Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 december 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022042220 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 september 2022, wordt de heer Gino BAUW, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A3 met de titel van adviseur, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 augustus Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022043047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022043048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022043049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022206778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 december 2022, wordt aan de heer HOLSBEEK Jacques, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Franstalige a type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022207045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers

decreet

type decreet prom. 09/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022043026 bron vlaamse overheid Decreet over de toekenning van diverse subsidies aan lokale besturen als vermeld in het VIA6-akkoord

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022042580 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers, wat betreft de oprichting van een kamer voor beoefenaars van geestelijke gezondheidszorgberoepen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022042591 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling van een ambtenaar-Generaal in een hoger ambt Een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2022 formaliseert de aanstell(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022043139 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022043160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid naar het agentschap Facilitair Bedrijf ingevolge de inkanteling van kantoorgebouwen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022042950 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief GPI 44ter - Richtlijnen betreffende het Interventiekorps

bericht

type bericht prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022034345 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type bericht prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022207243 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 november 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 november 2022, heeft Thierry Die zaak, ingeschreven onder nummer 7895 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022207301 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Windows System experten - Senior (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22254 Solliciteren kan tot en met 20/01/2023 via www.werkenvoor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022034081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 november 2022 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022042731 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Datum van inwerkingtreding van gebruiksrechten in de frequentiebanden 900 MHz, 1800 MHz en 2100 MHz Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 60, § 3(...) Deze besluiten werden gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be). Overeenkomstig de a(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022206779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Jacques HOLSBEEK D De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022042727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 25 februari 2023, in de provincie Luik, Ecole du feu, Rue Cockerill 101, 4100 Seraing (proeven(...) type document prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022042771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de (...) - Op 10 juni 2023, in de provincie Luxemburg, Centre Provincial luxembourgeois de formation des mem(...) type document prom. -- pub. 28/12/2022 numac 2022042768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 18 en 20 april 2023, in de provincie Luxemburg, Centre Provincial luxembourgeois de formation (...)
^