Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2023

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022055804 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Schwarc, Thomas Michel Mr. Schwarc, Thomas Michel, geboren te Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022034085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in handel brengen van elektronische sigaretten type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022033875 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2022, is machtiging verleend aan de heer Willem, Christophe Jean Louis, geboren te Ukkel op 24 juli 1993, wonende te Wemmel, om zijn naam in die van « Pereira Willem » te vera Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2022, is machtiging verleend aan mevrouw Goma Solo, Frage (...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022041641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 151 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 voor arbeiders met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022204029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar in het kader van zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022204136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2000 tot oprichting van een "Paritair Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de makelarij en de verzekeringsagentschappen" type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022203872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de aangepaste beschikbaarheid in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 1 januari 2023 tot 31 december 2024 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022204143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor 2023 tot 2024 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2023030022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 december 2022: - wordt mevr. Es-Shimi H., assistent bij het parket voor de verkeersveiligheid, benoemd in de graad van secretaris bij het parket voor de verkeersveiligheid - wordt mevr. Ro Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.. Bij koninklijk besluit v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022034444 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Helena en Isabella GODTSCHALCK". - Zeemanshuis Bij Ministerieel Besluit van 24 november 2022 : - wordt de heer Raoul DEMEY, Petunialaan 31, 8400 Oostende, voor een nieuwe periode - wordt de heer Manu DESUTTER, Ebbestraat 10 bus 45, 8300 Knokke-Heist, voor een nieuwe periode van(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2023030023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 21 december 2022: - wordt mevr. Debehault L., assistent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Brussel te vervullen - wordt mevr. Vannieuwenhuyze E., - wordt mevr. Devléminckx J., medewerker op arbeidsovereenkomst, opdracht gegeven om tijdelijk het (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022034188 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van maximaal 44.832 euro voor het project `onderwijs aan jongeren binnen het aanbod beveiligend verblijf voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie' voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022043286 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een verlof wegens opdracht van algemeen belang aan mevrouw Géraldine DEZUTTER bij vzw Koepel Sociale Dienst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022043240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Brussel Huisvesting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022043285 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd « Bouwkundig patrimonium, Bos en Natuur' bij Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022043453 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Directeur-generaal bij Brussel Economie en werkgelegenheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2022 pub. 11/01/2023 numac 2023030006 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van lood-, blende- en ijzerpyrietmijnen van Longwilly type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2022 pub. 11/01/2023 numac 2023030005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van lood-, blende- en ijzerpyrietmijnen van Heure type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2022 pub. 11/01/2023 numac 2023030004 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van ijzermijnen van Graide type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2022 pub. 11/01/2023 numac 2023030003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Bois-de-Saint-Lambert type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2022 pub. 11/01/2023 numac 2023030008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van lood- en ijzerpyrietmijnen van Revogne type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2022 pub. 11/01/2023 numac 2023030007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Neuve Cour

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2022 pub. 11/01/2023 numac 2023030029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot verlening van een opsporingsvergunning voor aardwarmte in de regio Turnhout aan SPV GEO@Turnhout

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022043400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022034612 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Controleorgaan op de politionele informatie. - Officieel bericht Bij beslissing van 5 december 2022 heeft het directiecomité van het Controleorgaan op de politionele informatie de heer Frank SCHUERMANS, lid-raadsheer en eerste plaatsvervangend V Deze aanwijzing werd meegedeeld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. type bericht prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2023030081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3, § 2, 3°. Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen wordt vanaf 1 januari 2023 het drempelbedrag van 4,17 euro, bedoeld in het artikel VII. 3, § 2, 3° van het Dat bedrag wordt bekomen door 4,17 euro te vermenigvuldigen met het indexcijfer der consumptieprijze(...) type bericht prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2023030082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken, artikel 2, &sec Vanaf 1 januari 2023, op de volgende jaarlijkse vervaldag, worden de bedragen van 125.000 euro en 2(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022034008 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Voertuigen en Goederenvervoer. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Intrekking Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor Numéro de matricule de l'unité d'établissement (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2023200032 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Koninklijk Meteorologisch Instituut van België: Eerst aanwezende meteorologen . - Selectienummer: BFG22250 Er is 1 laureaat. Deze selectie wer(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022042783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10/11/2022, wordt het besluit van 27/04/2022 tot vernieuwi De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van bewakingsactiviteiten bestaande uit: Statis(...) type vergunning prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022042784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 09/09/2022, wordt het besluit van 11/07/2019 tot vernieuwi De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van bewakingsactiviteiten bestaande uit: Statis(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022207219 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Huishoudelijk reglement van de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning met betrekking tot de taalexamens voor doctors, licentiaten en **** in de rechten Taalexamens georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2(...)

document

type document prom. 25/09/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042638 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 30/10/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022043025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022207412 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juridisch adviseur (niveau A) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : REQ226 Deze selectie werd afgesloten op 16/12/2022. Er zijn 5 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022207341 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief deskundigen Algemeen Management (niveau B) voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. - Selectienummer: ANG22565 Solliciteren kan tot en met 25/01/2023 via www.wer(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 11/01/2023 numac 2022207417 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs HVAC A2 (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG22509 Deze selectie werd afgesloten op 29/12/2022. Er zijn geen laureaten. (...)
^