Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2018 pub. 26/01/2023 numac 2022043374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2022043479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omvorming van een maatschappij van onderlinge bijstand naar een regionale maatschappij van onderlinge bijstand In toepassing van artikelen 43bis, § 1, tweede lid, en 70, § 10, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen Deze omvorming werd beslist door de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstan(...) type wet prom. 22/12/2022 pub. 26/01/2023 numac 2023010002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het Europees burgerinitiatief in de zin van de Verordening 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief (1) type wet prom. 13/08/2022 pub. 26/01/2023 numac 2023015023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen type wet prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2023200217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 apri

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2023055813 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimonium- documentatie, Administratie van de Patrimoniumdiensten Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Porigneaux, Georges

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2022034647 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 4 december 2022 wordt mevrouw Maïté VAN REGEMORTER, attaché - klasse A2 met ingang van 1 december 2022, in het kader van federale mobiliteit, overgeplaatst van de Federale Overheidsd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2023 pub. 26/01/2023 numac 2022034684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2023 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2022034652 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 21 november 2022, wordt de heer Jimmy DE LAET aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur Ad interim van de Stafdienst ICT bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/10/2022 pub. 26/01/2023 numac 2022034699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het te gebruiken materiaal bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement of de Gemeenschaps- en Gewestparlementen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2023200218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2023 pub. 26/01/2023 numac 2022040177 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot tweede verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2022043230 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Ministerieel besluit betreffende een externe mutatie in de graad van Assistent B101 bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeensch Bij ministerieel besluit van 8 december 2022, dat in werking treedt op 1 januari 2023, wordt mevrou(...) type ministerieel besluit prom. 16/01/2023 pub. 26/01/2023 numac 2023200368 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbonds- premie in de overheidssector voor het referentiejaar 2022

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/11/2022 pub. 26/01/2023 numac 2022042940 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2022/1291 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de interne controle en de interne audit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2022 pub. 26/01/2023 numac 2022042951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de mobiliteitshulpmiddelen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2022043202 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/11/2022 pub. 26/01/2023 numac 2022042941 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2022/1290 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2015/1488 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 december 2015 houdende de verschillende maatregelen ter uitvoering van de begroting en de algemene en begrotingsboekhouding van de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en van de administratieve diensten met autonome boekhouding van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2022 pub. 26/01/2023 numac 2023040012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de authentieke akte van ontbinding en van vereffening van de naamloze vennootschap "Triage Lavoir du Centre"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2021 pub. 26/01/2023 numac 2023030295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende begrotings- en boekhoudkundig reglement van de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen. - Addendum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2023010000 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van attaché A101 binnen de Directie Coördinatie & Procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Externe mutatie. - Franstalige of Nederlandstali Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2023200267 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23001 Solliciteren kan tot en met 06/02/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2023200320 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Premieaanvraag Coördinatoren (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : REQ271 Solliciteren kan tot en met 10/02/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2023200402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie wer Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2022042978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie. Vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het ops Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 30 oktober 2020 tot aanduiding van vier effectieve e(...)

document

type document prom. 25/08/2022 pub. 26/01/2023 numac 2022207176 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 30 mei 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor benoeming in het ambt van directeur-generaal en in het ambt van financieel directeur in de gemeenten van het Duitse taalgebied type document prom. 30/06/2022 pub. 26/01/2023 numac 2022206984 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de opleidingsprogramma's metselaar , tegelzetter (K08/2022), expediteur (X11/2022), commercieel medewerker sport en fitness (X83/2022), gespecialiseerde informaticus (H24/2022), exploitant van een webshop (W60/2022), elektromonteur (H01/2022), food maker (A73/2022), magazijnier (U40/2022) en medewerker opslaglogistiek (U41/2022)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2022034637 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2022 wordt mevrouw Sophie LEQUEU, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 november 2022 met ranginneming op 1 november 2021, in het Franse taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2022034417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2022, wordt mevrouw Lore VERMEIREN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2022034464 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 november 2022, wordt de heer Bram DE RYCKE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2023030175 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekkingen Een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie zal vanaf 1 april 2023 openvallen. De kandidaturen dienen bij een ter post aangetekend schrijven te worden gericht aan de Minister van Justitie Een elektronische versie van de kandidatuur kan tegelijk worden overgemaakt aan hr.mag@just.fgov.be(...)

document

type document prom. -- pub. 26/01/2023 numac 2023200412 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Deskundigen geneeskundige verzorging (niveau A1) voor Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer : ANG23010 Solliciteren kan tot en met 07/02/2023 via www.werkenvoor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^