Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 november 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022033254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-specialist raadplegen nadat ze verwezen zijn door een algemeen geneeskundige type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022041880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2022, wordt mevrouw Anny MATTHYS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervo Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022042633 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022202705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende het tijdskrediet voor 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022202710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere arbeiders die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep hebben gewerkt, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of die een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022202740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019 betreffende de tenlasteneming van de bijzondere werkgeversbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022202752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van het artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende het akkoord van sociale vrede 2021-2022 van 16 november 2021 type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022202738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022202739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 153 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022021190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 140 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 23/09/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022033769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 262 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022033103 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 68, § 1, 1° en 2° en artikel 88, § 1, 1° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 7 januari 2022, waarbij de heer Didier Vangeluwe een afwijk(...) type beschikking prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022033104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 68, § 1, 1°, 2° en 3° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud , zodat het Koninklij(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 4 maart 2022, waarbij het Koninklijk Belgisch Verbond voor (...) type beschikking prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022041875 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 68 § 1, 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om vossenholen te ver(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 10 november 2021 waarbij ACP MK, met ondernemingsnummer 085(...) type beschikking prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022041874 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 88, § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud voor het gebruik van gif voor(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 18 april 2022 waarbij UNA SRL Désinfection, gelegen in de D(...) type beschikking prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022041876 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en op de besluiten van 14 april 2016 tot aanwijzing van de Natura 2000-gebieden - BE1000001 en BE1000003 Betreft: Afwijking op het artikel 70 § 2, 1°, 2°, 3°, 4° AANHEF : Overwegende de aanvraag van 15 juli 2021 waarbij Vegetalab, vertegenwoordigd door de di(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022042663 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen. -Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2022 wordt mijnheer Denny DEVOLDERE aangesteld om vanaf 1ste oktober 2022 he Een beroep tot nietigverklaring van het besluit kan voor de afdeling bestuursrechtbank van de Raad (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022206413 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van steun voor het scheppen van een administratieve betrekking door startende ondernemingen die rechtstreeks nadeel ondervinden van de Brexit type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022206421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden" alsook de voorzitters ervan type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022206422 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 153, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat bepalingen betreft met betrekking tot de ouderen type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022206424 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de kamer van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/10/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022042478 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 708 - Richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de inzet van de special federal forces en de toekenning van een dienstvrijstelling voor vrijwilligers bij een collectief opvanginitiatief voor asielzoekers

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022042421 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux h Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 237.148/XIII-9768. Namens de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022042386 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv EUROPEAN AMUSEMENT COMPANY die woonplaats kiest bij Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2022. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022042422 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv HYDROWAL c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd va Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2022. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022042424 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Luc LEENDERS en de vzw BBSB, die allebei woonplaats kiezen bij Mr. Michiel Deweirdt, advocaat, met (...) type bericht prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022042423 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De bv ECOHOUSE 4 YOU c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van de beslissing van(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****3) voor de **** ****, Arbeid en Sociaal Overleg. - ****: ****22052 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2022. De lijst van ge(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206502 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinators secretariaat (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG22494 Solliciteren kan tot 29/11/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022015346 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging. - Vredegerecht Aarschot Het Vredegerecht kanton Aarschot is sinds 07/07/2022 gevestigd Statiestraat 3, 3200 Aarschot.

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022041752 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 29 juni 2022 hebben H.E. de heer Georges Singana Maniuri, Dr. Asad Majeed Khan, de heer Frédéric Labarrère en mevrouw Zoila Yanira Müller Goff de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrie H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. 30/06/2022 pub. 08/11/2022 numac 2022206286 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende maatregelen inzake middenstandsopleiding type document prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022015242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 1 april 2022 werden met ingang van 8 april 2022 benoemd : LEOPOLDSORDE Ridder dhr DE VLEMINCK Etienne, voorzitter van de Koninklijke Corporatie der Beenhouwers en Spekslagers dhr LANDUYT Marc, voorzitter van het Provinciaal Verbond der Beenhouwers en Spekslagers van Vlaams-(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022033194 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2022 wordt de heer Martin BIERNAUX, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 15 maart 2022 met ranginneming op 15 maart 2021, in het Franse taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022042477 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2022, bladzijde 75793, akte nr. C-2022/33795, regel 7, lezen in de Franstalige tekst: « Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de pri type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022042533 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats assistenten wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. **** **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de griffie van(...)

document

type document prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206278 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Office Managers (m/v/x) (niveau B) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG22353 Deze selectie werd afgesloten op 20/10/2022. Er zijn 3 laureaten.(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Teamverantwoordelijken (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG22202 Deze selectie werd afgesloten op 19/10/2022. Er zijn geen geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206283 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamverantwoordelijken (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG22294 Deze selectie werd afgesloten op 19/10/2022. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206393 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het War Heritage Institute - Attachés Collectiebeheerder - BNG22218 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun (...) Solliciteren kan tot 21/11/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 08/11/2022 numac 2022206395 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché aan de directie (m/v/x) (niveau A1) voor perspective.brussels. - Selectienummer : REQ82 Deze selectie werd afgesloten op 24/10/2022. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 6 ma(...)
^