9 maart 2023 ». type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023040503 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Vacante betrekking van rechtskundig adviseur **** de loop van de maanden maart 2023 zal het **** overgaan tot de aanwerving van één contractuele ambtenaar: ?****(****) De aanwerving geschiedt door middel van een vergelijkend (...) **** **** is een onafhankelijk orgaan opgericht door de **** van 30 juli 2018 betreffende ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023040769 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Franstalig lid en van Franstalig eerste en tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen - en veiligheidsdiensten De Kamer van volksvertegenwoordigers dient,(...) Het Comité I bestaat uit drie leden: een voorzitter, een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid.(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023040810 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaats Statistische coördinatoren ****2 voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: **** s(...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023040903 bron federale overheidsdienst justitie **** op de politionele informatie **** betrekking van directie-assistent In de loop van de maand april 2023 zal het **** (****) overgaan tot de aanwerving van één statutaire ambtenaar: ?Directie-assistent(****) De (...) **** **** is een onafhankelijk orgaan opgericht door de **** van 30 juli 2018 betreffende ****(...)

document

type document prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023040232 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel-Preventie & Veiligheid Toelating tot stage, definitieve benoeming, ontslag en promotie Bij besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 juni 2022 wordt op verzoek van de heer FOUBERT Frédéric, ee Bij besluit van de directrice-generaal - hoge ambtenaar en van de adjunct-directeur-generaal va(...) type document prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023201130 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige statitische coordinatören (niveau A2) voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken ( Rechtelijke Orde). - Selectienummer: AFG22400 Deze selectie werd afgesloten (...) Er zijn 1 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...) type document prom. -- pub. 08/03/2023 numac 2023201208 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Regionale controleurs consumentenproducten (niveau B) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : AFG22326 Deze selectie werd afgeslo(...) Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...)
^