Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2022 pub. 18/01/2023 numac 2023030032 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2023 type wet prom. 16/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2023030015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden teneinde strafverzwaring in te voeren voor het aanzetten tot geweldpleging tegen voetbalstewards, veiligheidsverantwoordelijken of hulpdiensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022034293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, wordt de mevrouw Brigitte BALAND, rijksambtenaar bij Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit haar ambt ver De mevrouw Brigitte BALAND mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022034294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, wordt de heer Eric VANDEN BUSSCHE, rijksambtenaar bij Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit haar ambt ver De heer Eric VANDEN BUSSCHE mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel va(...) type koninklijk besluit prom. 27/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034601 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geintegreerde politiediensten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042714 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042715 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022042925 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Niveau A Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de heer Grégory STINGLHAMBER, rijksambtenaar bij FOD Financiën in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 12 novembe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022042909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, wordt mevrouw Nathalie LHERMITE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij het Centrum voor Cybersecurity België, in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KDC Ruddervoorde inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Kontich inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van SK Pepingen-Halle inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Erpe-Mere United inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van FC Berlaar-Heikant inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie voor de controle van verzoeken aan sommige officieren van gerechtelijke politie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022043492 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 januari 2023 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2023 vastgesteld als volgt: - voor de Franse taalrol : 48; - voor de Nederlandse taalrol : 72. Het beroep tot nietigverkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022043367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgas- en waterstofvervoersleidingen Vervoersvergunning A324-4481 Bij koninklijk besluit van 16 december 2022 wordt een verklaring van openbaar nut voor het oprichten van vervoersinstallaties voor het vervoer van aardgas en waterstof door m type koninklijk besluit prom. 08/01/2023 pub. 18/01/2023 numac 2022206622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2022 pub. 18/01/2023 numac 2023030016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023030278 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 december 2022, wordt mevr. Law Y., assistent bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, benoemd in de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Gent, gerechtelijk ar Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023091301 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand januari 2023 is samengesteld als volgt : Index A (scha(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2021 betreffende de samenstelling van de Franse taalcommissie belast met de organisatie van taalexamens voor leerkrachten in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 25/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034154 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2021 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor de oproep tot het indienen van projecten tot financiering van artistieke projecten in hogere kunstscholen type ministerieel besluit prom. 17/08/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een secretaris van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 03/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042654 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 april 2022 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 1.7.3-4 van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toepassing van artikel 17, § 1, tweede lid, van het decreet van 4 februari 2021 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen ten opzichte van de instellingen opgenomen in artikel 3, § 1, 2, a), b), d) en e), van hetzelfde decreet type ministerieel besluit prom. 14/12/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043153 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2022-2027 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2022-2032 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022043442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4492 Bij ministerieel besluit van 22 december 2022 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-2094 van 9 maart 1990 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan type ministerieel besluit prom. 03/01/2023 pub. 18/01/2023 numac 2023030274 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2003 tot vaststelling van het bedrag van het toongeld, zoals bedoeld in artikel 471 van de Programmawet van 24 december 2002 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023030320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanduiding van een algemeen directeur ad interim voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Bij ministerieel besluit van 23 december 2022 wordt de tijdelijke aanduiding van Mevrouw Maria Eyssen om de functie van algemee type ministerieel besluit prom. 18/02/2022 pub. 18/01/2023 numac 2023200063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 024 van organisatieafdeling 10 en programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023030322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanduiding van een adjunct algemeen directeur ad interim voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Bij ministerieel besluit van 23 december 2022 wordt de tijdelijke aanduiding van de heer Christophe Janssens om de func type ministerieel besluit prom. 07/03/2022 pub. 18/01/2023 numac 2023200065 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 001 en 122 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 18/01/2023 numac 2023200066 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 120 van organisatieafdeling 34 en programma 094 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

arrest

type arrest prom. 15/12/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043199 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot aanwijzing van de ambtenaren bedoel in artikel 27 van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor ouderen, alsmede de ambtenaren die bevoegd zijn tot het opleggen van administratieve geldboetes en de ambtenaren die bevoegd zijn om een dwangbevel uit te vaardigen en uitvoerbaar te verklaren type arrest prom. 19/12/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043200 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Gezondheid en Bijstand aan Personen tot vaststelling van het maximale aantal RVT-bedden die het voorwerp kunnen uitmaken van een nieuwe specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie voor het begrotingsjaar 2023 type arrest prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022206523 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 73/2022 van 25 mei 2022 Rolnummer 7592 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 38, § 5, van de wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer », gesteld door de Rechtbank van eerste aan Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022207358 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2022 van 22 september 2022 Rolnummer 7580 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 23, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Gr samengesteld uit emeritus rechter J.-P. Moerman, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022204379 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 94/2022 van 7 juli 2022 Rolnummer 7632 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 30 mei 2021 « tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 28 januari 2021 betreffende de bijdrage in de werkings-, pers Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2019 tot aanstelling van de leden van het College voor advies van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 2021 tot uitvoering van artikel 8 van het decreet van 25 april 2019 betreffende de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022034155 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 oktober 2022 wordt Mevr. Azita BANA door verhoging in graad tot directrice, categorie van de graad : inspectie, kwalificatiegroep : 2 op 1 november 2022 benoemd. Overee Het verzoekschrift waarbij de partijen alsook de bestreden akte worden geïdentificeerd en waarbij d(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034394 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2013 genomen bij toepassing van artikel 4bis van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 betreffende de rationalisering en de programmering van de internaten in het door de Staat georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042652 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking van de rationalisatienormen aan het Internat Saint-Henri gelegen avenue royale 50, 7700 Moeskroen, en het Internaat bij het Athénée Royal de la Roche-en-Ardenne gelegen rue des Evêts 4, 6980 Roche-en-Ardenne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042653 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 november 2002 tot vaststelling van de regels voor de aanpassing van lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042657 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 17, § 1, tweede lid, van het decreet van 4 februari 2021 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen met betrekking tot de organen opgenomen in artikel 3, § 1, 1°, a), en 2°, c) en f), van hetzelfde decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042656 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toestemming wordt gegeven voor de cumulatie van het mandaat van directeur-voorzitter en van het mandaat van directeur van de hogeschool "Robert Schuman". type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042668 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot tijdelijke erkenning van het Certificate of Complete General Secondary Education en het Attestat of Complete General Secondary Education verleend door het Oekraïense ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het gehomologeerde certificaat van hoger secundair onderwijs dat toegang verleent tot het hoger onderwijs van het korte type

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042832 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 december 2021 houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2009 tot uitvoering van Hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022043247 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Karel VAN DIJCK en Yolanda VAN HAELST, die beiden woonplaa Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 september 2022. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022043266 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Constantinos KARABINAS, die woonplaats kiest bij Mrs. Stij Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 235.168/X-18.041. Namens de Hoofdgriffier,(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022043267 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Philip POELMANS en Griet VANDER VELPEN, die beiden woonpla Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2022. Deze zaak is in(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022043248 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw NATUURPUNT BEHEER, VERENIGING VOOR NATUURBEHEER EN Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 237.663/X-18.268. Namens de Hoofdgriffier,(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023030262 bron brussels hoofdstedelijk gewest 7 DECEMBER 2022. - Leefmilieu Brussel. - Bericht. - Indexering van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen vastgelegd door artikel 40 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen Met toepassing van artikel Dit bedrag is voor het jaar 2023 vastgesteld op 16,59 euro, met ingang van 1 januari 2023. Dit b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022042536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medi Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasiev(...) type lijst prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023200168 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: - Attachés sociale dienst - teamverantwoordelijke (m/v/x) - BNG22172 Er zijn geen laurea(...) Deze selectie werd afgesloten op 29/09/2022 (datum PV). De lijst van laureaten is 2 jaar geldig(...) type lijst prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023200171 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: - Verantwoordelijken dienst verzekerbaarheid (m/v/x) - BNG22169 Er is 1 lau(...) Deze selecties werden afgesloten op 24/10/2022 (datum PV). De lijst van laureaten is onbeperkt (...) type lijst prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023200169 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: - Administratief deskundigen medisch kabinet Brussel (m/v/x) - BNG22170 - Er zi(...) Deze selecties werden afgesloten op 24/10/2022 (datum PV). De lijst van laureaten is onbeperkt (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022042908 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 20/11/2022 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...) type vergunning prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022042919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 24/11/2022 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar. Deze vergunning heeft betrekking op(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022034012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2022, wordt mevrouw Vicky VAN TONGELEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022034227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022 wordt de heer Andy JOUSTEN tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 17 november 2022 heeft de heer Andy JOUSTEN de voorgeschreven eed type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022042489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2022, wordt de heer Ruben VERANNEMAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022042548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2022, wordt de mevrouw Bettina LEONI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het franse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022042547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2022, wordt de mevrouw Catherine FLAMENT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het franse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023030276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2022, wordt mevrouw Séverine HERBOTS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2022043004 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2023. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de Nede De kandidatuurstelling met bijlagen moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekende br(...)

document

type document prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023200111 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Selectieverantwoordelijken (niveau A1) voor Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG22303 Deze selectie w(...) Er zijn 12 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...) type document prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023200170 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: - Deskundigen medisch kabinet Eupen (m/v/x) - BFG22169 - Er is 1 laureaat. -(...) Deze selecties werden afgesloten op 25/11/2022, 29/11/2022, 29/11/2022, 29/11/2022 (datum PV). (...) type document prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023200197 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiaire bewakingsassistenten, detentiebegeleiders, veiligheidassistenten - deel 1 (niveau D) voor FOD Justitie. - Selectienummer: AFG22278 Deze selectie werd afgesloten op 09(...) Er zijn 564 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van d(...) type document prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023200204 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders Overheidsopdrachten (niveau B) voor Safe.Brussels. - Selectienummer: REQ189 Deze selectie werd afgesloten op 03/01/2023. Er zijn 1 laureaat. Deze lijst i(...) type document prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023200205 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Buyers Facilities (niveau B1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ255 Deze selectie werd afgesloten op 04/01/2023. Er zijn 6 laureaten. Deze(...) type document prom. -- pub. 18/01/2023 numac 2023200203 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ondersteuning Informatie- en klachtendiensten Brussel Mobiliteit (niveau C1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ139 Deze selectie werd afgeslot(...) Er zijn 6 laureaten. Deze lijst is 6 maanden geldig.
^