Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022207144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector en de wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022042532 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022 wordt mevrouw Eléonore MAISSE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022015009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteitsinstelling met overdracht van het solidariteitsfonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022043386 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van d(...) 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de (...) type koninklijk besluit prom. 07/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 150 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid type koninklijk besluit prom. 07/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 07/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide bedienden en bedienden met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 07/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019 inzake de toekenning van een jaarlijkse eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de landingsbanen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot toekenning van een coronapremie in uitvoering van het sectorakkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022206724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer SCHATTEMAN Rony op het einde van de maand januari 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de tegemoetkomingen van Constructiv in geval van arbeidsongevallen met ernstige of dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019 betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen en van de wettelijke vergoeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022206919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer DEMOITIE Yves op het einde van de maand januari 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022206862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer HUBIN Philippe, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtba Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer CABOOTER Koen, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstalige arbeids type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer DE ROEY Walter op het einde van de maand februari 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022043165 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de productdossiers die in 2022 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2021 tot invoering van een steunregeling voor de deelneming van landbouwers aan kwaliteitsregelingen type ministerieel besluit prom. 16/12/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022043377 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2023 type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207354 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 november 2022 wordt het bureau Soft dB, gelegen "rue de l'industrie" 19, te 8069 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg, met ingang van 8 januari 2023 voor een termijn van vijf jaar inzake geluid type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207360 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 14 november 2022 worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2021 van het Gemeentebedrijf van het "Agentschap voor plaatselijke Ontwikkeling" van Edingen, aangenomen in de v MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 17 november 2022 worden de begrotingswijzigingen nr. (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207401 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2022 wordt de erkenning ingetrokken die aan de vennootschap JETHS CLEANING VOF, geregistreerd onder het Nederlandse BTW-nummer NL 801970064B01, is verleend voor het verricht 6. De afhandeling "reiniging van het vliegtuig" op de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zu(...)

arrest

type arrest prom. 19/12/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022043253 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Algemeen beheerscomité van 16 mei 2022 tot vaststelling van het personeelsplan 2022 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 14/12/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022043421 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type decreet prom. 14/12/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022043420 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207198 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: Medewerkers budget en beheerscontrole (m/v/x) - BFG22217 Deze selectie werd a(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207278 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Economische inspecteurs (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : REQ275 Solliciteren kan tot en met 23/01/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207377 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboranten voor energetische stoffen (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22524 Solliciteren kan tot en met 16/01/2023 via www.selor.be. De gedetailleerde funct(...) Een lijst van maximaal 15 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022033972 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2022, wordt mevrouw Sarah LEGSAI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022043376 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats word vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. **** maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 30 kandidaten Attaché (****) (****/****/****) bij rechtbank van eerste aanleg, vredegerechten en ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022043402 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via ****. Er is geen bijkomende proef : **** **** & **** voor directie **** (**** - **** ****) : (...) Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via ****, kan men ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022206863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Philippe HUBIN type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022206725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Rony S De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022206921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen ter vervanging van de heer Yves DEMOITIE type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Koen CABOOTER De betro De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Walter DE ROEY

document

type document prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207221 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige interieurarchitecten of interieurvormgevers (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer : ANG22542 Solliciteren kan tot en met(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207353 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 27 oktober 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de heer Eddy PAGNIN, woonachtig rue Trieu Benoît 13, te 6224 Fleuru type document prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207319 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Hersteller elektronische componenten voor vliegtuigen (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22363 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/2022. Er zi(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207323 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch laborenten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22331 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207366 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coordinateur Safety & Security (niveau A1) voor Rechtelijke Orde. - Selectie-nummer: AFG22302 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2022. Er zijn 4 laureaten. De lijst(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207402 bron waalse overheidsdienst Energie Bij besluit van de Ministers van Energie en Huisvesting van 18 november 2022, wordt de erkenning van de heer Michel Deru als auditeur in huisvestingszaken te rekenen van 18 november 2022 geschorst totdat de krachtens de reglementering v type document prom. -- pub. 04/01/2023 numac 2022207403 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken voor harmonisatie van praktijken (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectie-nummer : AFG22347 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/20(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van(...)
^